SZJA 1% felajánlás

A mindenkori esedékes SZJA felajánlásokkal kapcsolatban szeretnénk a jog világához kötődő szervezetek számára nagyobb nyilvánosságot biztosítani ezen oldalon, az adófelajánlások fogadására képes alapítványok, egyesületek adatainak közzétételével.


Azon szervezetek jelentkezését várjuk, melyek:

 • jogászok, joghallgatók érdekében vagy jogaik védelmében tevékenykednek,
 • a jogászképzésben vagy a jogi ismeretek oktatásában vesznek részt,
 • valamely jogi tudományterület művelését támogatják,
 • állampolgárok jogvédelmével, jogi tanácsadással vagy a jogi környezet javításával, modernizálásával foglalkoznak.

Természetesen más szervezetek jelentkezését is szívesen megfontoljuk.


Az érintettektől az alábbiak megküldését kérjük e-mailben, az

info@jogiforum.hu

címre:

 • a szervezet neve
 • honlap és email címe
 • rövid (1-2 mondatos) bemutatkozás
 • adószám
 • logó (webes használatra)

A megjelenés díjmentes.


Kérjük segítse munkánkat azzal, hogy továbbküldi e felhívást az Ön által ismert, érintett civil szervezetek számára!SZJA 1% felajánlások fogadására jogosult szervezetek

Alapítvány a jogközelítésért és jogharmonizációért
 • http://www.jogimuhely.hu | jmuhely@puma.unideb.hu

 • adószám: 18561476-1-09
 • A kiemelten közhasznú Alapítvány a jogközelítésért és jogharmonizációért elsődleges feladatának tekinti a jogász szakmai közélet élénkítését, a fiatal szakemberek publikációs lehetőségeinek elősegítését. Tevékenységi körünkbe tartozik a Debreceni Jogi Műhely (HU ISSN 1786-5158) internet-alapú periodika megjelentetése, valamint a legszínvonalasabb kiadványokból évkönyv kiadása. A Debreceni Jogi Műhely nem csupán debreceni oktatók és hallgatók tanulmányait fogadja, hanem az ország bármely más részéről, sőt külföldről is várjuk a publikációkat. Alapítványunk ezen túlmenően szakmai előadások tartásával, konferenciák szervezésével is foglalkozik, valamint támogatja az évente megrendezésre kerülő Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktorandusz Konferenciáját. Az 1 %-ból befolyó adományokat minden évben a Debreceni Jogi Műhely fejlesztésére fordítjuk.


Diákközéletért Alapítvány
 • http://www.diakjog.hu | http://www.diakonkormanyzat.hu | info@diakjog.hu

 • adószám: 18309854-1-02
 • Az Alapítvány fő feladatának a diákok, pedagógusok és szülők szakszerű, pontos jogi tájékoztatását tekinti, ezzel is hozzájárulva az iskolák jogszerű működéséhez. A cél érdekében ingyenes e-mail alapú tanácsadó szolgáltatást működtet Diákjogi Forródrót néven.


De juRe Alapítvány
 • http://www.drahu.org.hu | info@drahu.org.hu

 • adószám: 18155356-1-43
 • A De juRe Alapítvány 1996 óta dolgozik a sérült, fogyatékossággal élő személyek emberi jogai érvényesítéséért, a társadalom fizikai és morális akadálymentesítéért. Célunk a többségi társadalomtól való távolság csökkentése információcsere, képzések, publikációk révén. 2001 óta működik a De Facto Jogi Tanácsadó Iroda, amelynek keretei között elsősorban a fogyatékosság miatt elszenvedett diszkriminációs ügyekkel foglalkozunk, szükség esetén bíróság elé tárva azokat.


ELSA Budapest Egyesület
 • http://www.elsabudapest.hu | info@elsabudapest.hu

 • adószám: 18243242-1-43
 • Az Európai Joghallgatók Szövetsége (ELSA) joghallgatók és fiatal jogászok nem politikai jellegű non-profit szervezete, amely ma 41 országban van jelen, több mint 180 egyetem mintegy 25.000 hallgatóját képviselve. A Szervezet Alapelveiben rögzített célkitűzése: "Egy igazságosabb világ létrejöttének előmozdítása, amelyben az emberi méltóság és a kulturális különbözőségek tiszteletben tartása megvalósulhat". E cél megvalósítását a jogi képzéshez való hathatós hozzájárulással, a nemzetközi tudományos és gyakorlati együttműködés színteréül szolgáló lehetőségek megteremtésével visszük véghez: szemináriumok, konferenciák és perbeszéd-versenyek szervezésével, jogi kutató csoportok felállításával, a tagoknak kínált publikálási lehetőségekkel, gyakornokcsere programmal, valamint kétoldalú cserekapcsolatok kialakításával és ezek ápolásával.
  Támogatjuk a hallgatókat és a fiatal jogászokat a globális, nemzetközi gondolkodásmód kifejlesztésében és a szakmai profizmus megszerzésében.


Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesülete
 • http://www.sors-tarsak.hu | sorstarsak@freemail.hu

 • adószám: 18175921-1-42
 • Tevékenységünk: az ingatlanjaiktól jogsértő módon különböző csalárdsággal, megfosztottak érdekérvényesítése. A jogi útvesztőben tévelygő áldozatok, sértettek teljes emberi megalázása, kizsákmányolása, félrevezetése folyik, mely az utcára kerülés szintjéig, az erkölcsi, anyagi, fizikális leromlásig vezet. Az Egyesület azért jött létre, hogy a lakásmaffia áldozatainak széleskörű segítséget nyújtson, illetve prevenciós tevékenységet végezzen. Célunk a lakhatás és tulajdonjog biztonságának megőrzése,megvédése.


Jogismeret Alapitvány
 • http://www.jogismeret.hu | info@jogismeret.hu | jogismeret.alapitvany@chello.hu

 • kapcsolattartó: Bíró Kata
 • adószám: 18091478-2-41
 • A Jogismeret Alapítvány 1998-ban kiemelkedően közhasznú szervezetként kezdte meg működését. Fő tevékenységeink a jogi ismeretterjesztés, jogi képzés, jogi információszolgáltatás, és a jogtudományi kutatások. Ezeket főként olyan területeken végezzük, amelyek súlyos hátrányokkal és lemaradásokkal küzdenek a joghasználat terén, a joghoz való hozzáférés lehetőségeiben. Ilyen joghasználói területek a civil nonprofit szektor, a közoktatás, a fogyatékosok, illetve a gyermekek jogai. Munkánkat szekértő jogászok közreműködésével végezzük.


Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF)
 • http://www.hhrf.org | hamos@hhrf.org

 • adószám: 18055964-1-41
 • Alapítványunk 1976 óta nemzetközi erőket mozgósít a Kárpát-medencében kisebbségben élő hárommilliós magyarság támogatására és emberjogi helyzetének javítására. A nemzetközi politikai és társadalmi szervezetek, intézmények tájékoztatása mellett konstruktív megoldásokat keresünk, és szorgalmazzuk a civil szféra bekapcsolását a külhoni magyar közösségek jogos törekvéseinek felerősítésére.


Magyar Helsinki Bizottság
 • http://www.helsinki.hu | helsinki@helsinki.hu

 • adószám: 19013983-1-41
 • A Magyar Helsinki Bizottság 1989-ben alakult, kielemkedően közhasznú egyesület. Figyelemmel kíséri a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban biztosított emberi jogok magyarországi érvényesülését, és a közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik a Bizottság tevékenységi körébe tarozó jogsérelmmel fordulnak hozzá. Erőfeszítéseket tesz, hogy a hazai jogszabályokban következetesen érvényesüljenek az emberi jogi normák. Működési területén elősegíti a jogi oktatást és továbbképzést Magyarországon és a régióban. Tevékenységének két fő területe a menekülők és a más nemzetközi egyezmények alapján oltalomra szoruló külföldiek jogainak védelme, továbbá a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás működésének nyomon követése. Megkülönböztetett figyelmet fordít a fogvatartottak helyzetére, a védelemhez való jog és a törvény előtti egyenlőség elvének tényleges érvényesülésére.


Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
 • http://www.csaladmediator.gportal.hu | makamosz@gportal.hu

 • adószám: 18181517-2-42
 • Szervezetünk a válófélben lévő szülők közötti konfliktus megoldását segíti, valamint a gyermek és a különélő szülője közötti kapcsolattartáshoz biztosít semleges helyet, mediátor szakembereket.


Magyar Kriminológiai Társaság
 • http://www.kriminologia.hu | info@kriminologia.hu

 • adószám: 19007782-1-41
 • Az 1983-ban alakult Magyar Kriminológiai Társaság a kriminológia és a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széleskörű megismertetése és a különböző országok szakemberei közötti együttműködés erősítése. A Társaság jelenleg mintegy ötszáz tagja között ügyvédek, ügyészek, bírák, pártfogó felügyelők, joghallgatók éppúgy jelen vannak, mint a bűnügyi tudományok legnevesebb hazai elméleti képviselői. Az elmúlt két évtizedben a Társaság folyamatosan bővülő tagsággal és az érintett szakmák mind szélesebb körű bevonásával törekedett arra, hogy a bűnözés és a bűnözéskontroll aktuális kérdéseinek sokoldalú megismerésére és értékelésére termékeny fórumot biztosítson.


Nemzeti Jogvédő Alapítvány
 • http://www.nja.hu

 • adószám: 18446081-1-05
 • Az Alapítvány elsődleges célja, hogy az általa működtetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat útján jogi segítséget nyújtson a Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő, magyar nemzeti közösség azon tagjainak és szervezeteinek, akiket és amelyeket nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásuk, világnézetük, vagy a magyarság érdekében kifejtett tevékenységük miatt emberi, állampolgári vagy alkotmányos jogokat érintő bármilyen jogsérelem, illetve hátrányos megkülönböztetés ér, vagy akikkel, illetve amelyekkel szemben a fentiek miatt törvényhozói vagy törvénykezési ??? különösen büntetőjogi, szabálysértési vagy polgári jogi felelősség megállapítását célzó - eljárást indítottak.


Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
 • http://www.ofe.hu | ofebp@t-online.hu

 • adószám: 19012470-1-41
 • Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) hazánk legnagyobb és legrégebbi nonprofit fogyasztóvédelmi civil szervezete, országos hálózattal, több száz szakértővel és közel 40 tanácsadó irodával működik
  Tevékenységében kiemelt szerepet szán a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának és a fogyasztók tájékoztatásának évente több tízezer panaszosnak nyújtva segítséget.
  Emellett a bolti bevásárlástól a családi energiatakarékosságon át az E-számokkal kapcsolatos tudnivalókig a legkülönbözőbb témakörökben ad ki és terjeszt országszerte ingyenes tájékoztató füzeteket.


Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
 • http://www.tasz.hu | http://www.drogriporter.hu | tasz@tasz.hu

 • adószám: 18067109-1-42
 • A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 1994-ben Budapesten alakult jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet. Fő célkitűzése, hogy az Alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben deklarált alapvető jogok és jogelvek érvényesüljenek Magyarországon. Tevékenységünket olyan jogterületekre összpontosítjuk, ahol gyakoriak a jogsértések, és az áldozatok kiszolgáltatott helyzetben vannak. A TASZ célja, hogy megvédje a polgárok politikai szabdságjogait és magánszféráját az indokolatlan állami beavatakozástól.