Folyóiratok » Polgári jogi kodifikáció

Polgári jogi kodifikáció

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 10. évfolyam 5/6. szám (2008) - 2008/5-6. szám

Szerkesztőh: Gadó Gábor dr., Kisfaludi András dr., Petrik Ferenc dr., Sándor Tamás dr., Sáriné dr. Simkó Ágnes, Vékás Lajos dr., Weiss Emília dr., Zlinszky János dr., Boytha György dr., Lábady Tamás dr.

A Kormány 1009/2002. (I.31.) határozatával elfogadta az új Polgári Törvénykönyv Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság által kidolgozott koncepcióját.

Az évente hatszor megjelenő szaklap folyamatos és részletes tájékoztatást nyújtott és nyújt a jövőben is az új kódex megalkotásának fázisairól.

A megjelenő tanulmányok és cikkek foglalkoznak a hatályos polgári jog alkalmazásában felmerült gyakorlati problémákkal, közlésre kerülnek az előkészítés folyamán felmerülő koncepcionális kérdéseket tárgyaló tanulmányok és az azok nyomán írt vitacikkek, illetve a kialakuló viták összefoglalásai.

Összefoglalást kapnak továbbá az Olvasók a munkabizottsági ülések munkájáról, és a munka eredményeiről.

Ezen túl a lap még kitekintést nyújt a külföldi magánjog alakulására, s közli az európai jogharmonizáció követelményeiről és eredményeiről szóló írásokat is.

TANULMÁNYOK

  • Csehi Zoltán: A jogi személyek szabályozása az új magyar Polgári Törvénykönyv tervezeteiben - egy kísérlet eddigi története
  • Darázs Lénárd: A jogszabályba ütköző (tilos) szerződések semmissége
  • Bodzási Balázs: Az új Ptk. zálogjogi szabályai által felvetett elméleti és gyakorlati kérdések

VITA

  • Cseh Tamás: A vezető tisztségviselő és a társaság egyetemleges deliktuális felelőssége?

KÜLFÖLDI KITEKINTÉS

  • Kenderes Andrea: A büntető kártérítés múltja, jelene és jövője

Összes lapszám