Bevezetett főtanácsadói munkakör, új lehetőségek bírósági titkároknak, kiegészült bírói pályáztatás és kinevezés, módosuló bírói értékelés – Január 1-jével változtak a bírákat és az igazságügyi alkalmazottakat érintő szabályok

A Kúrián és az Országos Bírósági Hivatalnál (OBH) bevezetésre kerül a főtanácsadói munkakör. A főtanácsadók szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik tudományos ismereteikkel segítik feladatok ellátását. Ennek érdekében a Kúria gyakornoki programot is kidolgozott, melyben a jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói vehetnek részt.

Nem bíróságokhoz, hanem egyéb igazságügyi szervhez kötődő változás az igazságügyi szakértővé történő kinevezés feltételeinek módosítása. Itt a jogalkotó az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvényben megfogalmazott követelményeknek történő megfelelést teszi a szakértői kinevezés feltételévé.

A bírósági titkárokra vonatkozóan hoz létre új szabályt a jogalkotó, amikor lehetővé teszi, hogy a bírósági titkár is beosztásra kerülhessen az OBH-ba. A jogalkotói szándék szerint, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy a bírósági titkárok átfogó ismereteket szerezzenek a bíróságok központi igazgatásáról, másrészt így részt tudnak venni az OBH munkájában is. Az OBH-hoz történő kinevezés az OBH elnökének hatáskörébe tartozik, csakúgy, mint a munkáltatói jogkör gyakorlása. A kinevezéshez kell a bírósági titkár hozzájárulása is. Amennyiben az OBH-nál a titkár hivatali beosztása megszűnik, garanciális szabályként korábbi szolgálati helyére kell őt beosztani. Ezzel párhuzamosan a bírói álláspályázatok esetén a pályázati rangsor kialakítása során az OBH-nál, valamint az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja mellett eltöltött joggyakorlati idő a szakmai értékelésnél figyelembe vehető szempontrendszert bővíti – így „értékelve” a titkár által ilyen módon megszerzett többletismeretet. A pályázati rangsorral kapcsolatos az a változtatás is, hogy amennyiben az objektív pontszámok – a joggyakorlati idő szakmai értékelése, a jogi szakvizsga letételét követő gyakorlati idő tartama, a jogi szakvizsga eredménye, tudományos fokozat – alapján kialakult pályázati rangsor első helye a bírói tanács meghallgatása után megváltozna, a bírói tanács köteles a meghallgatás során adott pontokat írásban megindokolni.

Beosztási pótlék illeti meg a Kúriára és az OBH-ba beosztott bírósági titkárt és az egyéb igazságügyi szerveknek a Kormány által rendeletben meghatározott szervezeti egységénél dolgozó felsőfokú végzettségű tisztviselőit. A korábbi szabályozásban a Kúriai bírósági titkár nem volt nevesítve a pótlékra jogosultak között, ami indokolatlan hátrányt jelentett. A jogalkotó ezen kívánt változtatni, valamint „igazodott” ahhoz a változáshoz, hogy lehetővé vált az OBH-hoz a bírósági titkárok kinevezése, ezért egyúttal őket is jogosulttá teszi a beosztási pótlékra.

A bírák pályázatainak korábbi Bjt. 20. § (1) bekezdése, a 13/2013. (VI. 17.) AB határozatnak megfelelően kiegészül azokkal az esetekkel, amikor az OBH és Kúria elnöke nyilvánítja eredménytelennek a pályázatot. Ezek az esetek a következők:

  • Ha a bíróság elnökének, elnökhelyettesének, valamint kollégiumvezetőjének és helyettesének, csoportvezetőjének és helyettesének a hozzátartozója a kinevezés következtében ugyanazon bíróságon, kollégiumban vagy csoportban működne bíróként. A pályázat eredménytelenné nyilvánításával ilyenkor nem jön létre az összeférhetetlenség.
  • A pályázok jogainak védelme érdekében eredménytelen a pályázat, ha a pályáztatás során eljárási szabálysértést követtek el és ezt az OBH elnöke észlelte, vagy ha a bírósági tanács a már említett indoklási kötelezettségének nem tett eleget.
  • Ha az álláshely betöltése már nem indokolt a pályázás kiírását követően bekövetkezett munkaszervezést, munkaterhelést vagy költségvetést érintő változások miatt
  • Ha az álláshely betöltése a törvény alapján pályázat kiírása nélkül szükséges. Erre az egyik példa, ha a köztársasági elnök által korábban felmentett bírót a munkaügyi jogvita alapján bírói tisztségébe vissza kell helyezni.

A határozatlan idejű bírói kinevezést megelőző vizsgálat szempontjából irányadó 18 hónap tényleges bírói működés időtartamába az OBH-ba beosztás időtartama nem számítható be, mivel a határozott időre kinevezett bírónak is meg kell szereznie a határozatlan idejű kinevezéshez szükséges kellő ítélkezési gyakorlatot.

Az új szabályozás értelmében bővül

  • A bíró kijelölés köre kiegészül a bírósági közvetítői tevékenységet végző bírákkal. A bíróság elnökének indítványára lehetővé válik a bírói kijelölés megszüntetése a kijelölés kezdeményezésére jogosult indítványára azon bírák esetében, akik ténylegesen nem ítélkezhetnek olyan ügyekben amelyre a kinevezésük megtörtént
  • Az összeférhetetlenség fogalomköre: bíró nem lehet gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végző civil szervezet vezető tisztségviselője.
  • A kötelező felmentés bővül a bíróra kiszabott elzárás esetkörével.

A bírák értékelésével kapcsolatos változás, a bírák soron kívüli értékelésének kötelező elrendelésére vonatkozó új szabály beiktatása. Eszerint soron kívül értékelendő a bíró amennyiben az általa tárgyalt per – anélkül, hogy a perben eljáró bíró személyében változás történt volna – két éven túl van folyamatban, és a per iratainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a per ésszerű időn belüli befejezését késleltető, a bíró önhibájából bekövetkezett mulasztás történt.

Az OBH és a Kúria elnöke által kinevezett bírósági vezetők, és a Kúriára valamint az OBH-ra kinevezett bírák – mivel ők elsősorban igazgatási feladatokat látnak el – bírói munkájának ellenőrzése megszűnik.

Változnak a bírák szolgálati ügyeiben, és a fegyelmi eljárásban közreműködő szolgálati bíróságokra vonatkozó szabályok a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően, és módosulnak a fegyelmi eljárás szabályai is. Többek között a jogszabály meghatározza, hogy mely esetekben nem végezhet az eljárás alá vont bíró tárgyalási tevékenységet.

Kapcsolódó cikk:

Szervezettebb bíróságok

Gyakornoki rendszer a Kúrián – A Kúria elnöke pályázatot hirdet doktori iskolák hallgatói számára