Folyóiratok » Polgári jogi kodifikáció

Polgári jogi kodifikáció

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 9. évfolyam 3. szám - 2007/ 3. szám

Szerkesztőh: Gadó Gábor dr., Kisfaludi András dr., Petrik Ferenc dr., Sándor Tamás dr., Sáriné dr. Simkó Ágnes, Vékás Lajos dr., Weiss Emília dr., Zlinszky János dr., Boytha György dr., Lábady Tamás dr.

A Kormány 1009/2002. (I.31.) határozatával elfogadta az új Polgári Törvénykönyv Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság által kidolgozott koncepcióját.

Az évente hatszor megjelenő szaklap folyamatos és részletes tájékoztatást nyújtott és nyújt a jövőben is az új kódex megalkotásának fázisairól.

A megjelenő tanulmányok és cikkek foglalkoznak a hatályos polgári jog alkalmazásában felmerült gyakorlati problémákkal, közlésre kerülnek az előkészítés folyamán felmerülő koncepcionális kérdéseket tárgyaló tanulmányok és az azok nyomán írt vitacikkek, illetve a kialakuló viták összefoglalásai.

Összefoglalást kapnak továbbá az Olvasók a munkabizottsági ülések munkájáról, és a munka eredményeiről.

Ezen túl a lap még kitekintést nyújt a külföldi magánjog alakulására, s közli az európai jogharmonizáció követelményeiről és eredményeiről szóló írásokat is.

Tartalom

SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI JAVASLAT

  • V. Könyv: Kötelmi jog : Második rész: A szerződés általános szabályai

TANULMÁNYOK

  • Petrik Ferenc: Dologi ügylet - vagy ügyletegység
  • Jójárt Eszter: Javaslat a tartási és életjáradéki szerződés jogi szabályozásának változtatására
  • Lohn Balázs: A zálogjog-alapító ügylet absztrakt vagy kauzális kialakítása a célmegegyezés-elmélet fényében : (válasz Csizmazia Norbert és Gárdos István tanulmányára)
  • Csizmazia Norbert - Gárdos István: Az önálló zálogjogról kodifikációs szempontból

KÖNYVISMERTETÉS

  • Gárdos Péter: Az európai jog alapelvei - új állomás az európai magánjogi jogegységesítés folyamatában?

Összes lapszám