Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2007/4. szám - 2007. december 17.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

Pokol Béla jogelméleti előadásai

Konferencia – A középkori jogtudomány

 • BATÓ SZILVIA: Konferencia a középkori jogtudományról – első reflexiók
 • BÓNIS PÉTER: A Digesta története és a római jog reneszánsza a XI-XII. században
 • ÉRSZEGI GÉZA: Középkori törvényeink szöveg-hagyományozásáról
 • KARÁCSONY ANDRÁS: A skolasztika tudományfelfogása
 • NAGY ZSOLT: Középkori szokásjogi jogkönyvek
 • NÓTÁRI TAMÁS: Status libertatis a Lex Baiuvariorumban
 • POKOL BÉLA: A glosszátoroktól a kommentátorokig – az intézményi feltételek változásai

  Büntetőjogelmélet

 • NAGY FERENC:A jogtalanság, illetve a jogellenesség és a bűnösség elválasztásáról - német dogmatikai háttérrel
 • POKOL BÉLA: Jogfilozófiák és büntetőjogelméletek

Jogi tanulmányok

 • BATÓ SZILVIA: Adalékok a német (osztrák) - magyar büntetőjogi kapcsolatok történetéhez
 • SZALAI ÁKOS: Korlátolt felelősség közgazdaságtana: két mese a vállalatról
 • SZALAI ANDRÁS: Minősített többség a törvényhozásban az Európai Unió tagállamaiban
 • SZÜCS MAGDOLNA: Iniuria – criminaliter vel civiliter agere
 • TECHET PÉTER: Az „érvényesség” mint a jog intézményesedett értelmének biztosítéka

  Vegyes tanulmányok

 • MOHAY GERGELY: A gárda-jelenség előzményei, okai és társadalmi háttere
 • SZIRBIK DOROTTYA: Irodalomszociológiai elmélkedések a jelenkori angolszász kultúráról

Könyvismertetés, beszámoló

 • ERDEI KRISZTIÁN: Salzburg kora középkori története (Nótári Tamás: A salzburgi historiográfia kezdetei)
 • MOLNÁR ANDRÁS: Nagy Tamás/Nagy Zsolt (szerk.): Jogelmélet és önreflexió
 • PEKÁR TAMÁS: Az Európai jog és jogfilozófia című konferencia összefoglalója
 • PINTÉR BEATRIX: A bírói hatalomról

  POKOL, ÁGNES: Lepenies, Wolf. The Seduction of Culture in German History.


Összes lapszám