Az állami adóhatóság a törvényben felsorolt esetekben – mérlegelés nélkül – köteles az adózó adószámának felfüggesztéséről határozni. Az alábbiakban az adószám alkalmazásának felfüggesztésével és az adószám törlésével kapcsolatos eljárás ismertetésére kerül sor.

Az adószám felfüggesztésének hat tényállását az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 24/A. § (1) bekezdés a-f. pontja részletezi, azonban egy tényállás a 174/A. §-ban szerepel, ezek a következők:

  • A hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő sikertelen kézbesítése esetén. Sikertelen kézbesítésnek minősül, ha a küldemény a címzett ismeretlensége és/vagy a megfelelő levélszekrény hiánya miatt nem kézbesíthető;
  • Az adóhatóság eljárása során hitelt érdemlő adatok utalnak arra, hogy az adózó székhelyén, illetve a székhelytől eltérő központi ügyintézés helyén nem található;
  • Az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő szervezeti képviselőt nem jelenti be az adóhatósághoz;
  • Az adóhatóság eljárása során hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó nem rendelkezik szervezeti képviselővel, vagy a bejelentett képviselő nem valós személy, illetve a megadott elérhetőségi helyeken nem fellelhető;
  • Az adózóval szemben az állami adóhatóság 60 napos üzletlezárást, illetve a tevékenység 60 napos felfüggesztését ismételten rendeli el;
  • Az adózó az állami adóhatósághoz teljesítendő bevallási vagy adófizetési (adóelőleg-fizetési) kötelezettségének a törvényi határidőtől, illetve az esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget;
  • Az adózó a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésére és közzétételére, valamint a közzétételi költségtérítés fizetésére vonatkozó kötelezettségét az adóhatóság felhívása ellenére sem pótolja.

Az adószám felfüggesztéséről az adóhatóság határozattal dönt, amely ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni. A fellebbezést az ügy összes iratával a felettes szervhez a fellebbezés megérkezésétől számított 8 napon belül kell felterjeszteni, kivéve, ha az adóhatóság a megtámadott határozatot a fellebbezésnek megfelelően módosítja, visszavonja, kijavítja vagy kiegészíti. A felettes szerv a fellebbezésről 15 napon belül dönt, és az ügy iratait haladéktalanul visszaküldi az adóhatóságnak. Ha a felfüggesztés elrendelésére fiktív székhely vagy fiktív szervezeti képviselő miatt került sor az adóhatóság köteles megindítani a törvényességi felügyeleti eljárást, illetve az ismeretlen székhelyű cég megszüntetése iránti eljárást.

Ha a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedett, a felfüggesztést az adóhatóság az adózó kérelmére vagy hivatalból szüntetheti meg. Ha az adózó által benyújtott kérelem alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt, a felfüggesztés megszüntetéséről határozatot hoz, más esetben elutasítja a kérelmet. Érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet az adóhatóság, ha a felfüggesztés megszüntetése iránti ismételt kérelemben az adózó új tényre, körülményre nem hivatkozik. Ha az adóhatóság az adózó fiktív székhelye miatt rendelte el a felfüggesztését a felfüggesztés megszüntetése iránti eljárásban az adóhatóság a székhely valódiságát a helyszínen is vizsgálja. A felfüggesztést az adóhatóság határozattal hivatalból is megszüntetheti, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a felfüggesztés elrendelésének oka megszűnt. A felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A felfüggesztés megszüntetésére irányuló kérelem elutasítása esetén az adózó 15 napon belül fellebbezést nyújthat be.

Az adószám felfüggesztésének időtartama a felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől a felfüggesztést megszüntető vagy az adószám törlését elrendelő határozat jogerőre emelkedéséig tart. Az adószám törlését négy feltétel együttes fennállása alapozza meg, így ha a felfüggesztés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az adózó nem terjesztett elő megszüntetés iránti kérelmet és a felfüggesztés megszüntetésére hivatalból sem került sor, az adóhatóság az Art. 24. § (9) bekezdése alapján nem törölte az adószámot és az adózó nem áll felszámolás, végelszámolás hatálya alatt. Az adószám törlését elrendelő határozat ellen a közléstől számított 8 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. A törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően értesíteni kell az adózó nyilvántartását vezető szervet. Az adószám törlése nem jelenti az adózó cégjogi megszűnését. Ha az adószám adóhatósági törlését követően az adózó nyilvántartását vezető szerv eljárása alapján az adózó megszüntetésére nem kerül sor és az adózó helyreállítja működését, új adószám megállapítását kérheti az adóhatóságtól.

Ha az adózó közösségi adószámmal is rendelkezik, az adóhatóság az adószám felfüggesztéséről szóló határozatban a közösségi adószámot is felfüggeszti, illetve a felfüggesztést arra vonatkozóan is megszünteti. A határozat közösségi adószámot érintő rendelkezése önállóan nem fellebbezhető. Az adószám alkalmazását felfüggesztő határozat meghozatalától a felfüggesztés időtartama alatt közösségi adószám megállapításának nincs helye. Az adóhatóság a felfüggesztést elrendelő, a felfüggesztést megszüntető, az adószám törlését elrendelő határozatot megsemmisítő vagy hatályon kívül helyező határozatról és a határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról értesíti az adózó nyilvántartását vezető szervet.

Amennyiben az adózó adószámát az adóhatóság felfüggesztette és a határozat jogerőre emelkedett, a jogerőre emelkedés napjától az adószám felfüggesztésének időtartama alatt az adózó adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést, költségvetési támogatás igénylést a felfüggesztés megszüntetését követően sem érvényesíthet, illetve ezen időszakban túlfizetés visszatérítését sem kérheti. Az adóhatóság az adózó felfüggesztést elrendelő határozat jogerőre emelkedését megelőző időszakra vonatkozó adó-visszaigénylési, adó-visszatérítési kérelmét, illetve költségvetési támogatás iránti kérelmét kizárólag a felfüggesztés megszüntetését elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően teljesítheti. Az az adóalany, akinek adószáma felfüggesztésre került az adószám felfüggesztésének időtartama alatt a felfüggesztéssel érintett adó-megállapítási időszakban adólevonási jogát nem gyakorolhatja. Az adólevonási jog ismételten csak a felfüggesztést megszüntető határozat jogerőre emelkedését követően gyakorolható.

Az ismételt üzletlezárás, tevékenység felfüggesztés és a számviteli beszámoló közzétételének elmulasztása miatt az adóhatóság az adószámot határozott időtartamra (60 napra) függeszti fel. Ebből következően a felfüggesztés az említett időtartam lejártával megszűnik, így a megszüntetés iránti kérelmet nem kell benyújtani és a megszüntetésről sem kell határozatot hozni.