Folyóiratok » Jogelméleti Szemle

Jogelméleti Szemle

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2003/3.szám - 2003. szeptember 24.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának lapjában jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre.

A folyóirat megtekinthető→

Tartalomjegyzék

 • Faragó Ambrus: A jog rétegelmélete
 • Győrfi Tamás: Az állam semlegességének elve az alkotmányjogban
 • Jakab András: A szocializmus jogdogmatikai hagyatéka
 • Nagy Zsolt: A magyar jogi oktatás történeti vázlata
 • Pokol Béla: Luhmann rendszerelmélete és a Polányi Károllyal korrigált marxi elmélet
 • Simon Zoltán: Érdekérvényesítés a bírói hatalmi ágban: az amicus curiae levelek
 • Tóth J. Zoltán: A Biblia és a halálbüntetés

Jogági tanulmányok

 • Dobos József: A büntetőeljárás történeti fejlődésének vázlata az 1896-os első kódexig
 • Julesz, Máté: Interdisciplinary fields of environmental law and new branches of civil law
 • Papp Tekla:A koncesszió – nemzetközi kitekintés
 • Szentkuti Dániel- Szűts Márton: Az Internet és a büntetőjogi felelősség egyes kérdései
 • Téglásy Péter: Az állatforgalommal kapcsolatos szerződések és a kellékszavatosság összefüggései

Konferenciák

 • Tilmann ALTWICKER – András JAKAB: Tagungsbericht
 • Pokol Béla: Feljegyzések a XXI. Jogfilozófiai Világkongresszusról

Összes lapszám