Lehetőség az egyetemi alapképzésben megszerezhetőnél magasabb szintű munkajogi tudás, a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat területén bővebb ismeretek elsajátítására. (X)

A képzést a jogászi szakma differenciálódása és a speciális ismeretek iránti igény alapozza meg. A szakirányú továbbképzés célja a jogász alapképzésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A képzés célja továbbá a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák

Általános kompetencia: a munkajog szabályozási szemléletének, alapvető rendszertani sajátosságainak és a munkajogi jogalkalmazás alapvető tendenciáinak ismerete.

Szakmai kompetencia: a képzés során megszerzett speciális szakmai ismeretek képessé teszik a szakembert a munkajogi jogalkalmazásban felmerülő jogi problémák kezelésére és a legmegfelelőbb jogi megoldások kiválasztására. A munkajogi szakjogász kimerítő ismeretekkel rendelkezik az egyes munkajogi jogintézményekhez kapcsolódó hatósági és bírói gyakorlatról, valamint a kollektív szerződéskötés és a munkavállalói részvételi intézmények gyakorlatáról.

Milyen ismereteknek lesz birtokában a képzés elvégeztével?

  • A munkajogviszony létesítése, minősítése és az ehhez kapcsolódó adójogi, társadalombiztosítási jogi jogkövetkezmények.
  • A munkaszerződések megkötésének gyakorlata (figyelemmel a gyakorlatban kialakult szerződési típusokra is).
  • A munkáltatói munkaügyi (személyzeti, kiválasztási stb.) politika jogi összefüggései.
  • A munkajogviszony tartalmának alakítására irányuló szerződéses gyakorlat.
  • A munkajogviszony megszüntetését érintő bírói gyakorlat.
  • A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek tevékenységének ismerete.
  • Az európai munkajog hatása a magyar munkajogra és az Európai Bíróság munkajogi gyakorlatának hazai jogalkalmazási konzekvenciái.
  • A munkaügyi hatósági eljárás gyakorlata.

Képzés feltétele: Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: „Munkajogi szakjogász”

Önköltséges, intenzív, levelező rendszerű képzés, ami havonta két nap (péntek és szombati napok) konzultáción való részvételt jelent. Az 1. félév képzési díja: 95 000 Ft

További információk a http://www.rodin.hu/rendezveny/munkajogi-szakjogasz oldalon, vagy közvetlenül az egyetemen: PTE-ÁJK Tanulmányi Osztály, Bauerné Bózsa Zsuzsanna, tanulmányi előadó, tel.: 72/501-599/3303