Jogi szaknyelv

Rovatvezető: dr. Kovács Tímea jogi angol–magánoktató, tananyagfejlesztő jogász–nyelvész. A Jogi szaknyelvi könyvek sorozatban megjelent „Angol jogi szaknyelv I. Contract law – Szerződések joga” című könyv szerzője, a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője. Hét évnyi joggyakorlatot követően több mint nyolc éve angol jogi szaknyelvet oktat, publikál, lektorál. A Jogi Fórum Jogi Szaknyelvi mellékletének és az Ügyvédek lapja Szaknyelvi rovatának vezetője. PhD kutatási szakterületei: Az európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása, egységes európai jogi terminológia.

az EU terminológiája szerinti lawyer-linguist.

Honlap: www.drkovacstimea.hu, Szakmai életrajz

Mit kínál a Jogi Fórum Jogi Szaknyelv rovata?

  • A jog és a szaknyelv (’Law and Language’) határterületének elméleti és gyakorlati szempontból történő feldolgozása,
  • autentikus, megbízható forrás, hatékony segítség és kiindulási pont a szaknyelvet használó jogászok számára a jogi terminológia területén.

A Jogi Szaknyelv rovat témakörei

  • Az egyes jogágak (polgári jog, különösen a szerződések joga, közjog, büntetőjog, nemzetközi jog) terminológiája, a fennálló nyelvi és jogi koncepcióbeli eltérések bemutatása, az esetleges ellentmondások magyarázata, elemzése, rendszerezése,
  • az európai közösségi jog fogalmainak vizsgálata, egyértelmű nyelvi megjelenítése,
  • az összehasonlító jogtudomány, a jogelmélet, a jogfilozófia, a nyelvészet, a fordítástudomány határterületeinek feltárása, interdiszciplináris vizsgálata,
  • a jogforrások és jogi dokumentumok nyelvi aspektusból történő elemzése, a mögöttük álló kulturális és nyelvi sokféleség hatása a jogra, jogi terminológiai innováció.

Jelen rovat egyik célja, hogy a különböző nyelveken (elsősorban magyar, brit angol, amerikai angol, német és francia) fogalmazott illetve fordított jogi nyelvezetet bemutassa, vizsgálja, elemezze, rendszerezze. Mivel az európai közös referenciakeret elfogadásával (amelynek egyik célja európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása) párhuzamosan zajlik egy egységes európai jogi terminológia létrejötte, időszerű és szükséges, hogy a témakörben az angol, német és francia nyelvek mellett magyar nyelven is olvashatóak legyenek írások. Az eltérő jogrendszerek, a jogalkotás eszközeinek többnyelvűsége és az idegen nyelvű jogi dokumentációk egyre szélesebb körben történő elterjedése egyre inkább megkövetelik, hogy a különböző nyelveken érthető, szabatos, széles körben elfogadott és használt jogi nyelvezet alakuljon ki. A nemzetközi kereskedelem és az Európai Unió által lefedett területek és szakpolitikák bővülésének hatására a jogforrások, szabályozások és a fordítási módszertan alapján egy új jogi nyelvhasználat kialakulásának lehetünk szemtanúi.

A fenti területek és folyamatok ismertetésével az összehasonlító jogtudomány, az analitikus módszertan és a fordítástechnika eszközeit használva kívánjuk megteremteni a jogi szaknyelvben való szakmai és tudományos igényű tájékozódás lehetőségét.

A Jogi Szaknyelv rovat tartalma

Tudományos munkák megjelentetése

Szándékaink szerint a rovat mind jogászok, mind a jogi szaknyelvvel foglalkozó fordítók, nyelvészek számára lehetőséget nyújt gondolataik publikálásra és tudományokon átívelő szakmai párbeszédre. A rovatvezető várja kisebb vagy nagyobb terjedelmű, tudományos vagy gyakorlati szempontból jelentős kérdéseket vagy kutatási eredményeket tárgyaló, a tudományos közlemények közlési szabályainak betartásával készített tanulmányokat. Törekvéseink szerint szakmailag mértékadónak elfogadott bírálók által véleményezett írások kerülnek közlésre.

Jogi szaknyelv gyakorlati kérdéseinek megvitatása

A rovatban vizsgált jogi koncepciók és idegen nyelvű szakkifejezések szakértők általi elemzéséről, problémák és megoldási javaslatok felvetéséről szóló írások megbízható forrásként segítik a szaknyelvet mindennapi munkájuk során használó jogászokat a jogi nyelvezet, a jogfogalmak pontos értelmezésében és alkalmazásában.

Konferencia-előadások közzététele

Jelen témakörben, szakmai konferenciákon megtartott előadások anyagait is szívesen megjelentetjük (MS Power Point vagy egyéb formátumban, pontos forrásmegjelöléssel, a szerzőtől származó rövid szöveggel, szükség szerint szerkesztői bevezetéssel).

Hírek

Nem zárkózunk el a felsorolt kategóriákba nem sorolható egyéb hírek, konferencia-beszámolók, könyvismertetők rovatban történő megjelentetésétől.

Budapest, 2011. október
dr. Kovács Tímea

Dr. Kovács Tímea: Összefoglaló a Jog és stílus műhelykonferenciáról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Kara 2016. május 20-án tartotta meg Jog és stílus című műhelykonferenciáját, amelyen a Jog és nyelv kutatócsoport tagjaként jelen melléklet vezetője, dr. Kovács Tímea (jogi angolt oktató jogász, Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője) is részt vett. Az alábbiakban a konferencia történéseinek rövid összefoglalója olvasható.

Dr. Kovács Tímea: Angol nyelvű szerződéses rendelkezések az újonnan kialakuló, egységes angol jogi terminológia tükrében

Jelen cikkben a rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, az Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője az angol nyelvű rendelkezések terminológiájáról, azok elnevezéseiről, és a legproblémásabb szerződéses rendelkezésekről ír. Emellett néhány, a gyakorló jogászok, ügyvédek és fordítók által a területen már feltárt buktatóra és azok megoldásaira is kitér.

dr. Cserba Andrea – Német jogi szaknyelvi alapvetés a közjegyzői tevékenységről II. – A fizetési meghagyásos eljárás terminológiája

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen cikkében a német és a magyar szabályozás összehasonlítása mellett bemutatja a fizetési meghagyásos eljárás terminológiáját. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

Dr. Cserba Andrea: Német jogi alapvetés a közjegyzői tevékenységről 1.

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a közjegyzőkkel kapcsolatos alapvető német szakszókincsét mutatja be. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

dr. Cserba Andrea: Jogi személyekkel kapcsolatos német jogi szaknyelvi alapvetés II.

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a kft. szervezeti felépítésével, valamint egyes szervei megnevezésével kapcsolatos német jogi terminológiáját mutatja be. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

Betűnként 2000 forintot, összesen húszezer forintot kaphat Ön, ha megtalálja a “precompany” szót. – Dr. Lesetár Péter újabb díjkitűzése

Dr. Lesetár Péter angol tolmács és szakfordító húszezer forint díjat tűz ki annak, akitől az info@elexis.hu e-mail címre először beérkezik a /precompany/ angol főnév egyetlen előfordulását tartalmazó, valamely angol nyelvű, az Egyesült Királyságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban 1905 és 2005 között hatályba lépett jogszabály részlete.

Dr. Lesetár Péter: A szövegkörnyezet fontossága a szakfordítói tevékenység során – egy társasági jogi alapfogalom angol fordítása példáján bemutatva

Lesetár Péter angol tolmács és jogi szakfordító jelen cikkben egy konkrét példán keresztül, saját meglátásaira építve, a magyar jogfogalom és az angol fordítás összevetésével arra világít rá, hogy egy-egy jogi szakkifejezés pontos fordításához mindig figyelembe venni a kontextus tágabb összefüggéseit. A cikk a Szerző Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban című, megjelenés alatt álló könyvének egy részletén alapul.

Segítsen megtalálni a precompany-t! Tízezer forintos díjat kaphat érte! – Dr. Lesetár Péter díjkitűzése

Tízezer forint díjat tűz ki Dr. Lesetár Péter ügyvéd, angol tolmács és szakfordító annak, akitől az info@elexis.hu e-mail címre először beérkezik a /precompany/ angol főnév egyetlen előfordulását tartalmazó, valamely angol nyelvű, az Egyesült Királyságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban 1905 és 2005 között hatályba lépett jogszabály részlete.

Dr. Lesetár Péter: Az egyszemélyes társaság szakkifejezés német, angol és francia fordítása

Az <egyszemélyes társaság> mind a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, mind az új PTK.-ban előforduló gazdasági jogi szakkifejezés. Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító szerint a kifejezés mind magyarul, mind fordításaiban problémás. Az alábbi cikkében a problémák elemzése mellett megoldásokat javasol az <egyszemélyes társaság> angol, német és francia fordítására.

Dr. Lesetár Péter: A Gt. teljes címének angol fordítása

Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító alábbi cikkében a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.) címének angol fordítását elemzi. Jelen cikk a szerző Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban c. műve egy részletének átdolgozása.