A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
KORMÁNYA

T/4070.
törvényjavaslat

a szomszédos államokban élő magyarokról

Előadó: Dr. Martonyi János
külügyminiszter

Budapest, 2001. március


2001. évi ....törvény
a szomszédos államokban élő magyarokról

Az Országgyűlés

- a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt, a határon kívül élő magyarokért viselt felelősségének érvényesítése érdekében,

- Magyarországgal való kapcsolataik ápolásának előmozdítása céljából,

- tekintettel a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaira és a Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi jogi kötelezettségekre,

- figyelemmel a Magyar Köztársaság európai integrációs törekvéseire, továbbá az Európai Unió jogának az emberi jogok tiszteletére, a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó alapelveire, valamint a jogállamiság követelményeire,

- tekintettel a közép-európai térségen belüli regionális kapcsolatok fejlesztésére,

- a szomszédos államokban élő magyaroknak az egységes magyar nemzethez való tartozása, szülőföldjükön való boldogulása, valamint nemzeti azonosságtudata biztosítása végett,

- a világ más részein a határon kívül élő magyar nemzetiségű személyek számára jogszabályban biztosított kedvezmények és támogatások érintése nélkül

a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1. §

(1) A törvény hatálya arra a Horvát Köztársaságban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban, az Osztrák Köztársaságban, a Romániában, a Szlovén Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgárságú magyar nemzetiségű személyre terjed ki, aki

a) magyar állampolgárságát nem önkéntes lemondással veszítette el, továbbá

b) nem rendelkezik állandó magyarországi tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint

c) rendelkezik a 20. §-ban meghatározott igazolvánnyal.

(2) E törvény hatálya abban az esetben is kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott személy együttélő házastársára és a közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekre, ha egyébként nem magyar nemzetiségűek.

(3) E törvény hatálya kiterjed továbbá az 5., a 18., valamint a 19. §-okban meghatározott szervezetekre is az azokban foglaltak tekintetében.

2. §

(1) A törvény hatálya alá tartozó személy a Magyar Köztársaság területén, illetőleg a szomszédos államokban lévő állandó lakóhelyén az e törvényben meghatározott feltételek mellett jogosult egyes kedvezmények alanyi jogon történő igénybevételére, illetve egyes támogatások igénylésére.

(2) A törvénynek az egyes kedvezményekre, továbbá az egyes támogatások igényelhetőségére vonatkozó rendelkezéseit a nemzetközi szerződésekben foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.

(3) Az e törvényben foglalt kedvezmények és igényelhető támogatások nem érintik a hatályos jogszabályok által a világ bármely más részén élő, magyar állampolgársággal nem rendelkező magyar nemzetiségű személyeknek jelenleg is biztosított kedvezményeket és elnyerhető támogatásokat.

3. §

A Magyar Köztársaság

a) a folyamatos kapcsolattartás biztosítása,

b) az e törvényben foglalt kedvezmények és támogatások igénybevételének lehetővé tétele,

c) a kulturális, gazdasági és családi kapcsolatok zavartalansága,

d) a személyek és eszmék szabad áramlásának érvényesítése

érdekében a területére történő beutazás és ott-tartózkodás tekintetében az e törvény hatálya alá tartozó személyek számára a nemzetközi jogi kötelezettségek figyelembe vételével az adott helyzetben legkedvezőbb elbánást biztosítja.

II. FEJEZET

A TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ SZEMÉLYEK ÁLTAL
IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK

Művelődés, kultúra, tudomány

4. §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó személyeket a kultúra területén Magyarországon a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg. Ennek megfelelően a Magyar Köztársaság biztosítja számukra különösen

a) a közművelődési intézmények használatának jogát és ezen intézmények szolgáltatásai igénybevételének lehetőségét,

b) a kulturális javak hozzáférhetővé tételét a nyilvánosság és a kutatás számára,

c) a műemléki értékek és a rájuk vonatkozó dokumentumok hozzáférhetővé tételét,

d) a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyagok tudományos célból történő kutatását, amennyiben a határon túli magyar személy állandó lakóhelye szerinti szomszédos állam részese a személyes adatok védelméről szóló nemzetközi egyezménynek*.

(2) Az e törvény hatálya alá tartozó személy jogosult bármely állami fenntartású nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, és ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

a) a könyvtárlátogatás,

b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

c) az állományfeltáró eszközök használata,

d) információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

e) beiratkozás esetén a nyomtatott könyvtári dokumentumok kölcsönzése a könyvtár használati szabályzatában meghatározott feltételek szerint.

(3) Az állami fenntartású muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos, e törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető további kedvezményeket külön jogszabály tartalmazza.

5. §

Az a szomszédos államban jogszerűen működő nem nyereségérdekelt szervezet, amelynek tevékenysége

a) a magyar nyelv, irodalom, kultúra, népművészet ápolása és fejlesztése,

b) a magyar nemzeti hagyományok megőrzése, támogatása, kutatása vagy

  1. más, a nemzeti azonosságtudat megőrzése szempontjából hasznos művelődési,

kulturális és tudományos tevékenység

pályázat útján kérelmezheti tevékenységének támogatását az e célból létrehozott közhasznú szervezettől. A támogatás iránti igény elbírálásával kapcsolatos szabályokat a 26. § tartalmazza.

6. §

A törvény hatálya alá tartozó magyar tudósok a Magyar Tudományos Akadémia külső, illetőleg köztestületi tagjai lehetnek.

Kitüntetés, ösztöndíj

7. §

(1) A Magyar Köztársaság biztosítja annak lehetőségét, hogy a magyarság szolgálatában, a magyar és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységük elismeréséül a törvény hatálya alá tartozó személyek a Magyar Köztársaság állami kitüntetéseiben, illetőleg a miniszterek által alapított kitüntető címekben, díjakban, oklevelekben részesüljenek.

(2) Az állami ösztöndíjak feltételeinek megállapításakor a törvény hatálya alá tartozó személyek számára biztosítani kell az ösztöndíjak odaítélésének a lehetőségét.

Társadalombiztosítási ellátás és egészségügyi szolgáltatás

8. §

(1) A 16. §-ban foglaltak alapján foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében a Magyar Köztársaság területén munkát végző, e törvény hatálya alá tartozó személyek - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a magyar társadalombiztosítási szabályokban meghatározott egészségbiztosítási- és nyugdíjbiztosítási járuléknak megfelelő összeget kötelesek fizetni a külön jogszabály által erre kijelölt szervnek. E befizetés alapján a munkavállaló a külön jogszabályban meghatározott körű egészségügyi- és nyugdíjellátásra szerez jogosultságot.

(2) Az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék fizetésére az (1) bekezdés szerint nem kötelezett, e törvény hatálya alá tartozó személy az általa Magyarországon - saját költségtérítés mellett - igénybe vehető egészségügyi szolgáltatás költségeinek megtérítését - a szolgáltatás igénybevételét megelőzően - az e célból létrehozott közhasznú szervezettől pályázat útján igényelheti.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó személy Magyarországon az azonnali egészségügyi ellátást igénylő esetekben a kétoldalú szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények rendelkezései szerinti feltételekkel jogosult az ellátásra.

Utazási kedvezmények

9. §

(1) A törvény hatálya alá tartozó személy Magyarországon a belföldi helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközökön - vasúti utazás esetén annak 2. kocsiosztályán - utazási kedvezményekre jogosult.

(2) Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult

a) a 6. életévét be nem töltött gyermek,

b) a 65. életévét betöltött személy.

(3) 90 %-os utazási kedvezményre jogosult a belföldi helyközi tömegközlekedési eszközön

a) az (1) bekezdésben meghatározott személy évente négy alkalommal,

b) csoportos utazás esetén a 18 éven aluli, a törvény hatálya alá tartozó személyek legalább tíz főből álló csoportja, és a velük utazó két nagykorú kísérő évente egy alkalommal.

(4) Az utazási kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(5) Az utazási kedvezmények részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

Oktatás

10. §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó személyek - az e paragrafusban meghatározott feltételek mellett - jogosultak a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben

a) egyetemi, főiskolai szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, vagy részképzésben,

b) doktori (PhD) és mesterképzésben (DLA),

c) általános, illetőleg szakirányú továbbképzésben,

d) akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben

részt venni.

(2) Az államilag finanszírozott képzésben nappali tagozaton részt vevő hallgató a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói normatívára, a hallgatói előirányzat részét képező pénzbeni és természetbeni juttatásokra, illetve a tételes egészségügyi hozzájárulás megtérítésére jogosult. A további támogatások körét az oktatási miniszter külön jogszabályban határozza meg.

(3) Államilag finanszírozott képzés keretében az oktatási miniszter által évente meghatározott számú hallgató folytathat tanulmányokat a Magyar Köztársaság felsőoktatási intézményeiben.

Diákigazolvány

11. §

(1) A szomszédos állam közoktatási intézményében tanulói jogviszonyban álló, magyar tannyelven tanuló, vagy bármely felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonyban álló, e törvény hatálya alá tartozó személy diákigazolványra jogosult. A diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményeket külön jogszabály tartalmazza.

(2) A szomszédos államban fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállását a "Magyar igazolvány" e célra rendszeresített részébe tett bejegyzés igazolja.

A határon túli magyar pedagógus továbbképzése

12. §

(1) A szomszédos államban magyar tannyelven oktató határon túli magyar pedagógus (a továbbiakban: határon túli magyar pedagógus) jogosult - az oktatási miniszter által meghatározott éves keretszámban - magyarországi rendszeres továbbképzésben részt venni, és a (2) bekezdésben meghatározott kedvezményeket igénybe venni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy jogosult a továbbképzést végző magyar oktatási intézménytől a továbbképzésben való részvétele tartamára

a) a szállásköltségének megtérítését,

b) az útiköltségének megtérítését, továbbá

c) a beiratkozási költségeihez történő hozzájárulást

igényelni a külön jogszabályban meghatározott mértékben.

(3) A határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

13. §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó pedagógusok határon túli magyar pedagógusigazolványra (a továbbiakban: pedagógusigazolvány), a szomszédos állam felsőoktatási intézményeiben magyar nyelven oktatók (a továbbiakban: határon túli magyar oktatók) oktatói kártyára jogosultak.

(2) A pedagógusigazolványhoz, illetőleg az oktatói kártyához kapcsolódó, a határon túli magyar pedagógus és oktató által igénybe vehető kedvezmények megegyeznek a jogszabályban a magyar állampolgárságú pedagógusok részére kiadott pedagógusigazolvány által igénybe vehető kedvezményekkel.

(3) A pedagógusigazolvány és az oktatói kártya tartalmára, kiállításának és nyilvántartásának módjára vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

Határon túli kihelyezett képzés

14. §

(1) A Magyar Köztársaság a határon túli magyarság anyanyelvének, kultúrájának, nemzeti azonosságtudatának megőrzését azzal is elősegíti, hogy támogatja az akkreditált magyar felsőoktatási intézmények tagozatának a szomszédos államokba történő kihelyezését, szervezését és működését.

Az ezek megvalósításához biztosítható pénzügyi támogatás összegét a Magyar Köztársaság költségvetése célelőirányzatként határozza meg. A támogatásra rendelkezésre álló keret felhasználásáról az oktatási miniszter dönt a külön jogszabályban foglaltak szerint.

(2) A Magyar Köztársaság támogatja a szomszédos államokban magyar nyelvű képzést folytató, az adott államban akkreditációt vállaló felsőoktatási intézmények (tagozat, szak, stb.) létesítését, működését, fejlesztését. A megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrás az e célból létrehozott közhasznú szervezettől pályázat útján igényelhető.

A szülőföldön nyújtható oktatási támogatás

15. §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó személy nevelési-oktatási támogatás iránti pályázatot nyújthat be az e célból létrehozott közhasznú szervezethez, amennyiben legalább két, saját háztartásában élő kiskorú gyermekének neveltetéséről, taníttatásáról az állandó lakóhelye szerinti szomszédos állam területén működő magyar nyelvű óvodában, illetőleg magyar nyelvű oktatási intézményben gondoskodik.

(2) Az e törvény hatálya alá tartozó személy tankönyv- és taneszköz-támogatás iránt pályázatot nyújthat be az e célból létrehozott közhasznú szervezethez, amennyiben saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekének taníttatásáról az állandó lakhelye szerinti szomszédos állam területén működő oktatási intézményben magyar tannyelven gondoskodik.

(3) A pályázati kérelem elbírálása során az az óvóda, illetőleg az az oktatási intézmény minősül magyar tannyelvűnek, amelyet az oktatási miniszter ilyenként ismer el.

Munkavállalás

16. §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó személy a Magyar Köztársaság területén engedély alapján foglalkoztatható. Az engedélyezési eljárás során a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére vonatkozó általános szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az engedély a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül adható ki.

(2) Az engedély naptári évenként összesen három hónap időtartamra adható meg. Külön jogszabály hosszabb időtartamra szóló engedély kiadását is lehetővé teheti.

17. §

(1) A munkavállalás jogszabályi feltételeinek megteremtésével kapcsolatos kiadások, így különösen az ahhoz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, a munkaegészségügyi alkalmasság előzetes igazolásához szükséges eljárás költségeinek megtérítését az érintettek az e célból létrehozott közhasznú szervezettől pályázat útján kérelmezhetik.

(2) Az engedélyezési eljárás, továbbá a nyilvántartás részletes szabályait külön jogszabály tartalmazza.

A közszolgálati hírközlő szervek feladatai

18. §

(1) A magyarországi közszolgálati hírközlő szervek rendszeresen gondoskodnak a határon túli magyarokról szóló információk összegyűjtéséről és továbbításáról, valamint a határon túli magyarok számára a Magyarországról és a magyarságról szóló információk eljuttatásáról.

Ezek az információk szolgálják

a) a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését,

b) a tárgyilagos kép kialakítását Magyarországról és a magyarságról,

c) a kisebbségben élő magyar nemzeti közösségek azonosságtudatának, anyanyelvének, kultúrájának megőrzését.

(2) A Magyar Köztársaság a határon túli magyarság számára közszolgálati televízióműsor készítését és sugárzását az e célra létrehozott közhasznú szervezet létrehozásával és működtetésével biztosítja. Az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat a központi költségvetés fedezi.

Nyereségérdekelt gazdálkodó szervezetek támogatása

19. §

(1) A Magyar Köztársaság támogatja a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek céljait elősegítő - valamely szomszédos államban működő - nyereségérdekelt gazdálkodó szervezetek létrehozását, illetőleg működését.

(2) A támogatások elnyerése érdekében az e célból létrehozott jogszerűen működő közhasznú szervezethez pályázatot nyújthat be az (1) bekezdésben meghatározott gazdálkodó szervezet, amelynek célja különösen

a) a határon túli magyar nemzeti közösség által lakott területen a hátrányos helyzetű települések népesség-megtartó erejének javítása, a falusi turizmus fejlesztése,

b) a magyar nyelv, irodalom, kultúra, népművészet megőrzése, ápolása (pl. könyvkiadás, újság, folyóirat megjelentetése, a népművészeti ipar fejlesztése),

c) a Magyar Köztársasággal való kapcsolattartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése, fejlesztése (Internet-kapcsolat, híradástechnikai feltételek, stb.),

d) a magyar kultúrkincs körébe tartozó műemlék helyreállítása, hasznosítása (üzemeltetése),

e) egyéb, az (1) bekezdésben foglalt célokat elősegítő gazdasági vállalkozás.

III. FEJEZET

A KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

Magyar igazolvány

20. §

(1) Az e törvényben meghatározott kedvezményeket és támogatásokat igénybe venni kívánó személy a Magyar Köztársaság Kormánya által erre kijelölt magyar központi közigazgatási szervtől (a továbbiakban: elbíráló hatóság) a (2) bekezdésben meghatározott igazolvány kiállítását kérheti.

(2) Az elbíráló hatóság a kérelmező számára arcképes "Magyar igazolvány"-t, vele együttélő nem magyar nemzetiségű házastársa, illetőleg közös háztartásában nevelt kiskorú gyermeke számára "Magyar hozzátartozói igazolvány"-t (a továbbiakban együtt: igazolvány) állít ki, amennyiben

  1. a kérelmező megfelel az 1.§ (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott

követelményeknek,

b) a 21. §-ban meghatározott ajánló szervezet az ajánlást kiadta,

c) akivel szemben az illetékes magyar hatóság beutazási és tartózkodási tilalmat, illetőleg kiutasítást nem rendelt el a vonatkozó külön törvényben meghatározott okok miatt, illetőleg vele szemben Magyarországon büntetőeljárás nincs folyamatban.

21. §

(1) Az elbíráló hatóság az igazolványt akkor állítja ki, ha

a) a kérelmező személy olyan ajánlással rendelkezik, amelyet a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek képviseletében az adott államban eljáró, a Magyar Köztársaság Kormánya által ajánló szervezetként elfogadott szervezet állított ki, továbbá

b) az ajánlás tanúsítja a kérelmező magyar nemzetiséghez tartozását, és tartalmazza:

ba) az ügyfél kérelmét;

bb) a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, állandó lakóhelyét, anyja nevét;

bc) az ajánló szervezet nevét, hivatalos bélyegző lenyomatát, a nevében eljáró személy aláírását;

bd) az ajánlás kiállításának helyét, idejét.

(2) A törvény hatálya alá tartozó személy nem magyar nemzetiségű házastársa, illetőleg kiskorú gyermeke (1. § (2) bekezdés) számára kibocsátott ajánlás kizárólag a kérelmezőnek a határon túli magyar személlyel fennálló családi kapcsolatát tanúsítja.

(3) A Magyar Köztársaság Kormánya azt a szomszédos államok valamelyikében élő magyar nemzeti közösség képviseletében az adott államban eljáró szervezetet fogadja el ajánló szervezetként, amely képes

a) képviselni az adott államban élő magyar nemzeti közösség egészét,

b) gondoskodni az ajánlások iránti kérelmek fogadásának és elbírálásának szervezeti és személyi feltételeiről.

22. §

(1) Az igazolvány olyan közokirat, amely az e törvényben meghatározott kedvezmények igénybevételére, illetőleg támogatások iránti kérelem (pályázat) előterjesztésére jogosít.

(2) Az igazolvány érvényességi ideje

a) kiskorú személy esetén a 18. életév betöltésének napja;

b) a 18-60 életév közötti személy esetén 5 év;

c) a 60 év feletti személy esetén határidő nélküli.

(3) Amennyiben az igazolvány érvényességi ideje lejár, a 20-21. §-okban meghatározott eljárást - kérelemre - ismételten le kell folytatni.

(4) Az elbíráló hatóság az igazolványt visszavonja, ha

a) az ajánló szervezet az ajánlását visszavonta azért, mert az igazolvány tulajdonosa valótlan adatokat közölt az ajánlás igénylése során,

b) annak tulajdonosa állandó magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyt kapott, vagy magyar állampolgárságot szerzett,

c) annak tulajdonosát a Magyar Köztársaság területéről kiutasították, vele szemben beutazási és tartózkodási tilalmat rendeltek el,

d) vele szemben Magyarországon büntetőeljárás van folyamatban, illetőleg

e) az igazolvány tulajdonosa azt maga kéri.

(5) Az igazolvány visszavonását elrendelő jogerős határozatról annak tulajdonosát, továbbá az ajánló szervezetet az elbíráló hatóság értesíteni köteles.

23. §

(1) Az elbíráló hatóság eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A kérelmező az elbíráló hatóságnak az igazolvány kiállításával, illetőleg visszavonásával kapcsolatos első fokú határozata ellen benyújtott fellebbezés nyomán meghozott jogerős államigazgatási határozatával szemben a bírósághoz fordulhat.

(3) Az elbíráló hatóság eljárásának részletes szabályairól, valamint a kiállított igazolványok nyilvántartásának rendjéről, továbbá az igazolvány adattartalmáról és formájáról külön jogszabály rendelkezik.

A kedvezmények igénybevétele a Magyar Köztársaság területén

24. §

(1) A határon túli magyar személy a 4. §-ban, a 8. § (1) bekezdésében, a 9. §-ban, a 11. §-ban, a 12. § (2) bekezdésében, a 13.§-ban foglalt kedvezményeket - az azokban meghatározott feltételek mellett - igazolványának (20. §) bemutatása mellett, Magyarországon való jogszerű tartózkodása esetén, alanyi jogon veheti igénybe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményeket nyújtó állami fenntartású szervezetek és intézmények, valamint az utazási kedvezményeket nyújtó gazdálkodó szervezetek számára a kedvezmények igénybevételéhez szükséges pénzügyi fedezetet a központi költségvetés biztosítja.

A Magyar Köztársaságban igénybe vehető támogatások igénylésének rendje

25. §

(1) Az e törvény hatálya alá tartozó személy (szervezet) által pályázat útján igényelhető támogatások elbírálására és folyósítására a Kormány közhasznú szervezetet (szervezeteket) hoz létre.

(2) A közhasznú szervezet tevékenységének célját, az általa elbírálandó pályázatok körét, döntéshozatalra feljogosított vezető szervét - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével - a létesítő okirata tartalmazza.

(3) Az e törvény alapján igényelhető támogatás iránti - nyilvánosan meghirdetett - pályázatot az annak tárgyköre szerint illetékes közhasznú szervezethez lehet benyújtani.

(4) A pályázathoz csatolni kell az abban meghirdetett, a közhasznú szervezet által igényelt adatokat és dokumentumokat.

(5) Kedvező döntés esetén a kérelmező és a közhasznú szervezet polgári jogi szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás teljesítésének feltételeit és összegét, meghatározva a felhasználás célját és az arról való elszámolás rendjét.

(6) A közhasznú szervezet (szervezetek) számára a tevékenységükhöz szükséges pénzügyi fedezetet a központi költségvetés évenkénti bontásban külön előirányzat-csoportban biztosítja.

A szomszédos államokban igénybe vehető támogatások igénylésének rendje

26. §

(1) Az e törvényben foglalt támogatások iránti kérelmet (pályázatot) az e törvény hatálya alá tartozó személy (szervezet) az állandó lakóhelye (telephelye) szerinti szomszédos államban e célból létrehozott, jogszerűen működő, nem nyereségérdekelt szervezethez (a továbbiakban: külföldi közhasznú szervezet) nyújthatja be.

(2) A támogatások elbírálása és folyósítása céljából a Magyarországon létrehozott közhasznú szervezet és a külföldi közhasznú szervezet között megkötött polgári jogi szerződés tartalmazza a pályázat elbírálásához szükséges - okirattal, nyilatkozattal, tervdokumentációval, stb. alátámasztott - adatok körét.

(3) A Magyarországon működő közhasznú szervezet a pályázatot a (2) bekezdésben meghatározott polgári jogi szerződésben foglalt adatok és a külföldi közhasznú szervezet véleménye alapján elbírálja.

(4) Az elnyert támogatást a magyar közhasznú szervezet polgári jogi szerződés alapján folyósítja a kérelmezőnek. E szerződés tartalmazza a támogatás feltételeit és összegét, meghatározva a felhasználás célját és az arról való elszámolás rendjét.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. §

(1) Ez a törvény 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása időpontjától a törvény jogosultságot, kedvezményt, illetőleg támogatást biztosító rendelkezéseit az Európai Unió bármely tagállamának állampolgárságával rendelkező személyre a csatlakozási szerződéssel összhangban kell alkalmazni.

28. §

(1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza

a) az igazolvány kiállítására, visszavonására, illetőleg nyilvántartására jogosult központi közigazgatási szerv, valamint annak felettes szerve kijelöléséről, hatáskörének meghatározásáról szóló előírásokat,

b) az e törvény hatálya alá tartozó személyek utazási kedvezményeinek részletes szabályait,

c) az e törvény 11. § (1) bekezdésében meghatározott személyek részére kibocsátandó diákigazolvánnyal kapcsolatos részletes szabályokat.

(2) A Kormány gondoskodik az e törvény által kérelmezhető támogatások elbírálását és folyósítását végző magyar közhasznú szervezet(ek) létrehozásáról, illetőleg az ilyen céllal már működő közhasznú szervezetek tevékenységének összehangolásáról, azok létesítő okiratának megfelelő módosításáról, továbbá ennek keretében a támogatások átcsoportosításáról.

29. §

(1) A belügyminiszter a külügyminiszterrel együttes rendeletben határozza meg az igazolvány kiállítására, visszavonására, nyilvántartására, valamint tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokat.

(2) A gazdasági miniszter

a) a külügyminiszterrel együttes rendeletben határozza meg a határon túli magyarok munkavállalásának engedélyezéséhez szükséges nyilvántartás és eljárás szabályait, továbbá az e feladatok ellátásáért felelős közigazgatási szervezetet,

b) felhatalmazást kap arra, hogy a törvény hatálya alá tartozó munkavállalókra, vagy azok meghatározott körére az e törvény 16. §-ában meghatározott időtartamnál hosszabb időre szóló munkavállalási engedély kiadásának feltételeit - a hivatásos sportolókat érintő kérdésekben az ifjúsági és sportminiszterrel egyetértésben - rendeletben szabályozza.

(3) A külügyminiszter felhatalmazást kap arra, hogy az e törvény 20. §-ban meghatározott ajánlást a 21. §-ban megjelölt elbíráló hatóság eljárása során rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, továbbá a 21. § (1) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatásának akadályozottsága esetén az ügyek folyamatos intézésének biztosítása érdekében nyilatkozatával pótolja.

(4) A nemzeti kulturális örökség minisztere rendeletben határozza meg a határon túli magyarokat az állami fenntartású nyilvános könyvtárak, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevétele során megillető kedvezmények részletes szabályait.

(5) Az oktatási miniszter - a külügyminiszter egyetértésével - rendeletben határozza meg a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére, továbbá az e törvény 10., 12. és 13. §-aiban, 14. § (1) bekezdésében és 15. §-ában foglalt kedvezményekre vonatkozó részletes szabályokat, ide értve az egyes támogatások mértékét is.

I N D O K O L Á S

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényjavaslathoz

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 6. § (3) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.

A hatályos magyar jogban mintegy 150 olyan jogi norma található, amely a határon túli magyarokkal részben vagy egészben kapcsolatos, átfogó törvényi szintű jogszabály megalkotására azonban ezidáig nem került sor.

A Kormány 2041/2000. (III. 8.) Korm. sz. határozatában úgy döntött, hogy ki kell dolgozni a Magyar Köztársaság és a határain kívül élő magyarság együttműködéséről, a határon túli magyarok magyarországi jogállásáról szóló törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat ennek megfelelően átfogóan, keretjelleggel foglalja össze a határon túli magyarokra vonatkozó szabályokat. Hatálya a Magyar Köztársasággal közvetlenül szomszédos hét államban élő magyar nemzetiségű nem magyar állampolgárokra terjed ki. A határon kívül élő magyarság e csoportjának az a jellemzője, hogy e személyek, illetőleg felmenőik a párizsi békeszerződések folytán akaratukon kívül kerültek kisebbségi sorba, és az úgynevezett utódállamokban nagy számban, többségükben földrajzilag pontosan meghatározott területen élnek. Családi, kulturális, gazdasági kötelékeik a Magyar Köztársasággal, illetőleg annak állampolgáraival igen szorosak, magyar nemzeti azonosságtudatuk erős.

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) megalakulásával megteremtődtek az alapvető szervezeti feltételei a Kormány és a határon túli magyar nemzeti közösségek közötti rendszeres és intézményes kapcsolatoknak. Ez lehetővé teszi, hogy a javaslatban foglalt kedvezményeket és támogatásokat igénybe vevő személyek kiválasztásában, a támogatások odaítélését lehetővé tevő szervezeti feltételek kialakításában és működtetésében a határon túli magyarok képviseleti szervei jelentős szerepet vállaljanak.

A javaslat a törvény hatálya alá tartozó személyeknek biztosított kedvezmények és támogatások szabályozása során kettős célt kívánt megvalósítani: úgy szolgálni a határon túli magyar közösségek megmaradását, tagjaik nemzeti azonosságtudatának megőrzését, hogy egyúttal a szülőföldjükön való megmaradásra ösztönözzön. Ezt szolgálják a javaslatban foglalt azon támogatások, amelyek felhasználására kizárólag a szülőföldön kerülhet sor (5. §, 14. §, 15. §, 19. §).

Nem terjed ki a javaslat hatálya azokra a határon kívül élő magyarokra, akik nem a Magyar Köztársasággal határos államokban élnek. A javaslat rögzíti, hogy az e személyeknek más jogszabály által jelenleg is biztosított kedvezményeket és támogatásokat a törvényjavaslat nem érinti (2. § (3) bekezdés).

A határon túli magyarság egészére kiterjedő átfogó törvény megalkotása távlati jogalkotási célként jelölhető meg.

A javaslatban foglaltak Magyarország európai integrációs törekvéseinek a figyelembevételével kerültek meghatározásra. Ezt szolgálják pl. a határon túli magyarok Magyarországra történő beutazására (3. §), vagy a támogatások jelentős részének közvetlen állami szubvenció helyett közhasznú szervezetek útján, polgári jogi szerződés keretében történő nyújtására (25-26. §-ok) vonatkozó szabályok. Az Európai Unióhoz történő csatlakozással bekövetkező helyzet jogkövetkezményeire a 2. § (2) és a 27. § (2) tartalmaznak rendelkezéseket.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz:

A javaslat l. §-a meghatározza a törvény hatályát, amely szerint az a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban állandó lakóhellyel rendelkező, nem magyar állampolgárságú magyar nemzetiségű személyekre terjed ki. A Magyarországgal közvetlenül szomszédos állam, mint fő csoportképző tényező következetes alkalmazása nem teszi lehetővé azt, hogy a javaslat hatálya azokra a magyar nemzetiségű személyekre is kiterjedjen, akik ugyancsak a párizsi békeszerződés döntései nyomán váltak az utódállamok állampolgáraivá, azonban az időközben bekövetkezett változások miatt ezek az államok (Cseh Köztársaság, a Szovjetunió Ukrajnán kívüli utódállamai, Bosznia-Hercegovina) már közvetlenül nem határosak a Magyar Köztársasággal.

A javaslat személyi hatálya az 1. §-ban és a 20. § (2) bekezdésében foglaltak együttes figyelembevételével állapítható meg. Azzal ugyanis, hogy a javaslat 1. § (l) bekezdés c) pontja a "Magyar igazolvány"- nyal való rendelkezést is a személyi hatály alá tartozás feltételévé teszi, az igazolvány kibocsátásának kritériumait is beemeli a személyi hatály meghatározásának fogalomkörébe. Ennek megfelelően a magyar nemzetiséghez tartozás elbírálását a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek képviseletében az adott államban eljáró szervezetre bízza, amelynek ezzel kapcsolatos döntése az ajánlás (21. §) kibocsátásában ölt testet. A 20. § (2) bekezdése pedig azokra az idegenrendészeti és nemzetbiztonsági kritériumokra utal, amelyeket a külföldi állampolgárok beutazásáról és magyarországi tartózkodásáról szóló jogszabály (jelenleg az 1993. évi LXXXVI. törvény) tartalmaz.

A törvény személyi hatályának fenti módon történő meghatározását az indokolja, hogy a párizsi békeszerződések óta eltelt 80 év alatt az utódállamokban kisebbségbe került magyar nemzetiségű személyek és utódaik áttekinthetetlenül sokféle élethelyzetbe kerültek, amelyek hatással voltak magyar nyelvismeretük szintjére, kultúrájukra, azonosságtudatukra, lakóhelyükre, és nem ritkán még családi nevükre is. Ez a helyzet lehetetlenné teszi olyan zárt jogi definíció megalkotását, amely minden határon túli magyar személyre alkalmazható anélkül, hogy adott esetben súlyos méltánytalansághoz ne vezetne.

Ugyanezen okok miatt került sor a törvény személyi hatályának hasonló módon történő megállapítására - zárt jogi definició helyett - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII törvényben is, amikor annak 1. §-ában úgy rendelkezett a jogalkotó, hogy a törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén élő mindazon magyar állampolgárságú személyekre, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak tekintik, valamint e személyek közösségeire.

A témakör kapcsán megemlítendő még, hogy a javaslat 20. § (1) bekezdése szerint a törvény hatálya alá csak az a határon túli magyar személy kerül, aki ezt maga kéri. Ezen túlmenően a törvény hatálya alá kerülés egyik feltételét jelentő "Magyar igazolvány" kiadásának a magyar nemzetiséghez tartozáson túlmenően számos egyéb feltétele is van (20. § (2) bekezdés). Erre tekintettel önmagában a törvény hatálya alá tartozás, vagy annak hiánya nem tekinthető olyan státusnak, amely az adott személynek a magyar nemzethez tartozását minősíti.

Az 1. § (2) bekezdése a törvény hatályát arra a nem magyar nemzetiségű személyre is kiterjeszti, aki a javaslat hatálya alá tartozó magyar nemzetiségű személy együttélő házastársa, vagy közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermeke. E rendelkezés célja, hogy a szomszédos államokban magyar és nem magyar nemzetiségű személyek között jelentős számban megkötött házasságban élő házastársak közötti, a törvényjavaslat által magyar nemzetiségi hovatartozáshoz kötött kedvezmények miatti esetleges feszültségeket eleve kiiktassa. A törvényjavaslat által nyújtott kedvezmények igénybevételével jobban megismerhetővé válik a magyar kultúra, a magyar állampolgárokkal létrejött személyes ismeretség révén a különböző nemzetiséghez tartozó személyek egymás iránti megbecsülését, megértését kívánja elősegíteni.

a 2. §-hoz:

A 2. § (1) bekezdése egyértelműen megkülönbözteti a határon túli magyaroknak biztosított "kedvezmények" és "támogatások" fogalmát. A kedvezmény a javaslat szóhasználatában mindig olyan juttatást jelent, amelyet a határon túli magyar alanyi jogon, tehát külön mérlegelés nélkül élvezhet. Ezzel szemben a támogatás kifejezés alatt említett juttatások soha nem járnak automatikusan, azok iránt mindig pályázat útján egyedi kérelmet kell benyújtania az érintettnek. Ez a megoldás biztosítja azt, hogy az erre feljogosított személyek által kért támogatásokat az ország teherbíró képességének figyelembevételével rangsorolni, illetőleg differenciáltan kielégíteni lehessen.

A 2. § (3) bekezdésében foglaltak rögzítése - az általános indokolásban már érintettek szerint - azért szükséges, mert a javaslat területi hatálya kizárólag a Magyar Köztársasággal szomszédos államokban állandó lakóhellyel rendelkező határon túli magyarokra terjed ki.

a 3. §-hoz:

A Magyar Köztársaság fontos érdeke, hogy állampolgárai és a szomszédos államokban élő magyar nemzetiségű személyek zavartalan személyes kapcsolatban állhassanak egymással, továbbá, hogy a határon túli magyarok hazánkba való beutazása a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Ez egyben alapvető feltétele annak is, hogy a javaslat által számukra Magyarországon igénybe vehető kedvezményekkel élni tudjanak.

Ezzel egyidejűleg a Magyar Köztársaság eleget kíván tenni azoknak az előírásoknak, amelyek európai integrációs törekvéseink megvalósulásával hazánkat várhatóan kötelezik. E két szempont összehangolásának elvi szintű lehetőségét fogalmazza meg ez a szakasz.

a II. fejezethez:

A II. fejezet tartalmazza a törvény hatálya alá tartozók által alanyi jogon igénybe vehető kedvezmények (24. § (1) bekezdés) és a csak pályázat útján igényelhető támogatások egyes fajtáit. Az e fejezetbe foglalt §-ok - az 5., a 15. és a 19.§ kivételével - a Magyarország területén igénybe vehető kedvezményeket és támogatásokat tartalmazzák. Megjegyzendő, hogy az érintettek szülőföldjükön kizárólag támogatásokat igényelhetnek, alanyi jogon járó kedvezményt a javaslat számukra ott nem biztosít.

a 4. §-hoz:

A 4. § a hatályos jogszabályokban szétszórtan megtalálható kedvezmények és szervezeti megoldások összefoglalóját tartalmazza. A rendelkezések célja, hogy a határon túli magyar személyek számára a kultúra területén a Magyarországon élő magyar állampolgárokkal azonos jogokat biztosítson. Az ezt meghaladó, további kedvezmények biztosításának lehetőségét a 4. § (3) bekezdése teremti meg.

az 5. §-hoz:

A javaslat külön §-ban rendelkezik azoknak a szomszédos államokban működő non-profit (5. §), illetőleg nyereségérdekelt szervezeteknek (19. §) nyújtható támogatásokról, amelyek a magyar nemzetpolitika szempontjából hasznos tevékenységet folytatnak. Az 5. §-ban meghatározott kulturális jellegű tevékenységet folytató szervezetek kizárólag non-profit jelleggel működhetnek.

a 6. §-hoz:

A hatályos jogi szabályozás szerint a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya jelenleg sem zárja ki azt, hogy határon túli magyar tudós akadémiai köztestületi tag lehessen, azonban ezt tételesen nem is mondja ki.

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 9. §-a említi a "külső tag" fogalmát, annak tartalmi meghatározása azonban csak a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában található. Erre tekintettel indokoltnak látszik a 6. §-ban foglaltak törvényi szintű szabályozása.

a 7. §-hoz:

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény általában lehetővé teszi azok adományozását külföldi állampolgárok - köztük értelemszerűen a határon túli magyar személyek - számára is, esetükben csupán azt a többlet-szabályt tartalmazza, hogy a kitüntetésre a külügyminiszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az előterjesztésre.

Az ezen törvényjavaslat 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján alapított miniszteri kitüntető címek, díjak esetében azonban a kép igen változatos abban a tekintetben, hogy az adott miniszteri elismerés külföldi állampolgároknak adományozható-e vagy sem.

A javaslat 7. § (1) bekezdése általános érvénnyel biztosítja a törvény hatálya alá tartozó személyek számára, hogy a magyar állami kitüntetésekben és a különböző miniszteri elismerésekben részesülhessenek. Ez az érintett hatályos magyar jogszabályok felülvizsgálatát és - szükség esetén - módosítását igényli.

a 8. §-hoz:

Amennyiben a javaslat hatálya alá tartozó személy Magyarországon a 16. § alapján munkát végez, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot köteles fizetni. Ezzel saját személyében - a többi magyar biztosítottal azonos módon - a vonatkozó társadalombiztosítási szabályokban meghatározott egészségügyi- és nyugellátásra szerez jogosultságot. Ezen túlmenően esetükben figyelembe kell venni azokat a kétoldalú nemzetközi szerződésekben foglalt előírásokat is, amelyeket Magyarország a szomszédos államokkal kötött.

Amennyiben a törvény hatálya alá tartozó személy - egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék fizetése hiányában - nem a társadalombiztosítás keretében kíván egészségügyi ellátást igénybe venni Magyarországon, ezt csak saját költségére teheti meg, az érintett egészségügyi intézménnyel történt megállapodás alapján. Az ezzel kapcsolatos anyagi terhek enyhítése céljából a javaslat lehetővé teszi számukra, hogy a költségek részbeni vagy teljes fedezése érdekében pályázatot nyújtsanak be az e célból létrehozott közhasznú szervezethez.

a 9. §-hoz:

A határon túli magyarok számára a magyar állampolgárokkal való személyes kapcsolattartás, a javaslatban foglalt kedvezmények Magyarországon történő igénybevétele szempontjából alapvető fontosságúak a számukra biztosított utazási feltételek. Erre figyelemmel a javaslat a magyar állampolgárokat megillető utazási kedvezményeket jelentős mértékben kiterjeszti, illetőleg azokon felüli kedvezményeket biztosít a törvény hatálya alá tartozó személyeknek. A 9. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt kedvezmény kifejezetten az iskoláskorú határon túli fiatalok szervezett magyarországi utazásának elősegítését szolgálja. Meghatározott utazási kedvezményeket tartalmaz a diákigazolványokról szóló 11. § is.

a 10-15. §-okhoz:

A határon túli magyar nemzeti közösségek anyanyelvének, kultúrájának nemzeti azonosságtudatának megőrzése szempontjából kulcsfontosságú a magyar tannyelvű oktatás támogatása. A javaslat erre figyelemmel a támogatás számos formáját tartalmazza, egységes rendbe foglalva és egyben kibővítve a hatályos jogszabályokban jelenleg is megtalálható kedvezményeket és szervezeti megoldásokat.

A javaslat 10-13. §-aiban foglaltak Magyarországon, míg a 14-15. §-okban meghatározott támogatási formák a szülőföldön vehetők igénybe.

Jelentős új elem a 15. §-ban foglalt oktatási és tankönyvvásárlási támogatás, amelyet pályázat útján azok a határon túli magyar családok igényelhetnek, amelyek szülőföldjükön járatják gyermekeiket magyar tannyelvű oktatási intézménybe.

Az oktatás témakörében a kedvezmények finanszírozása vegyes jellegű: a 10-14. §-ok (1) bekezdésében foglaltak fedezetéről a központi költségvetés gondoskodik, a 14. § (2) bekezdésében, továbbá a 15. §-ban meghatározott támogatások iránt pályázatot lehet benyújtani az e célból létrehozott közhasznú szervezethez.

A javaslat 11. § (l) bekezdése a Magyarországon, (2)-(3) bekezdése a szülőföldjén magyar tannyelvű oktatásban részt vevő határon túli magyar fiatal számára diákigazolványt biztosít, ezzel lehetővé téve számára mindazoknak a kedvezményeknek az igénybevételét, amelyeket a diákigazolványról szóló 30/1999. (II. 15.) Korm. rendelet tartalmaz.

a 16-17. §-okhoz:

A javaslat hatálya alá tartozó személy Magyarországon engedéllyel foglalkoztatható. A munkavállalás feltételeit esetükben is a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet tartalmazza, azzal a könnyítéssel, hogy az engedély számukra a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül adható ki. Az e kedvezmény igénybevételével kért engedély évente összesen 3 hónap időtartamra adható meg. Értelemszerűen az említett kedvezmény igénybevétele nélkül - tehát az általános szabályok megtartásával - kért munkavállalási engedély az általános szabályok által lehetővé tett időtartamban (jelenleg l év, amely meghosszabbítható) adható ki a határon túli magyar személyek számára is.

A javaslat l6. § (2) bekezdése és 29. § (2) bekezdése b) pontja lehetővé teszi, hogy a gazdasági miniszter e három hónapos időtartamot az érintettek, vagy azok meghatározott köre számára rendeletben hosszabb időtartamban határozza meg.

A hatályos jogszabályok a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését számos esetben meghatározott végzettség, szakképzettség igazolásához, illetőleg orvosi munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálathoz (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) kötik. Az ezzel kapcsolatos anyagi terhek könnyítése érdekében a javaslat lehetővé teszi, hogy a hatálya alá tartozó személyek e költségek részben vagy egészben történő megtérítése iránt pályázatot nyújtsanak be az illetékes közhasznú szervezethez.

a 18. §-hoz:

A javaslat 18. §-a a magyar közszolgálati hírközlő szervezetek feladatait foglalja össze a határon túli magyarság tájékoztatásával kapcsolatban.

A 18. § (3) bekezdése tekintetében megemlítendő, hogy a határon túli magyarság számára televízió műsor sugárzását jelenleg is közhasznú szervezet, a Hungária Televízió Alapítvány biztosítja, amelyet a Kormány az 1075/1992. (X. 9.) határozatával létesített.

a 19. §-hoz:

A javaslat ezen rendelkezése a szomszédos államokban működő azon nyereségérdekelt vállalkozások támogatását teszi lehetővé, amelyek a magyar nemzetpolitika szempontjából hasznos tevékenységet folytatnak. A (2) bekezdésben foglalt felsorolás nem taxatív, hanem példálózó jellegű. A támogatások pályázat útján nyerhetők el, a javaslat 26. §-ában meghatározott mechanizmus igénybevételével.

a 20-21. §-okhoz:

A javaslat a szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek képviseletében az adott államban eljáró szervezetet hatalmazza fel arra, hogy az ott élő magyar nemzetiségű személy, illetőleg annak házastársa és kiskorú gyermeke részére - kérelmére - ajánlást bocsásson ki. A javaslat, mint magyar jogszabály, nem határozhatja meg, hogy a szomszédos szuverén államokban melyik szervezet legyen az, amelyik az említett ajánlás kibocsátására felhatalmazást kap a helyi magyar közösségtől, továbbá azt sem, hogy e szervezet milyen összetételű legyen, illetőleg hogy jogi személyként milyen formában működjön. A törvényjavaslat végrehajthatóságának garanciáját az jelenti, hogy csak a Magyar Köztársaság Kormánya által ajánló szervezetként elfogadott szervezet ajánlása teremti meg a kérelmező számára a "Magyar igazolvány" megszerzésének lehetőségét (21. § (1)-(2) bekezdés).

Az ajánlás tanúsítja a kérelmező magyar nemzetiséghez tartozását, a nem magyar nemzetiségű házastárs, illetőleg kiskorú gyermek esetében pedig kizárólag a magyar nemzetiségű személlyel fennálló családi kapcsolatot (21. § (1) bekezdés c) ). A nem magyar nemzetiségű házastárs és a kiskorú gyermek igénye az ajánlás kiadása iránt származékos jellegű jog, tehát függvénye annak, hogy a határon túli magyar nemzetiségű személy az ajánlás kiadását kérelmezte-e, illetőleg részére a "Magyar igazolvány" kiadásra került-e.

A javaslat nem ad zárt definíciót arról, hogy ki tekintendő magyar nemzetiségű személynek. Ennek okait a javaslat 1. §-ához rendelt indokolás már részletesen kifejtette. Tekintettel erre, az ajánlást kibocsátó szervezet határozza meg azt a szempontrendszert, amelynek alapján dönt az ajánlás kiadásáról. Az egyes szomszédos államokban létrehozandó ajánló szervezetek ezirányú egységes gyakorlatának kialakítását a MÁÉRT segíti elő.

Az ajánlás tartalmának részletes törvényi szintű meghatározását (21. § (1) bekezdés b) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak indokolják.

a 22-23. §-okhoz:

A szomszédos államokban élő magyar nemzeti közösségek képviseletében az adott államban eljáró szervezet által kiállított ajánlás alapján a Magyar Kormány által erre kijelölt központi közigazgatási szerv a "Magyar igazolvány", illetőleg a "Magyar hozzátartozói igazolvány" kibocsátásáról államigazgatási eljárás keretében dönt. Az illetékes közigazgatási szerv kijelölésére a javaslat 28. § (1) bekezdés a) pontja a Kormányt, az igazolvány kiállítására, visszavonására, adattartalmára, nyilvántartására vonatkozó részletes szabályok meghatározására a javaslat 29. § (1) bekezdése a belügyminisztert a külügyminiszterrel együttesen hatalmazza fel.

Az igazolvány kibocsátásának feltételeit a javaslat 20. § (2) bekezdése határozza meg. E bekezdés az ajánlás meglétén túlmenően számos más feltétel fennállásának vizsgálatát is kötelezővé teszi a magyar közigazgatási szerv számára. Így a 20. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt követelményeket jelenleg a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény tartalmazza.

Összefoglalóan tehát: önmagában az ajánlás megléte szükséges, de nem elégséges feltétele az igazolvány kiadásának. Az igazolvány visszavonásának eseteit tartalmazó 22. § (4) bekezdésében foglalt egyes követelmények is az 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezésein alapulnak.

a 24-26. §-okhoz:

A javaslat szóhasználatában is megkülönbözteti a törvény hatálya alá tartozó személyek számára alanyi jogon járó kedvezményeket és a pályázat alapján elnyerhető támogatásokat. A 24. § (1) bekezdése összefoglalóan tartalmazza az alanyi jogon járó kedvezményeket, amelyek kizárólag Magyarország területén vehetők igénybe.

A javaslat a pályázat útján elnyerhető támogatások elbírálását és folyósítását - függetlenül attól, hogy azok a Magyar Köztársaság vagy a szomszédos államok területén vehetők igénybe - közhasznú szervezetek útján kívánja biztosítani. Ezzel a támogatások nyújtását polgári jogi szerződéses alapra helyezi. Ennek megvalósulási formája az, hogy a támogatásra szánt pénzt a magyar állam nem közvetlenül nyújtja az igénylőknek, hanem az e célra létrehozott közhasznú szervezetek közbeiktatásával, polgári jogi szerződés keretei között.

A közhasznú szervezet fogalmát az 1997. évi CLVI. törvény határozza meg. A javaslat szándékosan nem határozza meg a létrehozandó közhasznú szervezetek fajtáját, ezt a célszerűségi szempontok figyelembevételével a Kormány, a szomszédos államokban pedig az adott állam vonatkozó jogi előírásai szem előtt tartásával az alapítók számára teszi lehetővé.

A közhasznú szervezetek által folyósítandó támogatási rendszer előnye, hogy

A támogatási rendszer fenti módon történő működtetése - a pályázatok elbírálása, folyósítása, és a polgári jogi szerződésben foglalt teljesítési feltételek ellenőrzése - közhasznú szervezetek rendszerének kialakítását feltételezi Magyarországon és a szomszédos államokban egyaránt.

Hazánkban a kisebbségi politikai célokat szolgáló alapítványok létesítéséről szóló 1068/1990. (IV. 12.) MT. határozat nyomán a Kormány már számos alapítványt hozott létre. Ilyenek pl. a Hungária Televízió Alapítvány (1057/1992. (X. 9.) Korm.h.), az " Új Kézfogás " Egzisztencia Teremtő és Gazdaságélénkítő Alapítvány (1021/1995. (III. 8.) Korm.h.), a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány (1162/1998. (XII. 17.) Korm.h.), valamint az Illyés Alapítvány (1103/1997. (X. 3.) Korm.h.).

Az említett alapítványok létrehozásával a határon túli magyarok támogatását szolgáló közhasznú szervezetek rendszere bizonyos fokig már létrejött. Erre tekintettel a javaslatban említett közhasznú szervezetek részben már működnek. Szükséges azonban tevékenységi körüknek és - a fentiekkel összefüggésben - a létrehozásukról rendelkező okiratoknak az áttekintése, és a szükséges módosítások elvégzése. Erre a Kormányt a 28. § (2) bekezdése kötelezi.

A támogatási rendszer működéséhez az szükséges, hogy a szomszédos államokban is megalakuljanak azok a közhasznú szervezetek, amelyek a hasonló céllal létrehozott magyar közhasznú szervezetekkel együttműködve biztosítani tudják a támogatások elbírálásával, folyósításával és felhasználásuk ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel arra, hogy e szervezetek szuverén államokban, az azokban érvényesülő jogi szabályozásnak megfelelően kerülhetnek megalakításra, a javaslat ezek létezését csak feltételezi, de szabályokat tekintetükben nem állapít meg (26. §). A szomszédos államokban a magyar nemzeti közösségek aktív közreműködése a közhasznú társaságok megalapításával kapcsolatban okkal feltételezhető, hiszen az általuk képviselt határon túli magyarok eminens érdeke, hogy a javaslat által igényelhető támogatásokhoz szülőföldjükön is hozzájuthassanak, ennek pedig szervezeti feltétele az e célra létrehozott külföldi közhasznú társaságok működése.

A javaslat 25. §-a a Magyarországon, míg a 26. §-a szomszédos államokban igénybe vehető támogatások igénylésének rendjét állapítja meg. A két eljárás közötti alapvető különbség az, hogy míg a hazánkban igénybe vehető támogatás ügyében egyedül a magyar közhasznú szervezet jár el, addig a szomszédos államban igénybe vehető támogatás esetén a magyar és az érintett külföldi közhasznú szervezet együttműködése szükséges. Ez értelemszerűen nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a külföldi közhasznú szervezet az arra jogosult személy támogatási igényének továbbításában, a szükséges iratok becsatolásában stb. akkor is közreműködjön, ha a támogatás igénybevételére Magyarországon kerül sor.

a 27-29. §-okhoz:

A javaslat a törvényjavaslat rendelkezéseinek hatálybalépését 2002. január l-jére javasolja. E dátum meghatározásakor figyelembe kell venni a javaslat 28-29. §-aiban előirányzott jogalkotási feladatokat, a Kormány által erre kijelölt illetékes magyar közigazgatási szerv felkészüléséhez szükséges időt, valamint a magyar és a külföldi közhasznú szervezetek létrehozásának és felkészülésének idő- igényességét.