A 2009. évi L. törvény 2010. június 1-jétől közjegyzői hatáskörbe helyezi a fizetési meghagyásos (a továbbiakban: FMH) eljárást azzal, hogy a közjegyzők ezentúl egy, az interneten elérhető, országosan egységes számítástechnikai rendszeren keresztül járnak majd el.

Az FMH kiegészítő szabályairól (így az eljárás során kötelezően alkalmazandó űrlapokról, az automatikus ügyelosztási rendszer működéséről, a költségkedvezményekről és a költségek megfizetéséről, az eljárási és a végrehajtási díjról) szóló IRM rendeletek, továbbá az eljárás lefolytatásának támogatására szolgáló informatikai rendszerről szóló rendelet 2010 májusában jelent meg.

Formai kötöttség, ügyelosztás

Az eljárás ezentúl is meghatározott adattartalmú, kötelezően alkalmazandó űrlapokon alapul. Az űrlapokat a közjegyzői kamara köteles a honlapján közzétenni. Az elektronikus űrlapokhoz mellékletet nem lehet majd csatolni, viszont papír alapon csatolhatók a jogutódlás megállapítása iránti kérelem alapjául szolgáló okiratok, valamint a követelés későbbi kielégítésének veszélyeztetettségét valószínűsítő okiratok.

Az FMH iránti kérelmeket a közjegyzői székhelyek között egyenlő arányban, elektronikus ügyelosztás keretében, automatikusan, az érkezés sorrendjében, egyenként osztja szét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) rendszere. A túlzott leterheltség elkerülése érdekében – és arra is tekintettel, hogy a közjegyző illetékessége az eljárás során az ország egész területére kiterjed -, ha valamely közjegyzőhöz egy héten belül 20 FMH iránti kérelemnél több, vagy 10 FMH iránti kérelemnél és 10 FMH-t követő végrehajtás elrendelése iránti kérelem érkezik papír alapon, a közjegyző kérheti másik közjegyző kirendelését az ezt követően érkező kérelmek vonatkozásában.

Költségmentesség, költségfeljegyzési jog

Az eljárásban a költségmentesség alkalmazására, a személyes költségfeljegyzési jog engedélyezésére és a költségek előlegezésére a jelenlegi – bírósági eljárásra meghatározott – feltételek fennállása esetén kerülhet sor. Ha a fél jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagyona pedig – a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon felül – nincs, részére költségmentességet kell engedélyezni. Költségmentességben kell részesíteni – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – továbbá azt is, aki aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult közeli hozzátartozójával él közös háztartásban. Kivételesen költségmentesség engedélyezhető akkor is, ha a fenti feltételek nem állnak fenn, de megállapítható, hogy a fél létfenntartása veszélyeztetett. A kérelemről a közjegyző végzéssel dönt. A kérelmet egy példányban kell előterjeszteni és a 2/1968. (I.24.) IM rendelet szerint kell igazolni a jövedelmi, vagyoni viszonyokat (be kell tehát nyújtani egy nyilatkozatot személyi adatokról és vagyoni helyzetről, a munkáltatói igazolást és az önkormányzat által kiállított adóigazolást).

A költségfeljegyzési jog kapcsán a fél mentesül a 3%-os (legalább 5.000.-Ft, legfeljebb 300.000.-Ft.) eljárási díj, a közjegyző határozata elleni és az ellentmondás folytán perré alakult eljárás költségeinek és a végrehajtási költségek előlegezése alól. Az eljáró közjegyző viseli az eseti gondnok és az ügygondnok részére készített egyszeri jegyzőkönyv- vagy egyéb iratmásolat másolatkészítési költségét.

Ha a felek közösen kérik az eljárás megszüntetését és nem állapodnak meg a költségek viselésében, annak megfizetésére a közjegyző egyetemlegesen kötelezi a feleket. A jogosult köteles viselni a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díjat, ha az FMH kibocsátása iránti kérelem vagy a végrehajtás elrendelése iránti kérelem elutasításának vagy a végrehajtás megtagadásának van helye, vagy ha az FMH kibocsátása iránti kérelmét visszavonja, vagy ha az eljárást a közjegyző – a felek közös kérelmének esetét kivéve – megszünteti.

A végrehajtási eljárásban a felet ugyanaz a kedvezmény illeti meg, mint amelyet a közjegyző a részére a fizetési meghagyásos eljárásban engedélyezett. Ha a fél a végrehajtás során kíván költségkedvezményt igénybe venni, azt a végrehajtást foganatosító bíróságtól kell kérelmeznie.

A közjegyzőket megillető eljárási díj összege

A MOKK a megfizetett eljárási díjak felét a közjegyzők között osztja fel, havi elszámolás szerint. A közjegyző eljárási díjakból való részesedését egy, a munkájához igazított pontrendszer határozza meg. Az érdekesség kedvéért néhány példa:

  • 5 pontot ér az FMH kibocsátása és a kibocsátás elutasítása, a végrehajtási lap kiállítása és a biztosítási intézkedés elrendelése illetve elutasítása,
  • 3 pont jár az FMH illetve a végrehajtás megszüntetéséért, a költségkedvezmény iránti kérelem elbírálásáért, és
  • 2 pontot ér a végrehajtás felfüggesztése vagy az igazolási kérelem elbírálása.

A közjegyzői kamara átutalással fizeti meg a közjegyzőnek az őt megillető díjat a közjegyző által kiállított számla ellenében.

Az eljárási díj megfizetése

A díjfizetés módját a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. tv. (Fmhtv.) és az igazságügyi és rendészeti miniszter 26/2010. (V.11.) IRM rendelete (a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről) határozzák meg.

Fentiek alapján az eljárási díjak 2010. június 1-jétől az alábbiak szerint fizethetők meg:

  • elektronikus kérelem benyújtására kötelezettek esetében (jogi képviselővel eljárók és jogi személy szervezetek): kizárólag bankkártyával kezdeményezett átutalással;
  • papír alapú kérelmet előterjesztők, szóbeli kérelmet előterjesztők esetében: kizárólag postai készpénz-átutalási megbízással.

Az egyéb, választható díjfizetési módok, azaz

  • elektronikus kérelem benyújtására kötelezettek esetében a banki átutalással, illetve a közjegyzői kamarával megkötött külön megállapodás alapján a közjegyzői kamara fizetési számlájára átutalt ún. keretösszegből történő levonással való díjfizetés; és
  • a papír alapú kérelmet előterjesztők, szóbeli kérelmet előterjesztők esetében a banki átutalással történő díjfizetés

pedig 2011. március 1-jétől állnak rendelkezésre.

A megfizetett eljárási díjakról a fél részére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara állít ki számviteli bizonylatot.

Embernap, emberhónap

A MOKK rendszere a 2009. évi L. törvényben szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, az interneten elérhető országosan egységes, automatizált számítástechnikai rendszer. Működtetője a közjegyzői kamara, adatgazdája a kamara elnöke. A közjegyzői kamarának kell biztosítania a rendszer működéséhez szükséges infrastruktúrát és a háttérszolgáltatásokat is.

A közjegyzői kamarának adatvagyon-leltárt kell készítenie a védendő információs (adatbázisok, oktatási segédletek, nyilvántartások), szoftver (rendszerszoftverek, alkalmazói szoftverek és fejlesztő eszközök) és fizikai (hardver, kommunikációs eszközök, adathordozók) vagyonról, azok tulajdonosáról és az egyes vagyonelemek értékéről. A közjegyzői kamarának a rendszer biztonsági követelményeit legkésőbb 2010. május 31-ére kell teljesítenie. A megfelelő biztonságirányítási rendszer kialakítása során az adatvagyon-leltár elemeit biztonsági osztályokba sorolja aszerint, hogy az azokat érő biztonsági „incidens” milyen következményekkel járna: azaz hány embernapi vagy emberhónapnyi munkával állítható helyre.

Egy embernap 8 munkaóra, egy emberhónap 20 embernap. Jogi szótárunk két új, jól csengő terminus technicusszal bővült.

Majd’ egy év állt a közjegyzők rendelkezésére az átálláshoz, azonban a kiegészítő szabályokról és az informatikai rendszerről szóló rendeletek utolsó pillanatban történő megszületése kétségessé teszi annak a lehetőségét, hogy június 1-jén a gyakorlatban jelesre vizsgázhassanak. Ugyanis addig már csak 9 embernap van hátra.