Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2008/2. szám - 2008. június

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

A nyolcvanesztendős Zlinszky János köszöntése

 • Bánrévy Gábor, Boytha György, Wolfgang Waldstein, Komáromi László laudációja

ACTA

 • BOLERATZKY LÓRÁND: Az egyházpolitikai törvények evangélikus szemszögből nézve
 • KUMINETZ GÉZA: A szabad akarat a tomista bölcseletés a kánonjog tükrében
 • QUAEDVLIEG, ANTON: A szerzői jogi stratégiák minőségre gyakorolt hatása
 • SÁRY PÁL: Kegyes célú végrendeleti juttatások a keresztény Római Birodalomban
 • SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.: Kánonjogtudomány és kodifikáció

DISSERTATIONES

 • APREOTESEI, ALINA-IOANA: The Principle of Complementarity and the International Criminal Court
 • FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF: Az erdélyi fejedelemség nemzetközi elismertsége, külpolitikájának főbb irányai
 • GYŐRÖK KATALIN: A gondnokság alá helyezési eljárás fejlődése Magyarországon 1945-től 2001-ig
 • IFJ. LOMNICI ZOLTÁN: Az ún. nem-konvencionális gyógymódokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések történeti és összehasonlító jogi vizsgálata
 • PRANCZ BALÁZS: A büntető igazságszolgáltatás és a média konfliktusa

VARIA

Konferencia

 • FENYVESI, CSABA: Il ruolo del computer nella criminalistica

Közlemény

 • HÁRSFAI KATALIN: Az egyházi eljárás struktúrája és a változtatásra irányuló törekvések

Könyvismertetések

 • Balla Judit–Borbély Zoltán–Koltay András (szerk.): „A Köztársaság nevében!” – Pálinkás György emlékkönyv (FÜLÖP NATASA)
 • Compendio di Diritto Pubblico (KASZÁS ÁGNES)

Beszámoló

 • TÓTH ÁRON: Gondolatok a 80 éves Zlinszky János tiszteletére rendezett ünnepség kapcsán

SUMMA


Összes lapszám