Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2007/3. szám - 2007. szeptember

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

 • EL-BEHEIRI NADJA: Die Bedeutung der Laudationes Edicti am Beispiel des Kommentars Ulpians zur Rubrik des prätorische Edikts „De pactis”
 • BELOVICS ERVIN: A jogellenesség és a társadalomra veszélyesség konfliktusa
 • VIKTÓRIA HARSÁGI: Development of the System of Legal Remedies in Hungarian Civil Procedure Law after the Democratic Transformation
 • SÁRY PÁL: Szerzetesek és monostorok a iustinianusi jog forrásaiban
 • SZABÓ ISTVÁN: A tagállamok államszervezete az első világháború utáni auszrtiában

DISSERTATIONES

 • GYENEY LAURA: A családi élet tiszteletben tartásának követelménye az európai bíróság migrációs tárgyú döntéseiben a strasbourgi joggyakorlat fényében

„Jog és felelősség” – szimpózium a PPKE-JÁK Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában (2006. november):

 • BOROS BALÁZS SÁNDOR: Nemzetközi jogi felelősség, különös tekintettel az ENSZ nemzetközi jogi bizottsága szerződéstervezetére
 • CSAPÓ ORSOLYA: A környezeti károkért való felelősség kérdése az európai unióban
 • DELI GERGELY: Észrevételek a jogi felelősség fogalmáról. A censori regimen morum mint a felelősségre vonás intézménye
 • LOMNICI ZOLTÁN: A tájékoztatáson alapuló beleegyezés intézménye a hazai joggyakorlat tükrében
 • POMEISL ANDRÁS JÓZSEF: A kezes és a gazdasági társaság tagja felelősségének (mögöttes felelősség) elévülése
 • STAVICZKY PÉTER: A louisianai deliktuális felelősség fejlődésének rövid vázlata
 • SZILÁGYI SZILVIA: A szennyező fizet elve a környezet védelmében
 • APREOTESEI IOANA-ALINA: A nemzetközi büntetőbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmények áldozatai. jogi felelősség

VARIA

Beszámoló

 • GERENCSÉR BALÁZS: Emlékezés gróf Esterházy Jánosra
 • CSAPÓ ORSOLYA: Konferencia az új Polgári Törvénykönyv tervezetéről

SUMMA


Összes lapszám