Jogi szaknyelv


Dr. Kiss Nikolett: A mediációs szerződés rendelkezéseinek angol nyelvű megfogalmazásáról I.

Dr. Kovács Tímea - 2012. július 12.

Kiss Nikolett, a Kúria tanácsjegyzője alábbi cikkében segítséget nyújt a mediációs szerződés angol nyelvű megfogalmazásában, amely gyakorlatias megközelítése okán a szakfordítók mellett a jogászok és joghallgatók érdeklődésére is számot tarthat. A cikk első részében kitér a megállapodás felépítésére és az egyes mintaklauzulákra.

A mediáció mint alternatív vitarendezési mód alapvető célja a viták békés, konstruktív megoldása, valamint a hosszadalmas bírósági eljárások elkerülése. A mediációs eljárás fontos szakasza az, amikor a felek már eldöntötték, hogy konfliktusukat mediációs eljárás keretében szeretnék megoldani. Ekkor kerül aláírásra az ún. mediation agreement, azaz a mediációs megállapodás. A szerződés lényege, hogy lefekteti a vitarendezési eljárás kereteit, támpontul szolgál a felek és a mediátor részére. Ezen megállapodást szeretném az alábbiakban részletesebben bemutatni, kitérek a felépítésére, a szerkezetére, valamint a főbb tartalmi elemeire. Mint említettem a mediációs szerződés megelőzi magát a mediációs eljárást, így a megállapodás résztvevői a vitában álló felek, valamint a mediátor.

A ’mediation agreement’ a következő fontosabb szerkezeti egységekből épül fel:

I. Fejrész

A fejrészből kiderül, hogy milyen megállapodás jön létre felek között, valamint a felek is megnevezésre kerülnek.

Az alábbi variációk képzelhetőek el:

  • Agreement to participate in mediation between: … (one of ’the parties’) and: … (one of ’the parties’) and: … (’the Mediator’). – Megállapodás a mediációban történő részvételről … (egyik Fél) és … (másik Fél), valamint … (Mediátor) között jött létre.
  • This Agreement made on the (date) between: … represented by … (’Party A’) and … represented by … (’Party B’) and of … (’the Mediator’). The Parties and the Mediator agree as follows: … - Ez a megállapodás …-kor (dátum) született … által képviselt … („A” Fél) és … által képviselt … („B” fél), valamint … (Mediátor) között jött létre. A Felek és a Mediátor az alábbiakban egyeznek meg: …

II. A mediáció definíciója, célkitűzései

Ezen megállapodásokban a következő tartalmi egység határozza meg a mediáció fogalmát, valamint kitűzi a mediáció által elérendő célokat.

  • The Parties understand that mediation is a process whereby they attempt, with the assistance of an impartial third party, to reach a consensual settlement of the matters at issue between them.– A Felek tudatában vannak annak, hogy a mediáció során egy harmadik, független fél segítségével próbálják meg vitás ügyüket megállapodással rendezni.
  • The Parties understand that mediation is an agreement-reaching process in which ther Mediator assists Parties to reach agreement in a consensual manner. It is understood that the mediator has no power to decide disputed issues for he Parties. The Parties understand that mediation is not a substitute for independent legal advice. – A Felek ismerik a mediációt, amely eljárás célja a közös megegyezés elérése. A eljárás során a Feleket Mediátor segíti annak érdekében, hogy konszenzusos megoldás szülessen. A Mediátor nem döntheti el a Felek között fennálló vitát. A Felek tudatában vannak annak, hogy a mediáció nem helyettesíti a független jogi tanácsadást.
  • The Parties will attempt to settle the issues forming the subject matter of a dispute between the parties by mediation pursuant to this agreement. – A Felek megkísérlik békésen, mediáció útján megoldani a köztük fennálló vitát.

III. A mediátorral szemben támasztott elvárások

A mediációs megállapodás a mediátor által tanúsítandó magatartásra vonatkozóan is tartalmaz szabályokat. Az effajta előírások lehetnek egyrészt általánosak, elvi jellegűek, másrészt elképzelhető olyan megoldás is, amikor részletesen kerül szabályozásra a mediátor által követendő eljárás.

Példák az általános jellegű megfogalmazásra:

  • The Mediator will not make decisions, recommendations, assessments, or provide legal advice. - A Mediátor döntést nem hoz, javaslatot nem tesz, jogi tanácsot nem nyújt.
  • The Parties understand that the Mediator must remain impartial throughout and after the mediation process. – A Felek tisztában vannak azzal, hogy a Mediátornak a mediációs eljárás során pártatlannak kell maradnia.

Példa a konkrétabb megfogalmazásra:

  • The Mediator shall have the overall conduct of the mediation and shall be entitled to make such direction about the procedure to be followed at the mediation as she/he thinks appropriate. – A Mediátor vezeti a mediációs eljárást, és azt úgy irányítja, ahogy véleménye szerint az a legmegfelelőbb.

A cikk folytatásában a mediációs eljárás helyszínéről és időpontjáról, időtartamáról, a mediátor felelősségéről és a költségviselésről szóló rendelkezésekről írok.

www.drkovacstimea.hu
A hozzászóláshoz szükséges!


A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.