Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2003/4.szám - 2003. december 18.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • BÉZI LÁSZLÓ/VÁGÓ PÉTER: A környezetvédelmi érdekérvényesítés gyakorlatának néhány aspektusa hazánkban és az Indonéz Köztársaságban
 • BÓDIG MÁTYÁS: Joseph Raz és a módszertani pozitivizmus
 • DUX LÁSZLÓ: A gazdasági és szociális jogok bírói érvényesítése – a dél- afrikai Alkotmánybíróság Dél-Afrika v. Grootboom ügyben hozott ítélete
 • EL BEHEIR, NADJA: Jog és erkölcs egy korai római törvény tükrében
 • JULESZ, MÁTÉ:La responsabilité civile pour les faits d'animaux en Europe aujourd'hui et hier
 • LŐRINCZ JÓZSEF: Büntetőpolitika és büntetés-végrehajtás 1970 és 2002 között
 • MÉSZÁROS ÁDÁM: A rasszizmus elleni büntetőjogi fellépés lehetőségei, különös tekintettel az Interneten történő elkövetés problematikájára
 • NAGY ZSOLT: Hallgatói létszámadatok a jogászképzésben
 • NÓTÁRI TAMÁS: Aeneas Sylvius Piccolomini és a defensio imperii Christiani gondolata
 • PAKSY, MÁTÉ: Quelques reflexions theoriques sur la jurisprudence recente relative a l’article 4 de Code Civil Francais
 • PAPP TEKLA:A koncesszió jogi kapcsolatrendszere
 • TÓTH J.ZOLTÁN: A magyarországi egyetemi-főiskolai oktatás anomáliái
 • WEISS, MORITZ: A szűkebb értelemben vett hackelés problematikája. Büntetendő vagy nem büntetendő behatolás egy idegen computer-rendszerbe?
 • ZÁMBÓ GÉZA: A gyámhatóságok, árvaszékek szervezete, eljárása a kiegyezés után

Vita

 • DEÁK DÁNIEL: Rendszerelmélet és konfliktusszemlélet (Hozzászólás Pokol Béla „Luhmann rendszerelmélete és a Polányi Károllyal korrigált marxi elmélet” c. tanulmányához)
 • POKOL BÉLA: Piacosítás és új uralmi rend

  Konferencia: A szocializmus marxizmusának jogelmélete Magyarországon

ELŐSZÓ

 • CSERNE PÉTER: Gazdaság és jog viszonya a marxista jogelméletben és a jog gazdasági elemzésében: Néhány kritikai szempont
 • FLECK ZOLTÁN: Szocialista jogelmélet és szociológia
 • HOLLÁN MIKLÓS: Megkésett búcsú a társadalomra veszélyességtől
 • JAKAB ANDRÁS: A szocializmus jogdogmatikai hagyatéka
 • RÉVÉSZ BÉLA: A szocialista állam és professzora: Széljegyzetek Antalffy György portréjához
 • SZABADFALVI JÓZSEF: Viszony az elődökhöz: a marxista jogelmélet reflexiói a két világháború közötti magyar jogbölcseleti gondolkodásról
 • SZABÓ MIKLÓS: Defensor dogmatis: Szabó Imre jogontologizáló kísérlete
 • SZIGETI PÉTER: A marxista jogelmélet funkcionalitása Magyarországon(1963–1988 között)
 • H. SZILÁGYI ISTVÁN: A marxista társadalomtudományi fogalmak használhatatlansága
 • SZILÁGYI PÉTER: Szabó Imre szocialista normativizmusa:
 • VARGA CSABA: A szocializmus marxizmusának jogelmélete: hazai körkép nemzetközi Kitekintésben

Könyvismertetés

 • NÓTÁRI TAMÁS: Könyvismertetés: Hamza, Gábor: Die Entwicklung des Privatrechts

Összes lapszám