Ügyvédi, bírósági és hatósági nézőpontok ütköztek a vagyonosodás adóhatósági ellenőrzésével kapcsolatosan a Jogi Fórum 2008. október 31-én megrendezett konferenciáján Budapesten.

A számos aktuális kérdést felvető, tüzes szakmai eszmecserét kiváltó rendezvény bevezető előadását Bartha Katalin okleveles adószakértő tartotta. A prezentáció a ’90-es évek elejéig visszanyúlóan, részletesen áttekintette a vagyonosodási vizsgálatok történetét, megítélését, gazdasági hatásait, szó esett az adóhatósági ellenőrzések jogszabályi hátteréről, típusairól, a vagyongyarapodási vizsgálatokra történő kiválasztás szempontjairól. Bartha Katalin jogesetekkel tarkítottan átfogó képet adott az adóalanyok és az adóhatóság jogairól és kötelezettségeiről, a vagyonosodási vizsgálatok lefolytatásának menetéről, tendenciáiról.

Dr. Csilléry Alexandra ügyvéd, adószakértő a több mint másfél évtizedes ügyvédi működése során végigkísért 100-150 vagyongyarapodási vizsgálat szakmai tapasztalatait összegezve beszélt a vagyonosodási vizsgálatok jogszabályi hátteréről, alanyairól és lefolyásáról, a jogi képviselő nézőpontjából megközelítve az adóhatóság vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlatát. Az előadó részletesen szólt az adóellenőrzések alanyait az eljárás során megillető jogokról, valamint a bizonyítási teher, és a bizonyítási eljárás kérdésköréről, az SZJA-ellenőrzés becslési eljárássá alakulásának problematikájáról.

„A vagyongyarapodás ellenőrzés ellen legjobb védekezés az adófizetés” – fogalmazta meg nemes egyszerűséggel Dr. Szabó Tibor ügyvéd, adószakértő, az Önadozó című folyóirat, és az Adónet.hu főszerkesztője. A sokat tapasztalt szakember részletesen ismertette az adóhatósági vizsgálatok megindulását eredményező, kiválasztási okokat (kiemelve a tagi kölcsön, a tartós veszteség és az ingatlan adásvétel problematikáját), az adóalanyokat és az adóhatóságot az adóellenőrzés során megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, szólva a megfordított bizonyítási teher kérdésköréről, a bizonyítás tartalmára, a bizonyítási eljárásra vonatkozó legfontosabb kérdésekről és a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos bírósági gyakorlatról.

A rendezvényen az adóhatóság nézőpontját Dr. Dávida Marianna, az APEH Hatósági Főosztályának vezetője képviselte. Az előadó a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket tisztázva, a jogszabályi fogalmakat pontosan definiálva nyújtott rálátást az adóhatóság vagyongyarapodási vizsgálatokkal kapcsolatos gyakorlatára, valamint az adóhatóság által az adózóval szemben támasztott követelményekre vonatkozóan. Dávida Marianna példákkal szemléltetve szólt a bizonyítási eljárás során felmerülő, a vagyonosodási vizsgálat alanyai számára gyakran nem egyértelmű fogalmakról, így többek között a hitelt érdemlő adat, az életszerűség, az életvitel, az adózó által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok hitelessége és alkalmassága, a rendelkezésre állás, valamint a valószínűsítés maghatározásáról.

A konferenciát Dr. Heinemann Csilla, a Baranya Megyei Bíróság közigazgatási bírája zárta bírói szakértelmet, függetlenséget és pártatlanságot tükröző prezentációjával. A lendületes előadás átfogó képet adott a vagyonosodási vizsgálatokkal kapcsolatos bírósági eljárásról. A bírónő beszélt a kereset előterjesztéséről, a keresetlevél kellékeiről, a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemről, valamint a keresetváltoztatás kérdésköréről, részletesen taglalva a bizonyítási eljárás közigazgatási perben fellépő nehézségeit. Jogesetekkel tarkítottan szó esett továbbá a bizonyítási eszközökről, a bizonyítékok előterjesztésének idejéről, valamint a hitelt érdemlőség és az életszerűség fogalmi elemeiről, problematikájáról.

A résztvevők az előadások hanganyagát és prezentációit letölthetik a konferencia honlapjáról:
http://konferencia.jogiforum.hu/vagyonosodas/

(Fotó: Fóris Gábor)