Folyóiratok » Polgári jogi kodifikáció

Polgári jogi kodifikáció

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 1. évfolyam 1. szám - 1999/ 1. szám

Szerkesztőh: Gadó Gábor dr., Kisfaludi András dr., Petrik Ferenc dr., Sándor Tamás dr., Sáriné dr. Simkó Ágnes, Vékás Lajos dr., Weiss Emília dr., Zlinszky János dr., Boytha György dr., Lábady Tamás dr.

A Kormány 1009/2002. (I.31.) határozatával elfogadta az új Polgári Törvénykönyv Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság által kidolgozott koncepcióját.

Az évente hatszor megjelenő szaklap folyamatos és részletes tájékoztatást nyújtott és nyújt a jövőben is az új kódex megalkotásának fázisairól.

A megjelenő tanulmányok és cikkek foglalkoznak a hatályos polgári jog alkalmazásában felmerült gyakorlati problémákkal, közlésre kerülnek az előkészítés folyamán felmerülő koncepcionális kérdéseket tárgyaló tanulmányok és az azok nyomán írt vitacikkek, illetve a kialakuló viták összefoglalásai.

Összefoglalást kapnak továbbá az Olvasók a munkabizottsági ülések munkájáról, és a munka eredményeiről.

Ezen túl a lap még kitekintést nyújt a külföldi magánjog alakulására, s közli az európai jogharmonizáció követelményeiről és eredményeiről szóló írásokat is.

Tartalom

  • Vékás Lajos: Beköszöntő
  • TANULMÁNYOK
  • Kőrös András: A Ptk. és a családjog kapcsolata - a gyakorló jogász szemével
  • Radnay József: A Ptk. és a munkajog kapcsolata, különös tekintettel a magyar jogra

HÍREK

  • Sáriné Simkó Ágnes: A Ptk. reform szervezeti hátteréről
  • Kisfaludi András: A Kodifikációs Főbizottság üléseiről
  • Gyertyánfy András - Sáriné Simkó Ágnes: A polgári jog nemzetközi összefüggéseivel foglalkozó munkacsoport tevékenysége : 1998. december - 1999. május

KÜLFÖLDI KITEKINTÉS

  • Csehi Zoltán: Mellékkötelezettek egymásközti viszonyáról

JOGI IRODALOM - KÖNYVISMERTETÉS

  • Menyhárd Attila: A szerződési szabadság korlátai : szerző: Michael J. Trebilcock

Összes lapszám