Mennyit ér egy ember élete, egészsége? – fogalmazódott meg központi kérdésként a Jogi Fórum 2008. október 9-én ‘Közlekedési balesetekkel kapcsolatos káresetek’ témában megrendezett szakmai konferenciáján Budapesten.

A rendkívül sokszínű, érdekes problémákat felvető rendezvény első előadását Dr. Kovács Csaba bíró, a Baranya Megyei Bíróság büntető kollégiumának vezetője tartotta. A prezentáció a közlekedési balesetekkel kapcsolatos polgári jogi igény büntetőeljárásban való érdemi elbírálásának korlátait, problematikáját ismertette rendkívüli szakmai alapossággal. A sokat-látott előadó a sértett, illetve a pótmagánvádló magánfélként való fellépésének rövid elméleti tisztázását követően, körbejárta a Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának témával kapcsolatos véleményeit, a terület jogszabályi hátterét is áttekintve részletesen beszélt továbbá az ügyész és az örökös fellépéséről, a közvetítői eljárásról, mint a polgári jogi igény érvényesítésének egyik lehetséges formájáról, a sértett és a biztosító kapcsolatáról, a közlekedési bűncselekmények és az 1/1999 BJE viszonyáról, végül értékelte az egyes KRESZ-szabályszegéseket, a sértetti közrehatás szerepét a későbbi polgári kártérítési perekben, az ittasság és a biztonsági öv kérdéskörét.

A következőkben Dr. Bédi Sarolta bíró, Baranya Megyei Bíróság polgári-gazdasági-közigazgatási kollégiumvezetője a közlekedési balesetekkel kapcsolatos kártérítési perekről tartotta meg jogesetekkel tarkított nagyszerű előadását. A nagy múltú, tapasztalt bírónő prezentációjában kitért a veszélyes üzem kérdéskörére, részletesen taglalva a magatartás és a kár közötti okozati összefüggés problematikáját, beszélt a felelősség alóli mentesülés, a kármegosztás, a Ptk. 339. § és 345. § együtt alkalmazásának eseteiről, feltárta továbbá a kár, a nem vagyoni és az általános kár, valamint a kártérítési járadék bírói megállapításával kapcsolatos nehézségeket.

A délutáni előadásokat Dr. Fülöp Zoltán igazságügyi orvosszakértő prezentációja indította. Az előadó az igazságügyi orvosszakértő közlekedési balesetekkel kapcsolatos káresetek elbírálásában játszott szerepére világított rá, hasznos összefoglalást nyújtva jogász hallgatósága számára a terület orvos-szakmai kérdéseiről. A prezentációban szó esett a baleseti sérülések keletkezési mechanizmusairól, a sérülések, illetve a maradandó fogyatékosságok és a baleset közötti ok-okozati összefüggésekről, a biztonsági öv használatának orvosszakértői vonatkozásairól, a vezető személyének sérülések alapján történő meghatározásáról, valamint kártérítés esetén a sérülések elbírálásának szempontjairól.

Az orvos-szakmai kérdések tisztázását követően Végh Lajos Tamás igazságügyi közlekedési, gépjármű- és közúti-vasútgépészeti szakértő lendületes, konzultációt generáló előadásával a műszaki szakértő szemszögéből világította meg a közlekedési balesetekkel kapcsolatos káreseteket, kiemelve a büntető-, illetve a polgári jogi felelősség megállapításánál nyújtott szakértői véleményekkel szemben támasztott speciális követelményeket. Az előadó részletesen beszélt a sérülések és a nyomok azonosításáról, a szakértői bizonyítás eszközeiről és lehetőségeiről, a balesettel összefüggésben keletkezett műszaki károkról, a javítás költségeiről, a értékcsökkenés és értékemelkedés problematikájáról egyaránt.

A rendezvényt a továbbiakban Dr. Pörzse Tamás ügyvéd előadása billentette vissza az igazságügyi szakértők szemszögéből a jogászi nézőpontba. Pörzse Tamás a fiatal ügyvéd lelkesedésével és elhivatottságával járta körül a nem vagyoni kár peren kívüli-biztosítási és bírósági eljárásának gyakorlatát, sajátos, jogszabályi és eljárási anomáliákat feltáró, szakmai vitát generáló prezentációjával. Az előadó ismertette a biztosító társaságok ügymenetét, a nem vagyoni és vagyoni kárigényekkel kapcsolatos hozzáállását, beszélt továbbá az emberi élet jogi és közgazdasági értelemben vett értékéről, az emberi élet értékének meghatározási problémáiról, az ezzel kapcsolatos magyar és európai uniós gyakorlatról, valamint a mediációs eljárás nem vagyoni károk érvényesítése körében való alkalmazhatóságáról egyaránt.

A nem vagyoni károk kérdéskörének áttekintését követően Dr. Pálvölgyi Szilas ügyvéd, biztosítási szakjogász a közúti balesetekkel kapcsolatosan érvényesíthető vagyoni károkat ismertette szakértői, jól rendszerezett alapossággal. Az előadásban szó volt a személyi sérüléssel összefüggő, a dologi és a közvetett károkról, valamint a kárigények biztosító, illetve bíróság előtti érvényesítésének feltételeiről.

A rendezvényt Dr. Kovács Szabolcs ügyvéd, biztosítási szakjogász zárta a büntető és szabálysértési hatóság határozatainak, bizonyítási eszközeinek kártérítési perekben való értékelését elemző, tüzes szakmai eszmecserébe torkolló prezentációjával.

A résztvevők az előadások teljes hanganyagát és prezentációit letölthetik a konferencia honlapjáról:
http://konferencia.jogiforum.hu/…i_balesetek/

(Fotó: Fóris Gábor)