A sorozat hatodik részében a 2011. május 12. – 2011. május 27. közötti időszakban megjelent Magyar Közlönyöket tekintettük át.

Törvények a vizsgált időszakban:

2011. évi XLIII. törvény a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról rendelkezik. E módosításokkal a magánnyugdíjpénztárakból visszalépő tagok zavartalan vagyonátadásának biztosítása a cél.

2011. évi XLIV. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kelt hatodik módosításának kihirdetéséről rendelkezik. Mivel a 2005. évi L. törvény alapján a nemzetközi szerződések módosítása külön nemzetközi törvénynek minősül, a fent említett módosításokat is törvénnyel kell kihirdetni.

2011. évi XLV. törvény a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Alapokmányának és Egyezményének az 1994. évi kiotói, az 1998. évi minneapolisi, a 2002. évi marrakesh-i és a 2006. évi antalyai Meghatalmazotti Értekezleteken történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről, valamint a Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről rendelkezik.

2011. évi XLVI. törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosításáról. A végkielégítésekre kivetett 98%-os különadóról szóló törvényt úgy módosítja az új jogszabály, hogy az csak a 2010. január 1-én, vagy azt követően szerzett végkielégítéseket adóztatja meg. A különadó alkalmazását kiterjeszti az országgyűlési képviselők, az Európai Parlamenti képviselők és a polgármesterek (főpolgármester, ennek helyettese, megyei közgyűlések elnöke alpolgármesterek) végkielégítésére is, őket azonban a 2011. január 1-ét követően megszerzett jövedelmeik tekintetében terheli a különadó.

2011. évi XLVII. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról rendelkezik. A Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumai által elbírált pályázatokra a 2007. évi CLXXXI. törvény alkalmazása a jogalkotó szerint túlzottan szigorú, ezért annak 6.§ (3) bekezdését kiterjeszti a Nemzeti Kulturális Alapra is.

2011. évi XLVIII. törvény az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve kihirdetéséről.

2011. évi XLIX. törvény Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról. A jogszabály az intézeten kívüli szüléshez kapcsolódó anyakönyvezési kérdéseket szabályozza. Ha a szülés a szülő nő kívánságára – tervezetten – intézeten kívül, orvosi segítség nélkül zajlik, a szülésznő is kiadhatja az anyakönyvezéshez szükséges igazolást.

2011. évi L. törvény a közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról rendelkezik. A polgárőrök tevékenységének szabályait változtatja meg. Kimondja, hogy polgárőr csak a 18. életévét betöltött személy lehet, hogy a polgárőrség a rendvédelmi szervekkel együttműködve köteles ellátni tevékenységét, és meghatározza a polgárőrségek működési területét, tevékenységi körét.

2011. évi LI. törvény az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról rendelkezik. A jogszabály kimondja, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 25%+1 darab kisebbségi állami részvényei tartós állami tulajdonban maradnak, tekintettel a Zrt. meghatározó hungarikum voltára.

2011. évi LII. törvény A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról. A 8/2011 (II. 18.) AB határozat értelmében alkotmányellenes a kormánytisztviselők indoklás nélküli felmentése. Ezért a 2011. évi LII. törvény értelmében felmentési indokok meghatározandók. Ezen túl a jogszabály rendelkezik egy új egyoldalú kinevezés módosítási esetkörről is és létrehozza a Kormánytisztviselői Döntőbizottságot (2012. január 1-jétől) mely a belső jogorvoslati lehetőséget teremt a kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése és más munkáltatói intézkedésekkel szemben. A 29/2011 (IV. 7) AB határozat értelmében a közszolgálati jogviszony megszüntetését sem lehet indoklás nélkül megszüntetni. E kérdést is rendezi ez a jogszabály, így a kormánytisztviselők és a köztisztviselők jogviszonyának megszüntetése kiszámíthatóvá válik, jogvédelmük hatékony lesz.

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban:

  • 78/2011. (V. 12.) Korm. rendelet a Magyar Honvédség által védendő létesítmények kijelöléséről, valamint a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyék köréről és az őrzésükre vonatkozó szabályokról rendelkezik. Meghatározza a Szent Korona őrzésére vonatkozó szabályokat, az annak őrzéséért felelős szervet (Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrség), a koronalátogatásra vonatkozó rendet a korona szállítására vonatkozó szabályokat, és a Szent Koronát veszélyeztető helyzetben alkalmazandó eljárást. Meghatározza a Köztársasági Elnök Hivatala protokolláris jellegű őrzését, melyet a Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Palotaőrsége lát el.
  • 79/2011. (V. 12.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik. A kárpótlási alapösszeg 2011. évben 75.994 forintra változik, mely 2011.január 1-jétől illeti meg a kárpótlásra jogosultakat.
  • 80/2011. (V. 12.) Korm. rendelet az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.
  • 81/2011. (V. 13.) Korm. rendelet az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek a tűzfegyverek, azok részei és alkatrészei, valamint a lőszerek tiltott előállítása és kereskedelme elleni fellépésről szóló, 2001. május 31-én elfogadott Jegyzőkönyve 13. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartási pont kijelöléséről rendelkezik. Kapcsolattartási pontként az Országos Rendőr-főkapitányság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központját jelöli meg.
  • 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
  • 83/2011. (V. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2007. június 18-i Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről rendelkezik.
  • 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról. A rendelet, a költségvetési szervként működő kutatóközpontokban, kutatóintézetekben; a nem kutatóintézetként működő költségvetési szerveknél tudományos kutatói munkakörökben és a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó, kutatást kiegészítő költségvetési szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Szabályozza az így foglalkoztatott köztisztviselők számára adható címeket, minősítésük feltételeit, munkaidejüket, előmeneteli lehetőségeiket és illetményrendszerüket.
  • 85/2011. (V. 26.) Korm. rendelet A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról.

 

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/50.-2011/56.)