Változások a munkaügyi ellenőrzés terén

Ismét változik a munkaügyi és munkavédelmi hatóságok elnevezése, illetékessége és hatásköre. A változás érinti a csoportos létszámcsökkentések bejelentését, a külföldiek foglalkoztatásának bejelentését és a munkaügyi határozatokat hozó hatóságokat.

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség ( OMMF) és a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) 2011. december 31-én beolvad a Foglalkoztatási Hivatalba.

A Foglalkoztatási Hivatal az OMMF és az NSZFI általános és egyetemes jogutóda.Elnevezése 2012. január 1-jétõl Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (NMH) változik.

Az ellenőrzéseket továbbra is munkaügyi felügyelők végzik majd, akik szervezeti szempontból a munkaügyi központokhoz és munkaügyi kirendeltségekhez tartoznak, azonban ezek nem önálló státuszi szervek, hanem a NMH igazgatóságához tartoznak.

A munkaügyi hatósági feladatokat a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság és a munkaügyi felügyelõségek,
illetve a munkaügyi felügyelõk látják el. A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság elsõfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetõleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történõ igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet.

A munkaügyi felügyelõ elsõfokú hatósági jogkörében látja el a munkaügyi ellenőrzést. A munkaügyi felügyelõ a munkaügyi felügyelõség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenõrzést
tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétõl és telephelyétõl.

Munkaügyi bírság kiszabására elsõ fokon annak
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetõje jogosult, amelynek illetékességi területén
az ellenõrzött munkahely található.

A munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság kormánytisztviselõje Magyarország területén a fõigazgató-helyettes által
kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenõrzést. Az ellenõrzés alapján induló elsõfokú hatósági eljárás
lefolytatására az a munkaügyi felügyelõség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenõrzés történt.

Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minõsül a munkaügyi felügyelõ és
a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az munkavédelmi és munkaügyi
igazgatóság.