Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2008/3. szám - 2008. szeptember

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

A házasság intézményének védelme egykor és ma – konferencia

 • FRIVALDSZKY JÁNOS: A házasság és a család: elnyomó hatalmi viszonyok avagy a jog relacionális jellegének prototípusai?
 • EL BEHEIRI NADJA: A házasság helye a római Res Publica kiépítésében
 • SZUROMI SZABOLCS ANZELM: Az egyházi házasságra vonatkozó kánoni előírások történetének vázlata
 • SZABÓ ISTVÁN: Az állami házasság megjelenése és a házasság felbonthatóságának kérdése
 • HORVÁTH ATTILA: A szovjet család- és házassági jog
 • SCHANDA BALÁZS: A házasság intézményének védelme a magyar alkotmányjogban
 • SZALAI MÁRTA: A házasság és más együttélési modellek magánjogi tartalmának közeledése
 • KLICSU LÁSZLÓ: Házasság és közteherviselés
 • HARSÁGI VIKTÓRIA: Házassággal kapcsolatos eljárásjogi kérdések az Európai Unióban
 • BOTOS KATALIN: Posner és a jog közgazdasági szemlélete
 • VARGA CSABA: Az Európai Unió közös joga

DISSERTATIONES

 • KÓTI RÉKA ÁGNES: A jogalkalmazás kerdőjelei a kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitikában
 • RÓZSA DÁNIEL: A droit comparé módszertani megalapozásának néhány elméleti kérdése
 • TECHET PÉTER: Jogállami uchrónia?
 • TÓTH ÁRON LÁSZLÓ: Ha igazság van, minden van?

VARIA

Közlemények

 • SZUROMI SZABOLCS ANZELM: Az egyházi temetés, mint a lelkek üdvösségének a szolgálata: megjegyzések a katolikus egyház temetési fegyelméhez
 • SÁNDOR ISTVÁN ZOLTÁN: Az államtanács fogalom jelentései az alkotmányokban

Könyvismertetések

 • Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjogi (BOYTHA GYÖRGYNÉ)
 • Frivaldszky János: Természetjog – eszmetörténet (HÁRSFAI KATALIN)
 • Kovács Péter: Nemzetközi jog (KARDOS GÁBOR)
 • Zlinszky János: Durch das römische Recht (KOMÁROMI LÁSZLÓ)
 • Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben (TÓTH MIHÁLY)
 • Mouffe, Chantal: Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion (TECHET PÉTER)

Előadás

 • GILLES, PETER: Német jogászképzés és az ADR, mint a képzés tárgya (fordította: Horváth E. Írisz)

SUMMA


Összes lapszám