Jogi szaknyelv

Rovatvezető: dr. Kovács Tímea jogi angol–magánoktató, tananyagfejlesztő jogász–nyelvész*. A Jogi szaknyelvi könyvek sorozatban megjelent „Angol jogi szaknyelv I. Contract law – Szerződések joga” című könyv szerzője, a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője. Hét évnyi joggyakorlatot követően több mint nyolc éve angol jogi szaknyelvet oktat, publikál, lektorál. A Jogi Fórum Jogi Szaknyelvi mellékletének és az Ügyvédek lapja Szaknyelvi rovatának vezetője. PhD kutatási szakterületei: Az európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása, egységes európai jogi terminológia.

* az EU terminológiája szerinti lawyer-linguist.

Honlap: www.drkovacstimea.hu, Szakmai életrajz

tovább →

Mit kínál a Jogi Fórum Jogi Szaknyelv rovata?

  • A jog és a szaknyelv (’Law and Language’) határterületének elméleti és gyakorlati szempontból történő feldolgozása,
  • autentikus, megbízható forrás, hatékony segítség és kiindulási pont a szaknyelvet használó jogászok számára a jogi terminológia területén.

A Jogi Szaknyelv rovat témakörei

  • Az egyes jogágak (polgári jog, különösen a szerződések joga, közjog, büntetőjog, nemzetközi jog) terminológiája, a fennálló nyelvi és jogi koncepcióbeli eltérések bemutatása, az esetleges ellentmondások magyarázata, elemzése, rendszerezése,
  • az európai közösségi jog fogalmainak vizsgálata, egyértelmű nyelvi megjelenítése,
  • az összehasonlító jogtudomány, a jogelmélet, a jogfilozófia, a nyelvészet, a fordítástudomány határterületeinek feltárása, interdiszciplináris vizsgálata,
  • a jogforrások és jogi dokumentumok nyelvi aspektusból történő elemzése, a mögöttük álló kulturális és nyelvi sokféleség hatása a jogra, jogi terminológiai innováció.

Jelen rovat egyik célja, hogy a különböző nyelveken (elsősorban magyar, brit angol, amerikai angol, német és francia) fogalmazott illetve fordított jogi nyelvezetet bemutassa, vizsgálja, elemezze, rendszerezze. Mivel az európai közös referenciakeret elfogadásával (amelynek egyik célja európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása) párhuzamosan zajlik egy egységes európai jogi terminológia létrejötte, időszerű és szükséges, hogy a témakörben az angol, német és francia nyelvek mellett magyar nyelven is olvashatóak legyenek írások. Az eltérő jogrendszerek, a jogalkotás eszközeinek többnyelvűsége és az idegen nyelvű jogi dokumentációk egyre szélesebb körben történő elterjedése egyre inkább megkövetelik, hogy a különböző nyelveken érthető, szabatos, széles körben elfogadott és használt jogi nyelvezet alakuljon ki. A nemzetközi kereskedelem és az Európai Unió által lefedett területek és szakpolitikák bővülésének hatására a jogforrások, szabályozások és a fordítási módszertan alapján egy új jogi nyelvhasználat kialakulásának lehetünk szemtanúi.

A fenti területek és folyamatok ismertetésével az összehasonlító jogtudomány, az analitikus módszertan és a fordítástechnika eszközeit használva kívánjuk megteremteni a jogi szaknyelvben való szakmai és tudományos igényű tájékozódás lehetőségét.

A Jogi Szaknyelv rovat tartalma

Tudományos munkák megjelentetése

Szándékaink szerint a rovat mind jogászok, mind a jogi szaknyelvvel foglalkozó fordítók, nyelvészek számára lehetőséget nyújt gondolataik publikálásra és tudományokon átívelő szakmai párbeszédre. A rovatvezető várja kisebb vagy nagyobb terjedelmű, tudományos vagy gyakorlati szempontból jelentős kérdéseket vagy kutatási eredményeket tárgyaló, a tudományos közlemények közlési szabályainak betartásával készített tanulmányokat. Törekvéseink szerint szakmailag mértékadónak elfogadott bírálók által véleményezett írások kerülnek közlésre.

Jogi szaknyelv gyakorlati kérdéseinek megvitatása

A rovatban vizsgált jogi koncepciók és idegen nyelvű szakkifejezések szakértők általi elemzéséről, problémák és megoldási javaslatok felvetéséről szóló írások megbízható forrásként segítik a szaknyelvet mindennapi munkájuk során használó jogászokat a jogi nyelvezet, a jogfogalmak pontos értelmezésében és alkalmazásában.

Konferencia-előadások közzététele

Jelen témakörben, szakmai konferenciákon megtartott előadások anyagait is szívesen megjelentetjük (MS Power Point vagy egyéb formátumban, pontos forrásmegjelöléssel, a szerzőtől származó rövid szöveggel, szükség szerint szerkesztői bevezetéssel).

Hírek

Nem zárkózunk el a felsorolt kategóriákba nem sorolható egyéb hírek, konferencia-beszámolók, könyvismertetők rovatban történő megjelentetésétől.

Budapest, 2011. október
dr. Kovács Tímea


Dr. Asztalos Hajnalka: A GDPR adatvédelmi fogalmai angolul és magyarul

Dr. Kovács Tímea - 2019. október 28.

Dr. Asztalos Hajnalka alábbi cikkében a GDPR adatvédelmi fogalmait egy magyarról angolra történő fordításon keresztül járja körbe. Ennek során több, az adatvédelem területén előforduló jogfogalomról olvashatunk, a kapcsolódó magyar-angol szókinccsel együtt. A szerzőről dr. Kovács Tímea kutató-egyetemi oktató, a kétnyelvű online jogi angol képzések fejlesztője, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

tovább

Dr. Kovács Tímea: A törvény szavai című új tanulmánykötetről

Dr. Kovács Tímea - 2019. február 11.

2018 végén megjelent A törvény szavai című tanulmánykötet, amely a magyar jogi nyelv jellegzetességeit mutatja be. Újdonsága, hogy az elemzés számítógépes mennyiségi módszerrel történt. Az alábbiakban dr. Kovács Tímea egyetemi oktató jogász-nyelvész ír a kötetről.

tovább

Vodila Gergely: A jogi szakszövegek fordításáról egy rendelkezés elemzésén keresztül

Dr. Kovács Tímea - 2019. január 14.

Vodila Gergely okleveles szakfordító egy konkrét rendelkezés magyarról angolra történő fordításán keresztül gyakorlati szemszögből ír a jogi szövegek fordításáról. Ennek során több, a jogi szövegek nyelvtanát érintő tippet is kapunk és tájékozódhatunk a fogyasztó egy jogosultságáról, a kapcsolódó magyar-angol szókincsről. A szerzőről dr. Kovács Tímea kutató-egyetemi oktató, a kétnyelvű online jogi angol képzések fejlesztője, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

tovább

Dr. Vinnai Edina PhD - dr. Kovács Tímea: Új kötet a jogi nyelvhasználatról egyetemi docens-jogász tollából

Dr. Kovács Tímea - 2018. augusztus 7.

Jelen melléklet keretében is üdvözöljük Vinnai Edina, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensének nemrégiben megjelent monográfiáját, amelynek címe "Jog és nyelv határán. A jogi nyelvhasználat nemzetközi és hazai kutatása". Alább a kötetről Dr. Vinnai Edina PhD, a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének vezetője, és a szerzőről jelen melléklet alapító rovatvezetője, dr. Kovács Tímea egyetemi oktató-kutató, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az offshore cégek és a kapcsolódó adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelői

Dr. Kovács Tímea - 2017. november 16.

Jelen bejegyzés az offshore cégekről, és az ezzel kapcsolatos adójogi kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea egyetemi oktató (PPKE JÁK jogász-szakfordító képzés), jogász, az Angol jogi szaknyelv II. Business law Gazdasági jog c. kétnyelvű kötet szerzője, a Gazdasági jogi angol kétnyelvű online képzés tananyag-fejlesztője írta.

tovább

Dr. Tamás Dóra Mária: A jogszabály terminus megfeleltetésének kihívásairól az Alaptörvény angol nyelvű fordításaiban

Dr. Kovács Tímea - 2017. október 27.

Az Alaptörvény angol nyelvű fordításairól, illetve a jogszabály mint jogi terminus angol nyelvi megfeleltetéséről ír alábbi tanulmányában Dr. Tamás Dóra Mária, az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének egyetemi adjunktusa, az OFFI Zrt. vezető terminológusa.

tovább

Dr. Vinnai Edina PhD - dr. Kovács Tímea: Folyóirat a magyar jogi szaknyelvről

Dr. Kovács Tímea - 2017. október 16.

Jelen melléklet keretében is üdvözöljük a Magyar Jogi Nyelv folyóirat első számát. A szaklap első számáról alább a melléklet alapító rovatvezetője, dr. Kovács Tímea egyetemi oktató-kutató, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója és Dr. Vinnai Edina PhD, a Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének vezetője ír.

tovább

Dr. Kozma-Cserba Andrea: Német jogi szaknyelvi alapvetés a közjegyzői tevékenységről III. – Egyes közjegyzői nemperes eljárások terminológiája

Dr. Kovács Tímea - 2016. október 4.

Dr. Kozma-Cserba Andrea gyakorló jogász, német jogi szakfordító jelen bejegyzésében a közjegyzői nemperes eljárások terminológiájának alapjaiba vezeti be az olvasót. Ennek során tájékozódhatunk a közjegyzői tevékenységre irányadó jogszabályokról és a közjegyzők feladataihoz kapcsolódó német szókincsről.

tovább

Dr. Vinnai Edina - dr. Kovács Tímea: Kutatások a jog és a nyelv kapcsolatáról

Dr. Kovács Tímea - 2016. augusztus 23.

A magyar jogi nyelv áttekintő leírását tűzte ki célul az a Miskolci Egyetemen folyó kutatási projekt, amelynek június 22-ei megbeszélésére jelen Jogi szaknyelvi rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogász-nyelvész is meghívást kapott. Az alábbi összefoglalóban a kutatás céljai mellett a „jog és nyelv” (’law and language’) néven ismertté vált szakterület alapfogalmaiba is bepillantást nyújtunk.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Új kormányhatározat a Magyar Közlönyben angolul és az emberi jogokat érintő angol-magyar kifejezések

Dr. Kovács Tímea - 2016. augusztus 5.

Mivel a Kormány egyik határozatának nagy része csak angol nyelven olvasható a néhány napja megjelent Magyar Közlöny 2016. évi 108. számában, ennek értelmezéséhez adunk az alábbiakban kétnyelvű segítséget. A határozat Magyarországnak az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa általi felülvizsgálatához kapcsolódik. Jelen cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetője) írta.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Közösségi megosztáson alapuló szolgáltatások szabályozása az Über példáján keresztül és a kapcsolódó angol kifejezések

Dr. Kovács Tímea - 2016. július 14.

Nemrégiben írtam az olyan közösségi szállásmegosztó szolgáltatásokról és a kapcsolódó angol szakkifejezésekről mint az ’Airbnb’. Jelen bejegyzés a téma aktualitását tekintve most a közúti személyszállítás ezen formájáról, nevezetesen az Über-t érintő jogszabály-módosításokról és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, a Jogi Angol Könnyedén tananyagok fejlesztője) írta.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Airbnb és Facebook-függelék a bérleti szerződésekben, avagy a bérlet új trendjei és a kapcsolódó angol kifejezések

Dr. Kovács Tímea - 2016. június 14.

Szinte naponta hallhatunk az ’Airbnb’ típusú bérlet terjedéséről, és egyes bérleti szerződésekben már megjelent egy ún. Facebook-kiegészítés.1 Jelen bejegyzés ezen trendekre tekintve a bérletről és az ezzel kapcsolatos kifejezések angol nyelvi megfelelőiről szól. A cikket dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója (a PPKE Jog és Nyelv Kutatócsoport tagja, Jogi Szaknyelvi mellékletünk vezetője) írta.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Összefoglaló a Jog és stílus műhelykonferenciáról

Dr. Kovács Tímea - 2016. május 24.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Kara 2016. május 20-án tartotta meg Jog és stílus című műhelykonferenciáját, amelyen a Jog és nyelv kutatócsoport tagjaként jelen melléklet vezetője, dr. Kovács Tímea (jogi angolt oktató jogász, Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője) is részt vett. Az alábbiakban a konferencia történéseinek rövid összefoglalója olvasható.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Angol nyelvű szerződéses rendelkezések az újonnan kialakuló, egységes angol jogi terminológia tükrében

Dr. Kovács Tímea - 2016. május 6.

Jelen cikkben a rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, az Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője az angol nyelvű rendelkezések terminológiájáról, azok elnevezéseiről, és a legproblémásabb szerződéses rendelkezésekről ír. Emellett néhány, a gyakorló jogászok, ügyvédek és fordítók által a területen már feltárt buktatóra és azok megoldásaira is kitér.

tovább

dr. Cserba Andrea - Német jogi szaknyelvi alapvetés a közjegyzői tevékenységről II. – A fizetési meghagyásos eljárás terminológiája

Dr. Kovács Tímea - 2016. április 25.

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen cikkében a német és a magyar szabályozás összehasonlítása mellett bemutatja a fizetési meghagyásos eljárás terminológiáját. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

tovább

Dr. Cserba Andrea: Német jogi alapvetés a közjegyzői tevékenységről 1.

Dr. Kovács Tímea - 2016. január 27.

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a közjegyzőkkel kapcsolatos alapvető német szakszókincsét mutatja be. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

tovább

dr. Cserba Andrea: Jogi személyekkel kapcsolatos német jogi szaknyelvi alapvetés II.

Dr. Kovács Tímea - 2015. szeptember 2.

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a kft. szervezeti felépítésével, valamint egyes szervei megnevezésével kapcsolatos német jogi terminológiáját mutatja be. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

tovább

Betűnként 2000 forintot, összesen húszezer forintot kaphat Ön, ha megtalálja a "precompany" szót. - Dr. Lesetár Péter újabb díjkitűzése

Dr. Kovács Tímea - 2015. július 8.

Dr. Lesetár Péter angol tolmács és szakfordító húszezer forint díjat tűz ki annak, akitől az info@elexis.hu e-mail címre először beérkezik a /precompany/ angol főnév egyetlen előfordulását tartalmazó, valamely angol nyelvű, az Egyesült Királyságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban 1905 és 2005 között hatályba lépett jogszabály részlete.

tovább

Dr. Lesetár Péter: A szövegkörnyezet fontossága a szakfordítói tevékenység során – egy társasági jogi alapfogalom angol fordítása példáján bemutatva

Dr. Kovács Tímea - 2015. július 3.

Lesetár Péter angol tolmács és jogi szakfordító jelen cikkben egy konkrét példán keresztül, saját meglátásaira építve, a magyar jogfogalom és az angol fordítás összevetésével arra világít rá, hogy egy-egy jogi szakkifejezés pontos fordításához mindig figyelembe venni a kontextus tágabb összefüggéseit. A cikk a Szerző Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban című, megjelenés alatt álló könyvének egy részletén alapul.

tovább

Segítsen megtalálni a precompany-t! Tízezer forintos díjat kaphat érte! - Dr. Lesetár Péter díjkitűzése

Dr. Kovács Tímea - 2015. május 28.

Tízezer forint díjat tűz ki Dr. Lesetár Péter ügyvéd, angol tolmács és szakfordító annak, akitől az info@elexis.hu e-mail címre először beérkezik a /precompany/ angol főnév egyetlen előfordulását tartalmazó, valamely angol nyelvű, az Egyesült Királyságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban 1905 és 2005 között hatályba lépett jogszabály részlete.

tovább

Dr. Lesetár Péter: Az egyszemélyes társaság szakkifejezés német, angol és francia fordítása

Dr. Kovács Tímea - 2015. május 7.

Az <egyszemélyes társaság> mind a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, mind az új PTK.-ban előforduló gazdasági jogi szakkifejezés. Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító szerint a kifejezés mind magyarul, mind fordításaiban problémás. Az alábbi cikkében a problémák elemzése mellett megoldásokat javasol az <egyszemélyes társaság> angol, német és francia fordítására.

tovább

Dr. Lesetár Péter: A Gt. teljes címének angol fordítása

Dr. Kovács Tímea - 2015. április 3.

Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító alábbi cikkében a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.) címének angol fordítását elemzi. Jelen cikk a szerző Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban c. műve egy részletének átdolgozása.

tovább

Dr. Lesetár Péter: A Gt. teljes címének német fordítása

Dr. Kovács Tímea - 2015. március 16.

Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító alábbi cikkében a 2006. évi IV. törvény gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.) címének német fordítását elemzi.

tovább

Dr. Lesetár Péter: A régi Ptk. 98-99. §§ és az új PTK. 5:21-22. §§ angol fordításának lektorálása

Dr. Kovács Tímea - 2015. március 16.

Dr. Lesetár Péter ügyvéd, angol tolmács és szakfordító alábbi cikkében a régi és a hatályos Ptk. két szakaszának angol nyelvű fordításait elemzi kritikai éllel.

tovább

dr. Cserba Andrea: A jogi személyekkel kapcsolatos német jogi szaknyelvi alapvetés I.

Dr. Kovács Tímea - 2015. február 23.

Dr. Cserba Andrea a Fővárosi törvényszék polgári ügyszakos fogalmazója, német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a jogi személyekkel kapcsolatos német jogi terminológiáját mutatja be. Áttekinti a gazdasági társaságok alapításának körülményeit, a vonatkozó német terminusokat, valamint kitér a létesítő okiratok nyelvezetére. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

tovább

Dr. Kovács Tímea: A jogi terminológiai adatbázisokról

Dr. Kovács Tímea - 2014. október 29.

A kialakulóban lévő európai jogi terminológiához való hozzáféréshez alapvető az Unióban használt jogi terminológiai adatbázisok ismerete és használata. Jelen bejegyzés ehhez nyújt segítséget.

tovább

Dr. Cserba Andrea: A bíróságok, valamint a bírósági szervezet bemutatása és megnevezésük a német jogi szaknyelvben

Dr. Kovács Tímea - 2014. október 20.

Dr. Cserba Andrea a Fővárosi törvényszék polgári ügyszakos fogalmazója, német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a bíróságok és a bírósági szervezet német jogi terminológiájával foglalkozik. Kitér a német és a magyar rendszerek közötti különbségekre, valamint áttekinti a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok releváns rendelkezéseit. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az egységesülő európai jogi terminológia hatásai a tagállami és a magyar szerződési jogi terminológia fejlődésére

Dr. Kovács Tímea - 2014. július 21.

Jelen cikk a kialakulóban lévő egységes európai jogi terminológiának a tagállamok jogi terminológiáját érintő egyes hatásairól szól, kiemelten tekintve a magyar jogi terminológiára gyakorolt hatását. A téma aktualitását mutatja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem tematikus folyóiratának (és konferenciájának) ez évi témája szintén a magyar jogi műnyelv megújítása. Az alábbi bejegyzésben az angol jogi szaknyelvnek a magyar jogi terminológiára gyakorolt hatását néhány konkrét jogi angol terminus példáján keresztül is igyekszem (adott keretek között) bemutatni.

tovább

Dr. Kovács Tímea: A magyar magánjog történetét leíró angol terminológia

Dr. Kovács Tímea - 2014. május 7.

Az új magyar polgári jogi kódex, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépése történelmi mérföldkő a magyar magánjog fejlődésében. Ehhez kapcsolódóan röviden áttekintjük az angol jogi szakzsargon használatán keresztül a magánjog alakulásának történetét, amely szakszókincs segítségül szolgálhat nemcsak a jogi szaknyelvi vizsgára készülők és a jogtörténészek, de az új Ptk. szövegét ügyfeleiknek és kollegáiknak angol nyelven kommunikáló jogászok számára is.

tovább

Dr. Cserba Andrea: A bírák és a bírósági alkalmazottak elnevezése a német jogi szaknyelvben

Dr. Kovács Tímea - 2014. március 28.

Dr. Cserba Andrea német jogi szakfordító, a Fővárosi Törvényszék bírósági fogalmazója jelen bejegyzésben a bírák és az igazságügyi alkalmazottak német jogi terminológiájával foglalkozik, kitér a német rendszer egyes sajátosságaira, valamint áttekinti a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok releváns rendelkezéseit.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az elállás jogi angol terminológiájáról

Dr. Kovács Tímea - 2014. február 26.

Mind a magyar, mind az angol nyelvű szerződések gyakran tartalmaznak az elállás lehetőségéről és az elálláshoz való jogról rendelkező klauzulákat, amelyek világos és érthető megfogalmazása mindkét nyelven alapvető fontosságú. Jelen cikkben az elállási jog gyakorlására, a felbontás jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokról és az ezzel kapcsolatos angol nyelvi megfelelőkről, jogi angol terminológiáról írunk adott terjedelmi keretek között.

tovább

Dr. Barna András: A szerződési alanyok megnevezésének angol nyelvű megfelelőiről

Dr. Kovács Tímea - 2013. augusztus 16.

Barna András nemzetközi ügyletekkel foglalkozó ügyvéd alábbi cikkében a szerződési alanyok angol nyelvű megfelelőinek használatáról ír a jogászok és a jogi angolban elmélyedni kívánó érdeklődők számára.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az új Ptk.-ban megjelenő szerződéstípus, a jogbérleti szerződés (franchise) jogi angol terminológiájáról

Dr. Kovács Tímea - 2013. június 25.

Jelen bejegyzés annak aktualitása miatt a Ptk. tervezetében megjelenő új szerződéstípusok közül a jogbérleti (franchise) szerződésről, az ezzel kapcsolatos angol nyelvi megfelelőkről és adott szerződésben megjelenő rendelkezések jogi angol terminológiájáról szól.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az adásvételi szerződések terminológiája angolul

Dr. Kovács Tímea - 2013. május 28.

Az adásvételi szerződés az egyik leggyakrabban előforduló szerződéstípus, mind angol, mind magyar nyelvterületen. Az angol nyelvű adásvételi szerződések a jogrendszerek és jogintézmények különbözősége mellett szókészletükkel is megnehezíthetik a nyelvhasználó jogászok munkáját. Jelen bejegyzés az adásvételi szerződéshez kapcsolódó egyes szakkifejezések elemzésével segíti a tájékozódást, elsősorban az egységesülő európai adásvételi joghoz kapcsolódó jogi angol szakterminológia ismertetésével.

tovább

Dr. Kovács Tímea: A termőfölddel és a földtulajdonnal kapcsolatos fogalmak angol nyelvi megfelelői

Dr. Kovács Tímea - 2013. január 24.

A bejegyzés aktualitása, hogy a Magyarországnak az Európai Uniós tagságából eredő kötelezettsége miatt a hazai termőföldpiacot legkésőbb 2014. május 1-éig meg kell nyitnia a tagállamok állampolgárai számára. Ennek érdekében jelenleg is folyamatban van a hatályban lévő termőföldről szóló törvény módosítása, az új földtörvény koncepciójának kidolgozása, amelyet az EU és a külföldi sajtó1 is figyelemmel kísér. Jelen bejegyzés több ehhez kapcsolódó jogi terminusról, nevezetesen termőföldet és kapcsolódó jogterületet érintő angol jogi terminológiáról szól.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az ügyészségi alkalmazottak angol nyelvi elnevezéseiről

Dr. Kovács Tímea - 2012. december 6.

Jelen bejegyzés az ügyészségekről, különösen az ügyészségi alkalmazottak angol nyelvi elnevezéseiről szól, és dióhéjban áttekintést nyújt a hatályos jogszabályok egyes releváns rendelkezéseiről.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az európai szerződési jogról, fejlődésének felgyorsulásáról és a szabályozható területekről

Dr. Kovács Tímea - 2012. október 27.

Jelen bejegyzés az idegen nyelvű „közös jogi nyelvezet”, az egységes európai jogi terminológia kikristályosodásának folyamatáról szóló cikkhez kapcsolódva, annak aktualitása miatt (a fogyasztókat és a vállalkozásokat érintő európai szerződési jog fejlődésének felgyorsulása) az európai szerződési jog területén az Európai Bizottság által előkészített változásokról szól.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Főnevek kiemelt szerepe az angol jogi szaknyelvben

Dr. Kovács Tímea - 2012. szeptember 26.

Jelen cikk az angol jogi szaknyelv egyik sajátosságáról szól, amelyre a szaknyelvet használó jogászok figyelmét szeretném ráirányítani. A jogi angol szaknyelv az egészen bonyolult mondatszerkezetei felépítéséhez inkább főneveket használ, mint igéket. Ezen szabályosság alátámasztására és a hozzá kapcsolódó ismeretek mélyítésére, bővítésére szolgál az alábbi cikk.

tovább

Dr. Kiss Nikolett: A mediációs szerződés rendelkezéseinek angol nyelvű megfogalmazásáról II.

Dr. Kovács Tímea - 2012. augusztus 29.

Kiss Nikolett (a Kúria tanácsjegyzője) az angol nyelvű mediációs szerződésről szóló cikke második részében folytatódik az egyes mintaklauzulák bemutatása, amelyben az érdeklődő jogász (és szakfordító) a mediációs eljárás helyszínéről és időpontjáról, időtartamáról, a mediátor felelősségéről és a költségviselésről szóló rendelkezésekről olvashat.

tovább

Dr. Kiss Nikolett: A mediációs szerződés rendelkezéseinek angol nyelvű megfogalmazásáról I.

Dr. Kovács Tímea - 2012. július 12.

Kiss Nikolett, a Kúria tanácsjegyzője alábbi cikkében segítséget nyújt a mediációs szerződés angol nyelvű megfogalmazásában, amely gyakorlatias megközelítése okán a szakfordítók mellett a jogászok és joghallgatók érdeklődésére is számot tarthat. A cikk első részében kitér a megállapodás felépítésére és az egyes mintaklauzulákra.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az angol jogi szaknyelvi szövegek tagolásáról

Dr. Kovács Tímea - 2012. június 7.

Az angol nyelvű jogi dokumentumok az angol nyelv sajátos használatát képviselik, számos sajátosságot vonultatnak fel, nehezítve ezzel a nyelvhasználó jogalkalmazó jogászok helyzetét. Ahogy a magyar jogi szaknyelv esetében is, szerződések, jogszabályok és egyéb szabályozások tanulmányozása közben gyakran felfedezhetjük az angol jogi szaknyelvi szövegeknek a köznyelvi szövegtől eltérő tagolását. Jelen bejegyzés az ebben való navigációban segíti a gyakorló jogászokat felsorakoztatva a jogi angol szakterminológiában használt elnevezéseket, lehetőségeket az egyes jogi dokumentumok szerint csoportosítva.

tovább

Dr. Kiss Nikolett: A választottbírósági rendelkezés angol nyelvű megfogalmazásáról

Dr. Kovács Tímea - 2012. május 17.

Kiss Nikolett, a Kúria tanácsjegyzője az alábbi cikkében a választottbírósági klauzula angol nyelvű megfogalmazásához nyújt hasznos tanácsokat szakmabeliek, jogászok és az érdeklődők számára. Emellett ír az egyes nemzetközi választottbíróságok által ajánlott minta klauzulákról.

tovább

Dr. Kiss Nikolett: Az alternatív vitarendezésről az angolszász jogterületeken (ADR) és az angol nyelvű mediációs klauzula szerkezetéről

Dr. Kovács Tímea - 2012. április 12.

Az alábbiakban gyakorlati útmutatást szeretnék nyújtani a mediációs klauzula angol nyelven történő megfogalmazására vonatkozóan. Fontos, hogy ez a rendelkezés pontosan és egyértelműen kerüljön megfogalmazásra, hiszen a feleknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi mellett kötelezik el magukat. Emellett bevezetésként írok a hagyományos igazságszolgáltatás mellett megjelent alternatív vitarendezésről.

tovább

Dr. Kovács Tímea: A bíróságok új elnevezései angol nyelven

Dr. Kovács Tímea - 2012. április 12.

Alapvetően az új 2011. évi CLXI. törvény, azaz a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény tartalmazza a bíróságokra vonatkozó új jogi terminológiát, ezen belül is a bíróságok új magyar elnevezéseit, illetve a bíróságok szerveződését szabályozó rendelkezéseket. Ezen új terminológia angol nyelvi megfeleltetésének kérdésköréről, az ezeket érintő kihívásokról írunk az alábbiakban.

tovább

Dr. Barna András: Hogy mondjuk angolul: elévülés, jogvesztés?

Dr. Kovács Tímea - 2012. március 27.

Úgy tűnik, a common law elmélete messze nem szentel hasonló figyelmet az időmúlásnak, mint a civiljogi dogmatika. Az idő azonban az angolszász világban, illetve az ottani jogi viszonyokban is telik (runs, passes), és el is múlik (lapses), és a jogbiztonság mint közérdek ott is életre hívta az igények érvényesítésének időbeli korlátozását. Ez a statute of limitations, amelyet az egyszerűség kedvéért 'elévülés'-nek fordítunk, holott nem a jog vagy igény elényészését jelenti, hanem az arról szóló törvényt, mint pl. a brit Limitation Act 1980. Ez többek között azért okozhat fordítási, illetve szövegezési problémát, mert azt is ki kellene fejezni, hogy 'elévül', illetve 'nem évül el' vagy 'elévült'.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az IMF-hitelkonstrukciók angol nyelvi megfelelői mint a pénzügyi jogi terminológia része

Dr. Kovács Tímea - 2012. február 21.

A bejegyzés annak aktualitása miatt (a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során Magyarország számára hitelkeretre szóló megállapodások előkészítése) több pénzügyi jogi fogalom, nevezetesen a Nemzetközi Valutaalaptól történő hitelfelvételt érintő angol terminológiáról szól.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése és az angol jogi szaknyelv mint jogi közvetítő nyelv („lingua franca”)

Dr. Kovács Tímea - 2012. január 24.

Jelen bejegyzésben az idegen nyelvű „közös jogi nyelvezet”, az egységes európai jogi terminológia kikristályosodásának folyamatáról, aktualitásáról írunk. Emellett felhívjuk a figyelmet az un. „Euro-English” (az angol nyelv egy változata) kialakulására, jelentőségére, és az angol jogi szaknyelv „jogi közvetítő nyelv” szerepének formálódására.

tovább

Dr. Kovács Tímea: Az ún. teljességi záradék jogfogalma, angol nyelvű megfelelői és a magyar polgári jogban betöltött jelentősége

Dr. Kovács Tímea - 2011. december 14.

Jelen bejegyzés az ún. teljességi záradék jogfogalmáról (és annak angol nyelvi megfelelőiről) szól, amely meglehetősen idegennek tűnhet egy, a common law jogrendszerben kevéssé járatos, gyakorló magyar jogász számára. Miért lehet hasznos mégis, ha ismerjük és pontosan tudjuk, hogy mit is fed le a fenti, az angolszász jogban meggyökeresedett jogintézmény jelentése, és hogy milyen elnevezésekkel találkozhatunk ugyanezen jogintézmény kapcsán? Milyen aktualitás lehet ennek éppen mostanában? Válaszként említhetjük, hogy az új magyar Polgári Törvénykönyv tervezetében1, „A szerződés értelmezése” című fejezetben a teljességi záradék mint újonnan bevezetendő jogintézmény szerepel. Tekintsük át tehát, mit is jelent a common law jogrendszerbeli jogfogalom, és milyen angol nyelvű megfelelői léteznek.

tovább

Dr. Kovács Tímea: A bérből és fizetésből élők fogalma a magyar szabályozásban és az EK angol nyelvű jogforrásaiban

Dr. Kovács Tímea - 2011. október 18.

Érdekes problémát vet fel a közösségi jogforrások által használt fogalmak magyar megfelelője, azok angol nyelvre történő tükrözése, a kifejezés hazai jogszabályokban való esetleges megjelenése. Egy konkrét példán keresztül, a „bérből vagy fizetésből élő” szókapcsolat elemzésén keresztül vizsgáltam most meg eme általános kérdéskört.

tovább

Dr. Kovács Tímea: A Kúria angol nyelvi megfeleltetéséről

Dr. Kovács Tímea - 2011. október 18.

A 2011. április 25-én a Magyar Közlönyben megjelent, 2012. január elsejétől hatályba lépő új magyar Alkotmány bevezeti a Kúria fogalmát, amelyet a Legfelsőbb Bíróság helyére lépő szerv elnevezésére használ. Az Alaptörvény 25. cikke szerint „a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el. A legfőbb bírósági szerv a Kúria.”

A Kúria angol nyelvi megfelelője után kutatva tisztában kell lennünk azzal a jogtörténeti ténnyel, hogy Magyarországon ezen elnevezésnek történelmi gyökerei vannak: a 16-17. századtól 1949-ig így nevezték a legfőbb bírói fórumot.

tovább

Dr. Márkusné Dr. Szilágyi Krisztina1: Az angol jogi szaknyelv nyelvi kultúrákon átívelő jogi alapjai és jellegzetességei az Amerikai Egyesült Államok Texas szövetségi tagállamában született bírósági ítélet tükrében

Dr. Kovács Tímea - 2011. október 14.

Az angol jogi szaknyelv egy jogász-szakfordító szemüvegén keresztül

Sehol nem válik annyira nyilvánvalóvá a nyelv és a jogrendszer közötti szoros összefüggés, mint amikor egy jogi normát a saját anyanyelvtől eltérő nyelven kell meghatározni, vagy amikor a fordítás segítségével és eszköztárával kell eljutni a saját anyanyelvtől eltérő forrásnyelv által megformált szövegtől annak eredendő gondolatvilágához.

tovább
A hozzászólásokban leírtak kizárólag a szerző álláspontját tükrözik!

Az oldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.
Kérjük olvassa el a Jogi Fórum felhasználási feltételeit.