Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2007/1. szám - 2007. március

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

In memoriam 1956

 • BOTOS KATALIN: 1956: paradigma-váltás a gazdaságpolitikában?
 • HORVÁTH ATTILA: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és a Kádár-kormány legitimitásának kérdése
 • VARGA CSABA: 1956 erkölcsi és jogi megítélése
 • ZINNER TIBOR: Nagy Imre és társai ügye – újabb politikai gyilkosságok jogi fügefalevéllel

Tanulmányok

 • BOLERATZKY LÓRÁND: Az ökumenikus kérdés egyházjogi vonatkozásai
 • BOYTHA GYÖRGY: Magyarságunk a szerveződő Európában
 • JANY JÁNOS: A hindu jog ontológiai alapjai és forrásai
 • KUMINETZ GÉZA: A tomista állameszme aktualitása
 • SZUROMI SZABOLCS ANZELM: A klerikusok kötelességeire és jogaira vonatkozó egyházfegyelem fejlődése a XI–XII. századi kánonjogi gyűjtemények alapján
 • TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF: Az Eckhart-vita időszerűsége

DISSERTATIONES

 • GERENCSÉR BALÁZS: Magánjogi eszközök és törvényességi ellenőrzés az ügyész környezetjogi tevékenységében
 • JAKAB ANDRÁS: A szocializmus jogdogmatikai hagyatékának néhány eleméről
 • KOMÁROMI LÁSZLÓ: A bizánci kultúra elemei és közvetítő tényezői a középkori Magyarországon

VARIA

Közlemény

 • LÁNCOS PETRA LEA: Gazdasági társaságok jogi személyiségének, illetve az előtársaságok felelősségének kérdései a közösségi jogban az Ubbnik Isolatie, valamint a Daily Mail ügy kapcsán

Beszámoló

 • BALOGH ZSOLT – SALAMON LÁSZLÓ – SCHANDA BALÁZS – VARGA ZS. ANDRÁS: Alkotmány és válság – műhelyvita-jegyzet

Könyvismertetés

 • Jobbágyi Gábor: Néma talp. Tóth Ilona, az orvosi kar mártírja. (POGÁCSÁS ANETT)
 • Izsák Lajos (szerk.): Krónika 1956 (VÖLGYESI LEVENTE)
 • Zinner Tibor: Megfogyva és megtörve (HORVÁTH E. ÍRISZ)

Tudomány, kultúra, közélet

 • BOTOS KATALIN: Gloria Victis – az 1956-os konferencia külföldi előadóiról

SUMMA


Összes lapszám