Dr. Kovács Tímea: Az offshore cégek és a kapcsolódó adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelői

Jelen bejegyzés az offshore cégekről, és az ezzel kapcsolatos adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea egyetemi oktató (PPKE JÁK jogász-szakfordító képzés), jogász, az Angol jogi szaknyelv II. Business law Gazdasági jog c. kétnyelvű kötet szerzője, a Gazdasági jogi angol kétnyelvű online képzés tananyag-fejlesztője írta.

Idézzük tanulmányunk elején Benjamin Franklin-t, aki szerint: ’ The only things certain in life are death and taxes.’ Lehet, ez utóbbi mégsem olyan biztos? Adott keretek között tekintsük most át a fogalomhoz tartozó jogfogalmakat és azok jogi angol terminológiáját!

Az offshore szó jelentése

Az offshore szó a brit szóhasználatban „parttól távol fekvőt”, illetve „partmentit” jelent. A gazdasági életben az amerikai jogi szaknyelvben is az USÁ-n kívüli tevékenység, cég jelzőjeként használják. A szó jelentése hordozza lényegét: ez a fajta vállalkozás a bejegyzése szerinti országban (belföldön) nem végez gazdasági tevékenységet, üzleti aktivitása alapján külföldinek minősül.

Az “offshore” elnevezés a magyar jogban

Az “offshore cég” megnevezés a magyar jogban nem teljesen egyértelmű, hiszen a magyar jogszabályok ezt ebben az értelemben nem használják. Jogszabályainkban ez a kifejezés jelenleg a tengerészeti joggal kapcsolatban jelenik meg, mint például a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett ,,Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezményhez csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv mellékletének kihirdetéséről 35/2001. (X. 12.) KöViM rendeletben, aholis az „offshore fúróegységekről” vagy „offshore berendezésekről” olvashatunk.

A vámszabadterületi társaság

Viszont a magyar társasági jogban is találunk hasonló társasági formát, az ún. vámszabadterületi társaságot. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény határozza meg a vámszabadterületi társaság Magyarországon használt jogfogalmát. A 37. § értelmében külföldi által vagy külföldi részvétellel társaság vámszabadterületen is alapítható, ilyen társaságban külföldi részesedést szerezhet. A vámszabadterületi társaság tehát magyarországi székhelyű, a cégnyilvántartás szerint magyar illetőségű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében azonban devizakülföldi társaságnak minősül. Az ide kapcsolódó terminológia a vámszabadterületre a ’free zone’, míg a vámszabadterületi eljárásra a ’free zone procedure’ kifejezéseket használja.

Adóparadicsom, adócsalás és adóoptimalizálás

Az offshore tevékenységgel kapcsolatos, a köznyelvben használt fogalmaink alapvetően az angolszász jog talaján alakultak ki. Az offshore társaság lényegét a bejegyzés szerinti országában hatályos adójogszabályok határozzák meg, azaz azon adókörnyezet, amelyet adóparadicsomnak nevezünk1. Az erre használt angol jogi szaknyelvi kifejezés a ’tax haven’, eredetileg adókikötőt, adómenedéket jelent (használatos még a ’tax shelter’ kifejezés is). Adóparadicsomok azok az országok, illetve gazdasági szempontból önálló, de politikailag összefüggő területek, amelyek az offshore cégalapítás számára különösen kedvező adózási feltételeket, bürokráciamentességet, kiváló pénzügyi infrastruktúrát és diszkréciót biztosítanak.

Az offshore cég a bejegyzés szerinti ország adójogszabályai szerint adózik, ezek az országok is többféle csoportba sorolhatóak – lássuk az angol megfelelőket!
Countries with no income tax / with zero income taxes – olyan országok ezek, amelyben semmilyen jövedelemadó nincs, ideértve a bértömegadót (azaz a ’tax on employment income’), a jövedelemadót (azaz angolul ’tax on income’) vagy a tőkenyereség-adót (angolul ’tax on investment income’) – ilyen például a Qatar vagy a Kajmán szigetek.
Low tax countries – alacsony az adóteher Svájcban, vagy Lichtensteinben.

Gyakran az offshore tevékenységekről való diskurzusok során az „adócsalás”, és az „adóoptimalizálás” szakkifejezései is megjelennek. Míg az előző bűncselekmény, és erre angolul a ’tax evasion’ vagy a ’tax fraud’ szakkifejezést használjuk, addig az adóoptimalizálás jogszerű tevékenység, általában az adótanácsadók a társaságokat érintő fő tevékenységi körét fedi le. Ennek angol nyelvi megfelelői lehetnek a ’tax mitigation’ vagy ’tax planninig’.

’Tax evasion involves arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law. It is an unacceptable manipulation of the law which is unlike legitimate tax mitigation. Mitigation involves use of the tax law to achieve anticipated tax advantages embedded in tax provisions.’2

Az offshore cégek fajtái

Léteznek úgynevezett ’Special Licensed Company’-k, amelyek további plusz-szolgáltatások nyújtásával a speciális igényeket támasztó ügyfelek számára nyújtanak cégszolgáltatásokat. Ilyen például a Seychelles-szigeteken működő cég, pontos nevén Seychelles Companies Special Licences (CSL) elnevezésű forma, amely 2003 óta alapítható3.

Az offshore cégeken belül létezik az ún. ’Protected Cell Company’ névre hallgató társasági forma. Ezen forma esetében a jogi személyen belül egymástól elhatárolt egységek hozhatóak létre.
’A company which separates it business into “protected cells” through a segregated portfolio in which the assets and liabilities of different classes are separated from the main assets of the company. This limits damage from litigation and financial impacts to a single cell and protects the core business. Also called segregated portfolio company (SPC).’4

A pénzügyi jog és az adójog angol terminológiája

A témához kapcsolódó adójogi szakkifejezések (társasági adó, társasági nyereségadó, forrásadó, a szellemi alkotások révén befolyó jogdíjak, telekadó, iparűzési adó, stb.) angol megfelelőit jelen cikk kiegészítéseként szószedetes formában itt találhatják meg. Ha a tisztelt Olvasó a pénzügyi jogi illetve adójogi terület angol szókészletét hiteles forrásból, mélyebben is megismerné, a Szerző kétnyelvű (!), online Gazdasági jogi angol képzésével, és az alapját adó „Angol jogi szaknyelv”- könyvsorozat második kötetével ezt könnyen megteheti.

A kötetben foglalt tananyag hitelességét és a kiemelkedő minőséget az első kötethez hasonlóan számos szakértő lektorral is biztosítjuk, így a könyvet 5, a szakterületén elismert jogász és nyelvész lektorálta jogi és nyelvi szempontok szerint. A Szerző ezúton is szeretné megköszönni munkájukat, név szerint:
Dr. Navratyil Zoltán PPKE JÁK egyetemi adjunktus
Dr. Lukács Tibor közbeszerzési szakértő jogász, ügyvezető (2013-2014-ben a Közbeszerzési Hatóság főtitkára)
Pókay Marietta PTE ÁJK Idegennyelvi Lektorátusának vezetője, Profex fővizsgáztató
Dr. Tivadar Krisztián LL.M. ügyvéd
Dr. Márkusné Dr. Szilágyi Krisztina jogász-szakfordító

A képzés a gazdasági jog tág területét öleli fel: a társasági jog, ingatlanjog, munkajog, szellemi alkotások joga, közbeszerzések joga, eljárásjog területe mellett a pénzügyi jogra-adójogra vonatkozó, magyar jogot leíró angol terminológiát gyorsan tanulható formában tartalmazza.

Dr. Kovács Tímea egyetemi oktató, jogi angolt oktató jogász
az Angol jogi szaknyelv-könyvsorozat szerzője
a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője

1. http://www.jata.hu/…csom/2-resz/
2. Karen B. Brown (editor) “A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, 2012
3. Seychelles Companies (Special Licenses) Act 2003
4. http://www.businessdictionary.com