Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2006/1–2. szám - 2006. június

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

 • BÁNDI GYULA: Környezetvédelem és … jog
 • BOTOS, KATALIN: Public Economics and International Competitiveness
 • CSILLIK, PÉTER: Competitveness of Services of General Economic Interest in Hungary and the EU
 • HALUSTYIK ANNA: A pénzügyi jog szabályozási trendjei
 • HORVÁTH PÁL: A korai reneszánsz studim generaleja
 • JÁVOR BENEDEK: A kereszténység ökológiai küldetése
 • KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió hatása a kultúrára, különös tekintettel a könyvkereskedelem és a belső piac kapcsolatára
 • SZABÓ MARCEL: Az Alkotmányos Szerződés nemzetközi jogi kérdései
 • SZLÁVIK JÁNOS: A környezetvédelem közgazdasági kérdései és a ‘fenntarthatóság’
 • UJVÁRI ÁKOS: Az élethez való jog és a jogos védelem összefüggései
 • VARGA RÉKA: A Római Statútum jelentősége a nemzetközi jogban és a nemzetközi büntetőjogban
 • ZLINSZKY JÁNOS: Evictio missilium
 • GÁSPÁRDY LÁSZLÓ: Új értelmezési problémák a közigazgatási perjogban
 • GYENEY LAURA: Aki a bölcsőt ringatja
 • HARSÁGI VIKTÓRIA: A polgári perbeli okirati bizonyítás legújabb fejlődési tendenciái
 • JOBBÁGYI GÁBOR: A művi megtermékenyítés jogi és erkölcsi kérdőjelei
 • KOMÁROMI LÁSZLÓ: A bizánci hatás egyes kérdései a középkori magyar házassági jogban
 • SZABÓ ISTVÁN: A királyi trón betöltése körüli viták a két világháború közötti Magyarországon
 • SZUROMI SZABOLCS ANZELM: Esztergomi zsinatok és kánongyűjtemények a XII. századi Magyarországon

DISSERTATIONES

 • ERŐS ADRIENN – IVICZ MIHÁLY: Egykulcsos adórendszer
 • IMRE MELINDA: Az internet-szolgáltatók felelősségének szabályozása a szerzői jogot sértő tartalmak tekintetében
 • PAPP ZSÓFIA: Az Európai Unió pénzmosás elleni első és második irányelvének és a FATF ajánlásainak eltérő rendelkezései
 • STAVICZKY PÉTER: A vegyes jogrendszerek problematikájának áttekintése
 • SZILÁGYI PÁL BÉLA: ‘Hatékony’ fúziókontroll?
 • SZŐRÖS LÍVIA ÁGNES: Az önkormányzati hatósági ügyek ügyészi törvényességi felügyelete

VARIA

Vélemények

 • BÉKÉS ÁDÁM: Az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi és büntetésvégrehajtás-jogi együttműködés új dimenziói
 • FÁBRY ANTAL: Új büntetési rendszer a Szlovák Köztársaságban
 • UJVÁRI ÁKOS: Hazánk büntetéskiszabási gyakorlatának sajátosságai

Könyvismertetés

 • Vókó György: Európai büntetés-végrehajtási jog (EPERJES KRISZTIÁN)
 • Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve (LŐRINCZ ARANKA)

Tudomány, kultúra, közélet

 • 10 éves a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara – ünnepi beszámoló (STÁGEL BENCE)
 • Japán vendég látogatása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán (FEKETE BALÁZS)
 • In memoriam Gáspárdy László 1937–2006 (HARSÁGI VIKTÓRIA)

SUMMA


Összes lapszám