Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2008/3. szám - 2008. szeptember

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

 • ÁBRAHÁM ATTILA-PAPP TEKLA: Néhány gondolat a hivatásos sportoló játékjogáról
 • ACZÉL-PARTOS ADRIENN: A magyar közjog egyes aktuális kérdései a közjogi dogmatika idején
 • BALOGH ISTVÁN: Az erkölcs társadalomelmélete (Luhmann posztumusz kötetéhez)
 • KÓMÁR BÉLA ENDRE: A lex specialis derogat legi generalis jelentősége 6/ 1998. BJE. számú büntető jogegységi határozatban
 • MOHAY GERGELY: A chávezi Venezuela tanulságai
 • PÉTER ORSOLYA MÁRTA: Corpore quaestum facere: a női prostitúció jogi és társadalmi problémái a klasszikus római jog és irodalom forrásaiban
 • POKOL BÉLA: A római jog rétegeinek és jogász-szerepeinek történeti formálódása. (Ikertanulmány 1.)
 • POKOL BÉLA: A jog absztrahálódásának formái – regulák, maximák, jogelvek, jogdogmatikai fogalmak és alapjogok. (Ikertanulmány 2.)
 • REICH ORSOLYA: Charles Taylor multikulturalizmus elmélete
 • RODAK, LIDIA: The Concepts of State in the Light of Different Conceptions of Objectivity
 • SZALAI ZOLTÁN: Biographik und Diskursanalyse - Theoretische Überlegungen
 • SZERLETICS ANTAL: Perfectionism in the pluralistic state
 • VÉRTESY LÁSZLÓ: A pénzügyi finanszírozás helye a jogrendszerben

Vita

 • GYŐRFI TAMÁS: Lost in Translation?

Büntetőjogelmélet

 • POKOL BÉLA: A jogellenesség és a jogi tárgy mint a büntetőjogi dogmatika kategóriái

Könyvismertetés

 • BANGÓ JENŐ: Kappéter István: A konstruktív agresszió és a jövő formálása
 • MATURA TAMÁS: Nótári Tamás, A jognak asztalánál… 1111 jogi regula és szentencia – latinul és magyarul
 • NÓTÁRI TAMÁS: Cicero állambölcselete és a De re publica

Összes lapszám