Mivel régen jelentkeztünk Közlönyfigyelő című rovatunkkal, most a 2013. április 4. és 2013. május 9. közötti időszakot tekintjük át. Ezalatt 26 törvényt hirdettek ki a Magyar Közlönyben. Írásunkban ezeket mutatjuk be nagy vonalakban.

2013. évi XXXI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról. A jogszabály formai technikai és pontosító jellegű szabályokat tartalmaz.

2013. évi XXXII. törvény A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről. A gazdasági unió megerősítésére kormányközi szerződást hoztak létre 25 EU tagállam részvételével, melyet az Európai Tanács 2012. január 30-i ülésén fogadtak el. E szerződés szövegének Magyarország által történő végleges megállapítását az Országgyűlés 4/2012. (II. 22.) OGY határozatában támogatta. Szerződést a tagállamok állam- és kormányfői 2012. március 2-án írták alá. A Szerződés 2013. január 1-jén lépett hatályba. E törvénnyel Magyarország a Szerződést kihirdeti, de – amíg az eurózóna tagjává nem válik – annak csak a rá vonatkozó 12. cikk (3) és (6) bekezdéseit alkalmazza.

2013. évi XXXIII. törvény A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról. A jogszabály az Európa Tanács észrevételeire történő reagálás, többek között a Médiatanács elnökének jelölésére, kinevezésére és a hírszolgáltatás tartalmi követelményeire vonatkozó új szabályokat tartalmaz.

2013. évi XXXIV. törvény Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról. A jogalkotó a törvénnyel létrehozza a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet, meghatározza annak feladatait. Emellett jogharmonizációs célzatú törvénymódosításokat is tartalmaz, a késedelmes fizetésekkel kapcsolatban.

2013. évi XXXV. törvény Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról. A törvény pontosításokat, kiegészítéseket, egyértelműsítő rendelkezéseket tartalmaz, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti díjra vonatkozóan a kettős díjfizetés elkerülése érdekében rögzít egyes szabályokat.

2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról. Jelen írásunkban – a törvény jelentősége és terjedelmi korlátaink miatt – nem vállalkozunk a jogszabály ismertetésére.

2013. évi XXXVII. törvény Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvény elsősorban a kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó szabályokat tartalmaz, EU-s és más nemzetközi egyezmények alapján, tartalmazza az EU tagállamok közötti adóbehajtási jogsegély szabályait, egyes eljárási szabályokat, a választottbírósági egyezményhez kapcsolódó rendelkezéseket.

2013. évi XXXVIII. törvény A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról. A jogszabály a kormánytisztviselői karra vonatkozó rendelkezések kiegészítését tartalmazza, például a többes kamarai tagság esetén előírja a tagság szüneteltetését.

2013. évi XXXIX. törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról. A jogszabály a Magyar Rendvédelmi Kar (MRK) elnökére, az MRK főtitkárára vonatkozó módosításokat, az MRK helyiségek biztosítását valamint pénzbeli támogatás lehetőségét is szabályozza. Szélesíti az MRK által kezelt adatkört. Rendelkezik arról a helyzetről, amikor a rendelkezési állomány megszűnését követően a szolgálati viszonyt meg kéne szüntetni, de az érintett felmentési védelem alá esik.

2013. évi XL. törvény Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról. A törvény hat jogszabályt módosít, a szakellátási feladatok és felelősség kereteinek szabályozásáért valamint a közszolgáltatás biztosításáért fennálló felelősség szabályainak kérdéseit rendezi.

2013. évi XLI. törvény A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról. A módosítás többek között a szövetkezeti tagok munkavégzésével kapcsolatos jogviszony szabályait tartalmazza.

2013. évi XLII. törvény Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről.

2013. évi XLIII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről.

2013. évi XLIV. törvény A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról. A jogszabály megalkotása óta eltelt időszakban számos változás történt. A 2011. évi CLXXV. Törvény például kiterjesztette a nem közhasznú civil szervezetekre is. A jogszabály módosítás ezekre a változásokra reagál.

2013. évi XLV. törvény A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról. A jogszabály a hatályos és a július 1-jén hatályba lépő Büntető Törvénykönyvben szigorítja a közveszély színhelyén elkövetett lopás büntetőjogi tényállásához fűződő szankciókat.

2013. évi XLVI. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról. A jogszabály értelmében a kormánynak hosszabb ideje marad arra, hogy egy felszámolás alá került céget kiemeltté tegyen, és az állami felszámoló kezébe adjon.

2013. évi XLVII. törvény A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról. A jogszabály érinti a Balaton menti zöld területeket. A part menti csak olyan épület helyezhető el, mely pihenési testedzési célokat vagy a vendéglátást szoltálja.

2013. évi XLVIII. törvény Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról. A jogszabály az Alkotmánybíróság 4/2013. (II. 21.) AB határozatára és az Emberi Jogok Európai Bíróságának a joggyakorlatára figyelemmel szabályozza újra hatályos és az „új” Btk.-ban is az önkényuralmi jelképek használatát tiltó tényállás helyébe lépő új tényállást.

2013. évi XLIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról. A jogszabály határidő módosítást tartalmaz az önkormányzatok költségvetési koncepciójának elkészítésével kapcsolatban.

2013. évi L. törvény Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról. A törvény egységes biztonsági követelményeket szab az elektronikus információk védelmével kapcsolatban. Célját tekintve inkább megelőzni próbálja a biztonsági problémák kialakulását.

2013. évi LI. törvény A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról. A világörökségről szóló törvény 2012. december 31-ig kötelezte a kultúráért felelős minisztert, hogy vizsgálja felül „az állami tulajdonban lévő vagyonelemek hasznosítására vonatkozó bérleti, vagyonkezelési vagy egyéb használati jogviszonyt alapító szerződéseket és – a felülvizsgálat eredményétől függően – megtenni az esetlegesen felmerülő további szükséges intézkedéseket.”

2013. évi LII. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról. A jogszabály módosítására a hatékonyabb végrehajtás elősegítése és a gyakorlati problémák kiküszöbölése érdekében került sor. A jogalkotó figyelembe vette az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága által tett javaslatokat, valamint az EU pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseinek hazai végrehajtásához is megteszi a megfelelő intézkedéseket.

2013. évi LIII. törvény A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról. A törvény bővíti a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. programjába kerülés jogosultsági feltételeit. Cél ezzel az ingatlankeret feltöltése valamint a rendszer igazságosabbá tétele.

2013. évi LIV. törvény A rezsicsökkentések végrehajtásáról. A jogszabály értelmében a díjcsökkenést kötelezően fel kell tüntetni a számlán. A víz- és csatornadíjak tíz százalékkal, a januári számlákhoz képest.

2013. évi LV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról. A jogszabály kiigazító rendelkezéseket tartalmaz, igazodik a változó jogszabályi környezethez és a törvény alkalmazása óta a gyakorlatban felmerült problémákat orvosolja.

2013. évi LVI. törvény Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról. A jogszabállyal a Győrt elkerülő úgynevezett „nagy elkerülő út” beruházása bekerül az Országos Területrendezési Tervbe.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2013/57- 73)