Jogi szaknyelv


Dr. Kovács Tímea: A bíróságok új elnevezései angol nyelven

Dr. Kovács Tímea - 2012. április 12.

Alapvetően az új 2011. évi CLXI. törvény, azaz a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény tartalmazza a bíróságokra vonatkozó új jogi terminológiát, ezen belül is a bíróságok új magyar elnevezéseit, illetve a bíróságok szerveződését szabályozó rendelkezéseket. Ezen új terminológia angol nyelvi megfeleltetésének kérdésköréről, az ezeket érintő kihívásokról írunk az alábbiakban.

A törvény megnevezése

A vizsgálódást érdemes a törvény megnevezésének angol megfelelőjével kezdeni: „a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény”. Ennek angol nyelvre történő fordítása az általános szabályok alapján elkészíthető, az eddigiekhez képest jelentős terminológiai eltérést nem mutat: ’Act CLXI of 2011 on the organization and administration of the courts’.

Városi Bíróság - Megyei Bíróság - Ítélőtábla

A jelenleg hatályos törvény terminológiáját megelőzően a négyszintű bírósági szervezet a Legfelsőbb Bíróság, az Ítélőtábla, a Megyei Bíróság és a Városi Bíróság elnevezésű bíróságokból állt. A bíróságok idegen nyelvű elnevezéseit 2008 novemberében, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály által az Európai Parlament és a Tanács iratkézbesítésről szóló rendeletéhez készített gyakorlati útmutató melléklete sorolta fel. Ezen útmutató a Városi Bíróság angol megfelelőjeként a ’Municipial Court (of …)’ , a Megyei Bíróságra a ’County Court’, míg az Ítélőtáblára a ’Court of Appeal (of …)’ angol elnevezést ajánlotta (példának okáért a Szegedi Ítélőtábla ’Court of Appeal of Szeged’).

Új magyar jogi terminológia

A 2011. évi törvény Első Része a bíróságok működésének alapelveiről és a bíróságok szervezetéről szól. Ezen rész Második Fejezete tartalmazza érdeklődésünk tárgyát, (a bírósági szervezetre vonatkozó közös szabályok között) a bíróságok elnevezésére alkalmazandó új magyar jogi terminológiát. A 16. §. szerint „Magyarországon az igazságszolgáltatást a következő bíróságok gyakorolják:

  1. a Kúria,
  2. az ítélőtábla,
  3. a törvényszék,
  4. a járásbíróság és
  5. a közigazgatási és munkaügyi bíróság.”

Kúria

A bíróságok elnevezéseiben történt változások kapcsán egy megelőző cikkben részletesen kitértünk a Legfelsőbb Bíróságot elnevezésében váltó Kúriáról, annak történeti gyökereiről, illetve lehetséges angol nyelvi megfeleltetéséről (Curia, Supreme Court, etc.), így ettől itt most eltekintünk. (A kormány hivatalos honlapján jelenleg a Kúria ’the Curia’ fordításban szerepel.)

Ítélőtábla

Az ítélőtábla megjelenése nem jelen cikkben tárgyalt törvény új fogalmi elemeként került be újra a magyar jogi terminológiába. Ennek megfeleltetése történhet a fent már említett ’Court of Appeal (of …)’ kifejezéssel, vagy akár szűkítően értelmezve a ’regional court of appeal’ szóösszetétellel.

Törvényszék

Az új törvényben szereplő törvényszék angol nyelvi megfeleltetése kapcsán viszont már több lehetőség kínálkozhat. A magyar terminológiai szóhasználat magyarázataként elmondhatjuk, hogy a királyi törvényszék „a négyfokozatú bírósági szervezetrendszer egyik eleme volt a polgári korszakban, amelyet az elsőfolyamodású bíróságok rendezéséről szóló 1871. évi XXXI. törvény hívott életre”1. A királyi törvényszék elnevezést az 1949. évi 9. törvényerejű rendelet megyei bíróságra változtatta, kivéve a Budapesti Törvényszéket, amely ekkor a Fővárosi Bíróság nevet kapta. A változtatás célja miatt, a történelmi gyökerekhez való visszanyúlás okán érdemes lehet belelapozni Ifj. Dr. Szladits Károly Angol-magyar és Magyar-angol Jogi, Kereskedelmi és Pénzügyi Szakszótárába, amely a 40-es évek elején készült. Ezen szótár 359. oldalán a törvényszék angol nyelvi megfelelőjeként a ’court of justice’ olvasható. Az eddigi megyei bíróság angol nyelvi megfelelőjére a ’County Court’ elnevezés volt használatos, emellett az angolszász jogrendben élő ’tribunal’ intézménye is szóba jöhet a végső fordítási megoldás kikristályosításánál. (Ez utóbbiról egy további bejegyzésben írunk.)

Járásbíróság

A járásbíróság elnevezésének megjelenése a mai magyar jogrendben szintén újnak mondható. Az „eredeti” járásbíróságot elsőfokú rendes bíróságként a fent említett 1871. évi XXXI. törvény hozta létre, így az elnevezést szintén ezen jogszabály vezette be. A hivatkozott Szladits-féle szótár2 252. oldalán a járásbíróság angol nyelvi megfelelőjeként a ’district court’ áll. A Városi Bíróság angol megfelelőjeként a ’Municipial Court’ szóösszetétel volt használatos. Ezen elnevezés megtartása mellett is számos érv hozható fel, azonban a magyar terminológiában történt változás kiemelésére az említett ’district court’ szóösszetétel alkalmasabb lehet.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság angol nyelvű elnevezéseiről egy további cikkben írunk. the administrative and employment tribunal (labour court).

1.Pomogyi László: Magyar Alkotmány- és Jogtörténeti Kéziszótár 587. old.

2.Ifj. Dr. Szladits Károly Angol-magyar és Magyar-angol Jogi, Kereskedelmi és Pénzügyi Szakszótára
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.