Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. március 20. szerda | Regisztráljon most!

A bíróságok felvételt hirdetnek az alábbi álláshelyekre:
BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓ

Betölthető 31 álláshelyre, az ország egész területéről várjuk jogi egyetemi végzettséggel rendelkezők jelentkezését, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.

Főbb feladatok, tevékenységek:
A bírói tisztség ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek megszerzése végett a bíróságokon fogalmazók működnek. A bírósági fogalmazó a joggyakorlat keretében minden bírósági szinten és ügyszakban megfelelő gyakorlatot szerez, határozattervezeteket készít, jegyzőkönyvet vezet, az ügyfelek fogadásán részt vesz. A fogalmazó önálló hatáskörét törvény állapítja meg.


A bírósági fogalmazói állásokra vonatkozó általános pályázati tudnivalók:

A bírósági fogalmazói állásokat az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14. § (6) bekezdése értelmében pályázat útján kell betölteni.

A bírósági fogalmazói állásokra azok a cselekvőképes magyar állampolgárok pályázhatnak, akik legkésőbb a szóbeli versenyvizsga időpontjában egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkeznek, és hatósági bizonyítvánnyal igazolják azt a tényt, hogy az Iasz. 11. §-a (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény velük szemben nem áll fenn.

A kinevezés feltétele a sikeresen letett fogalmazói versenyvizsga, azonban a sikeres fogalmazói vizsgán elért pontszám egymagában nem elegendő és nem egyedüli feltétele a fogalmazói kinevezésnek.

Írásbeli versenyvizsga időpontja:
2019. március 11.

Szóbeli versenyvizsga időpontja:
2019. március 26.

A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. május 3.

A munkába állás dátuma:
2019. május 15.

Állás, munka területe(i):

Jog

Munkavégzés helye:
Országos

Munkaidő:
teljes munkaidő

Fizetés:

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2019. február 26. napja 16.30 óra

Jelentkezés az állásra:

A pályázó a kiírt álláshelyet a jelentkezési lap és mellékletei benyújtásával pályázhatja meg. A motivációs levél terjedelme legfeljebb kettő – 12-es betűmérettel, géppel írott – A/4-es oldal lehet

A pályázathoz a benyújtással egyidejűleg csatolni kell:

 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét (a nyomtatványok https://birosag.hu/birosagi-fogalmazoi-palyazatok linkről letölthetők)
 • motivációs levelet
 • a pályázó önéletrajzát
 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát, ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző utolsó félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást
 • a kiállításától számított kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot.

 • A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a más törvénynek való megfelelés rovatban az Iasz. 11.§ (4) és (5) bekezdését kell megjelölni, a kizárólag a büntetlen előéletet igazoló bizonyítvány nem fogadható el. A „Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlap”-on a bizonyítvány címzettjeként a pályázó helyett az Országos Bírósági Hivatal is megjelölhető, amely szerv az Iasz. 37/B. §-ának (3)-(4) bekezdésében megjelölt törvényi rendelkezések alapján jogosult az adatok kezelésére.

  A pályázathoz – amennyiben a pályázó többletpontokat kíván elérni – csatolni kell:

  • az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlat bíróságon történő eltöltéséről a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást
  • a bíróságon eltöltött egyéb szakmai gyakorlatról az adott bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt igazolást
  • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt igazolást bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
  • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
  • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
  • az OTDK-n elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
  • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett perbeszédversenyen elért 1., 2., 3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
  • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát
  • nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.
  • Amennyiben a pályázó az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjat kapott, elegendő e tényre a jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltése útján hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell.

   Személyesen vagy postai úton legkésőbb a központi szóbeli versenyvizsga időpontjában is érvényesen benyújtható

  • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata,
  • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány és
  • amennyiben a pályázó a pályázati határidő lejártát követően szerez jogosultságot többletpontra, az ezt igazoló dokumentum úgy, hogy az legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a szóbeli vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

  • Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét.

   Pályázat benyújtása:

   az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)

   1 példányban postai úton vagy személyesen - igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával - kell benyújtani olyan időben, hogy az legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján megérkezzen. A hiányosan, illetve késedelmesen benyújtott pályázat érvénytelen, ebben az esetben versenyvizsga nem tehető.

   További információ:
   A bírósági fogalmazói kinevezésre pályázók a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozóan a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló, többször módosított 11/1999. (X. 6.) IM rendelet rendelkezéseiből és – a http://www.birosag.hu weboldalon megtalálható - a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló szabályzatból (3/2016. (II.29.) OBH utasítás) tájékozódhatnak.