Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2004/3.szám - 2004. szeptember 27

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

  • Fézer Tamás: A természetjogi gondolkodás fejlődése és hatása a személyiségi jogi elméletekre
  • Mezei Péter:A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI. tc.)
  • Nagy Zsolt: A jogászképzésre vonatkozó modern jogelméletek
  • Nótári Tamás: Summum ius summa iniuria – megjegyzések egy jogértelmezési maxima történeti hátteréhez
  • Pokol Béla: A jogdogmatika politikai meghatározottsága?
  • Szajbély Katalin: A pozitív intézkedések fogalma és alkalmazásuk lehetősége a faji diszkrimináció elleni küzdelemben az Európai Unió tagállamaiban

Olvasónapló, beszámoló

  • Kereső Zoltán: A FIDE (az EU jog Világszövetsége) Magyar Tagozat Egyesület megalapításáról
  • Pokol Béla: Olajfegyver és globális uralmi rend. Olvasónapló

A magyar jogfilozófia történetéből

  • „A Horthy-fasizmus állam- és jogbölcselete”. Az ELTE ÁJK tanácsülésén 1955. január 29-én rendezett vita Szabó Imre készülő könyvének IX. fejezetéről. (Sajtó alá rendezte Varga Csaba)

Összes lapszám