Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2005/4.szám - 2005. december 13.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • BALÁZS ZOLTÁN: Emberi méltóság
 • GELLÉN KLÁRA: A fedezetelvonó és a fedezetelvonás céljából kötött színlelt szerződés elhatárolása
 • JUHÁSZ ZOLTÁN: Közjogi elemek a polgári jogi szerződésekben: a villamos-energia közüzemi szerződés szerződésszegési szabályainak példája
 • KIRÁLY ANDREA: Az EU döntéshozatalában képviselendő magyar nemzeti pozíció kialakításának elmélete
 • LÖFFLER TIBOR: Autoritás és legitimitás II.
 • MÉSZÁROS ÁDÁM: A személyes tulajdonságok tana a magyar büntetőjogban
 • NAGY TAMÁS: Jog és irodalom az antebellum korszak Amerikájában I.
 • NÓTÁRI TAMÁS: Jog és bírói hatalom Hésiodosnál
 • SIKLÓSI IVÁN: A nemlétező szerződés jogdogmatikai kategóriája és esetkörei a római jogban
 • SZMODIS JENŐ: Az érdek és a jog néhány összefüggéséről
 • TARR ÁGNES: A homoszexualitás jogelméleti megközelítésének egyes aspektusai, különös tekintettel a Devlin-Hart vitára
 • VERES ORSOLYA: Bevezetés az összehasonlító jogba
 • ZÁMBÓ GÉZA: A gyámság Bulgária, Lengyelország, Oroszország, és Románia jogi szabályozásának tükrében
 • ZÉTÉNYI ANDRÁS: Michel Foucault állambölcselete

Könyvismertetés

 • BANGÓ, JENŐ: Ernst R. Sandvoss: Vom homo sapiens zum homo spaciens. Eine Sinnperspektive der Menschheitsentwicklung
 • GAGYI ÁGNES: Az elfedettség az államban, és az állam a globalizációban
 • GALÁNTAI ERZSÉBET: Források a VIII–IX. századi Bajorországból
 • HEGEDŰS FANNY: Jogdogmatika és jogpolitika a bírói gyakorlat hatása alatt

Összes lapszám