Egyszerűbb, átláthatóbb, gyorsabb és olcsóbb – A közbeszerzési eljárás új szabályait ismerhette meg a hallgatóság a Jogi Fórum 2009. február 20-i konferenciáján Budapesten.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 8-án elfogadta a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításait. A 2008. évi CVIII. törvény 2008. december 22-én került kihirdetésre, a hatálybalépés pedig a 2009-es és a 2010-es években több lépcsőben várható: 2009. április 1., 2009. október 1., 2010. január 1. és 2010. július 1. napjaival.

Az új szabályozásnak köszönhetően egyszerűbbé, átláthatóbbá, gyorsabbá és olcsóbbá válnak a közbeszerzések, jelentősen javul továbbá a hazai kis- és közepes vállalkozások hozzáférése a közbeszerzési szerződésekhez. A Jogi Fórum 2009. február 20-i konferenciájának keretében a közbeszerzések elméletében és gyakorlatában egyaránt jártas szakemberek részletesen beszámoltak a közbeszerzés új szabályairól, elemezve a módosított jogszabály legproblémásabb rendelkezéseit.

Dr. Hubai Ágnes ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó hozzáértő alapossággal összeállított prezentációjában részletesen ismertette a verseny tisztaságának és nyilvánosságának erősítése érdekében köthető átláthatósági megállapodásokra, az alvállalkozónak nem minősülő, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosító erőforrás-szervezetekre, a projekttársaságokra, valamint az előzetes vitarendezésre vonatkozó új rendelkezéseket. Az előadó alaposan körbejárta továbbá az új közzétételi és nyilvánossági szabályokkal, az irreális megajánlásokkal, a túlzott formalizmussal kapcsolatos kérdésköröket, valamint az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét igazoló ellenjegyzési kötelezettség, a dokumentáció formai és tartalmi követelményei, végül a kirívóan alacsony vagy magas ár problematikáját.

Dr. Fribiczer Gabriella, a Közbeszerzések Tanácsának munkatársa a fiatal szakértő lendületével, a 2008. decemberében elfogadott törvénymódosítás menetrendjének, valamint a módosítások hátterének ismertetését követően részletesen beszélt az értékhatárok kérdésköréről, illetve a szakértelemmel, a házon belüli (in-house) beszerzésekkel, valamint a helyben központosított közbeszerzéssel kapcsolatos, az átláthatóság növelése érdekében eszközölt módosításokról. A Közbeszerzések Tanácsa hatáskörét érintő módosítások körében szó esett a hirdetményellenőrzéssel és -feladással kapcsolatos változásokról, majd a kis- és középvállalkozások sikeres részvételét elősegítő új rendelkezéseket tekintette át az előadó (részajánlattételi lehetőség kötelező megadása, az ajánlattétel nyelve a magyar, a szerződés 50%-os saját teljesítése, az egyszerű közbeszerzések kkv-k részére történő fenntartása). A továbbiakban Fribiczer Gabriella sorra vette a körbetartozás és a támogatások felhasználásának gyakorlati problémáit, részletezve a hiánypótlás és a kizáró okok kérdésköreit. Végül az előadó ismertette a közbeszerzések egyszerűsítését célzó új egyszerű közbeszerzési eljárás szabályait.

Dr. Deli Betty jogász, közbeszerzési szakértő – a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökeként szerzett gyakorlati tapasztalatait is összegezve – a közbeszerzésekről szóló törvény jogorvoslatot érintő rendelkezéseinek változásairól nyújtott hasznos tudásanyagot hallgatósága számára. A jogorvoslati alapelvek és szankciórendszer ismertetését követően az előadó átfogó képet adott a Közbeszerzési Döntőbizottság jogállásáról, hatásköréről és illetékességéről, a döntőbizottsági eljárás megindítására, a megindításra irányadó határidőkre, a jogorvoslati kérelem benyújtására és tartalmára vonatkozó új szabályokról. Az előadásban részletesen szó esett az előzetes vitarendezés, az elektronikus jogorvoslati eljárás, és az ideiglenes intézkedések kérdésköréről, a szerződés megkötésének engedélyezése, a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, a jogorvoslati eljárás határozattal való megszüntetése, valamint a döntőbizottsági határozatokban alkalmazható jogkövetkezmények köre 2009. április 1-től hatályos új szabályairól.