Jogi szaknyelv


Dr. Kiss Nikolett: Az alternatív vitarendezésről az angolszász jogterületeken (ADR) és az angol nyelvű mediációs klauzula szerkezetéről

Dr. Kovács Tímea - 2012. április 12.

Az alábbiakban gyakorlati útmutatást szeretnék nyújtani a mediációs klauzula angol nyelven történő megfogalmazására vonatkozóan. Fontos, hogy ez a rendelkezés pontosan és egyértelműen kerüljön megfogalmazásra, hiszen a feleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi mellett kötelezik el magukat. Emellett bevezetésként írok a hagyományos igazságszolgáltatás mellett megjelent alternatív vitarendezésről.

A téma szempontjából fontosnak tartom az ADR fogalmának pontos meghatározását. Az ADR az angol Alternative Dispute Resolution kifejezés rövidítése, amelyet magyar nyelvre a következőképpen fordíthatunk: alternatív vitarendezés. Az ADR a hagyományos igazságszolgáltatással szemben olyan alternatívát kínál, amely idő- és költségkímélőbb, valamint maximálisan figyelembe veszi a felek akaratát. Az így születő megállapodások minden esetben egyezségek (angol kifejezéssel élve: mutual agreement), ezért a betartásuk sem von maga után újabb jogi bonyodalmakat. Fontos megjegyezni, hogy az alternatív vitarendezése alapvető fogalmi eleme az, hogy mindig a felek önkéntességén alapul, azaz egyik fél sem kényszeríthető arra, hogy konfliktusait ily módon oldja meg.

Az ADR típusú konfliktus megoldási technikák közé alapvetően a következőket sorolhatjuk: tárgyalás (negotiation), mediáció (mediation), választottbíráskodás (arbitration). A tárgyalás lényege a felek közötti informális egyeztetetés, megbeszélés a konfliktusok megoldása érdekében. Ebben az esetben még nem kerül sor harmadik személy bevonására, résztvevők kizárólag az érintettek. Ezzel ellentétben a mediáció és a választottbíráskodás esetében már a felek közös megegyezéssel felkérnek egy kívülálló, független harmadik személyt azzal a céllal, hogy köztük feszülő konfliktus megoldódjon. A mediációról elmondható, hogy sokkal informálisabb és kötetlenebb, mint a választottbíráskodás. A mediációs üléseket vezető mediátor csupán vezeti, terelgeti a feleket a számukra optimális konszenzus meghozatala felé. Nincsenek pontos eljárási szabályok sem. Így a mediátor személyre szabottan választhatja ki a legmegfelelőbb konfliktus megoldási módszert. A mediáció során születő megállapodások szerződésként kötik a feleket.

Tekintettel arra, hogy az angolszász országokban1 a mediáció már régmúltra visszanyúló hagyománnyal és tekintéllyel rendelkezik, ezért általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a felek már a szerződésükbe – legyen szó adásvételi, bérleti vagy akár kölcsönszerződésről - belefoglalják az ún. mediációs klauzulát (angolul: mediation clause). A mediációs klauzula tartalma szerint a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy alávetik magukat a mediációs eljárásnak és konfliktusukat elsősorban ezen módszer segítségével kísérlik majd megoldani. A felek arról tesznek ezáltal tanúbizonyságot, hogy elfogadják és maguk is vallják a mediációs eljárás értékeit, előnyeit. A mediációs klauzuláról általánosságban elmondható, hogy kikényszeríthető, hiszen egy szerződés része, bár ez ellentmond a mediáció önkéntes jellegével. Figyelembe véve viszont, hogy a felek közös megegyezésének eredményeként vált a mediációs rendelkezés a szerződésük részévé, ezért nem jellemző, hogy probléma merülne fel annak alkalmazása során.

Az alábbiakban konkrétan szeretném bemutatni egy mediációs klauzula felépítését és annak fontosabb tartalmi elemeit.

Ezen rendelkezések rendszerint úgy kezdődnek, hogy a felek meghatározzák, hogy mely esetekben kívánják alkalmazni a mediációt. A következőkben felvázolok pár megoldást:

 • In the event of dispute shall arise between the parties to this (contract, lease, etc.), the parties agree to participate in mediation. – A Felek megegyeznek abban, hogy jelen szerződés kapcsán köztük esetlegesen felmerülő vita esetén mediációs eljáráson vesznek részt.
 • The parties agree to resolve any dispute, claim or controversy arising out of or relating to this Agreement by mediation. – A Felek megegyeznek abban, hogy jelen szerződés kapcsán felmerülő mindenfajta vitát, igényt vagy ellentétet mediáció útján oldanak meg.
 • The parties shall attempt in good faith to resolve any dispute arising out of or relating to this Agreement promtply by confidental meidation. – A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden ezen szerződés kapcsán felmerülő vita esetén azonnal – nem nyilvános - mediációs eljárást kezdeményeznek és azon jóhiszeműen járnak el.
 • If dispute arises out of this contract, and if the dispute cannot be settled through negotiation, the parties agree first to try in good faith to settle the dispute by mediation before resorting to arbitration, litigation, or some other dispute resolution procedure. – A Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitájukat tárgyalás útján nem tudják rendezni, akkor először – jóhiszeműen eljárva – mediátorhoz fordulnak, mielőtt választottbírósági, bírósági vagy más vitarendezési eljárást kezdeményeznének.

Az alábbi példák a szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat részletezik, amelyek az alábbiak lehetnek: a szerződés létezése (existence), érvényessége (validity), megszüntetése (termination), értelmezése (interpretation), végrehajtása (execution), teljesítése (performance), alkalmazása (application), kikényszerítése (enforcement).

 • The parties agree to mediate any dispute or difference arising out of or in connection with this contract, or the subject matter of this contract, including any question regarding its existence, validity or termination.
 • All claims, disputes and controversies arising out of or in relation to the performance, interpretation, application, or enforcement of this agreement, including but not limited to breach thereof, shall be referred to mediation.

A következő lépés általában az, hogy a felek meghatározzák a mediátor személyét, illetve azt a mediációs intézményt, amelynek mediátorának segítségével meg akarják oldani a konfliktusukat. Ezt az ’in accordance with’, ’subject to’, illetve ’under’ szóösszetételekkel fejezik ki. Az esetek zömében az is megfogalmazásra kerül, hogy a feleknek minimum hány órát kell eltölteniük a mediációs ülésen. Lehetőségek:

 • The parties agree to participate in at least four hours of mediation in accordance with (…) (ide a mediátor, mediációs intézmény megnevezése kerül) – A Felek megegyeznek abban, hogy részt vesznek egy minimum 4 órás időtartamú mediációs ülésen a … nevű mediátor előtt.
 • The parties agree to participate in mediation, which shall be conducted under the current mediation procedures of (…) – A Felek megegyeznek abban, hogy részt vesznek a mediációs eljárásban, mely a … nevű mediációs intézmény előtt, annak eljárási szabályainak a betartásával zajlik.

A mediáció költségeit a felek általában közösen viselik, ezt az információt is tartalmaznia kell a mediációs klauzulának:

 • The parties agree to share equally in the costs of the mediation. – A Felek megegyeznek abban, hogy a mediációs eljárás során felmerülő költségeket közösen viselik.
 • Mediation fees shall be divided equally among the parties involved. – A Felek megegyeznek abban, hogy a mediáció költségeit az abban résztvevő felek között egyenlő mértékben osztják meg.

Előfordulhat, hogy a felek teljes részletességgel szeretnék szabályozni a mediációs eljárást: hány nappal a vita felmerülése után kell mediátorhoz fordulni, erről a tényről a felek miként értesülnek, maximum mekkora időintervallum áll a felek rendelkezésére annak érdekében, hogy a konfliktusukat megoldják. Ez angolul a következőképpen fogalmazható meg:

 • If the dispute has not been resolved within (…) days by negotiation, the parties shall endeavor to settle the dispute by mediation. – Abban az esetben, ha a vita … napon belül tárgyalás keretében nem oldható meg, akkor a feleknek arra kell törekedniük, hogy konfliktusukat mediációs eljárás során rendezzék.
 • The mediation will start no later then (…) days after the request for mediation notified by one party to the other(s) and the duration of the mediation may not exceed (…) days, unless expressly agreed by the parties. – A mediációs eljárásnak legkésőbb a másik félnek küldött értesítést követő … napon belül meg kell kezdődnie és nem tarthat tovább … napnál, kivéve, ha a felek kifejezetten másképp nem állapodnak meg.

Néhány esetben a mediációs klauzula tartalmaz útmutatást arra az esetre nézve, hogy mi a teendő akkor, ha valamelyik fél nem jelenik meg a mediációs ülésen, azaz nem működik közre a vitamegoldásában. Ekkor általában a mulasztó fél köteles a mediációs költségek megtérítésére:

 • Should a party fail to attempt the mediation joint meeting then that party shall be responsible for all the costs of the mediation. - Abban az esetben, ha valamelyik fél nem jelenik meg a mediációs eljáráson, akkor ezen fél a mediáció során felmerülő összes költséget köteles viselni.

Összefoglalásképpen pedig egy olyan mediációs klauzulát ismertetnék, amely többé-kevésbé magán hordozza a fentebb kifejtett tartalmi elemeket:
’In the event a dispute shall arise between the parties to this contract, the parties agree to participate in at least four hours of mediation in accordance with (…) (a mediátor vagy mediációs intézmény megnevezése). The parties agree to share equally in the costs of mediation. The mediation will start no later then (…) days after the request for mediation notified by one party to the other(s). Should a party fail to attempt the mediation joint meeting then that party shall be responsible for all the costs of the mediation.’

1. A mediáció mint alternatív vitarendezési módszer - ellentétben Nagy-Britanniával, az Egyesült Államokkal, Kanadával és Ausztráliával - hazánkban még nem túl elterjedt, ennek ellenére fontos a külföldi modellek figyelemmel kísérése, hiszen példaként szolgálhatnak.

www.drkovacstimea.hu
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.