Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2009/2. szám - 2009. június

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

Az emberi jogok helyzete ma – Hatvanéves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata – konferencia (2008. december 10. Budapest, PPKE JÁK)

 • El Beheiri, Nadja: Értékek, a társadalmi konszenzus és a jog között – az ókori Róma tapasztalatai
 • Frivaldszky János: Jogalanyiság és a jog mint egyetemes elismerő viszony
 • Kovács Péter: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kidolgozásának története és elfogadásának körülményei
 • Schanda Balázs – Csiziné Schlosser Annamária: Újabb fejlemények az Európai Emberi Jogi Bíróság vallásszabadsággal kapcsolatos gyakorlatában
 • Sólyom László: A köztársasági elnök szerepe az alapjogok megvédelmezésében
 • Tersztyánszkyné Vasadi Éva: Az élethez és az emberi méltósághoz való jog az Alkotmánybíróság döntéseiben
 • Varga Zs. András: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának hatása jogszemléletünkre. A közhatalom perlése, mint alapvető jog
 • Zlinszky János: Emberi jogok és keresztény etika

Tanulmányok

 • Szewczak, Marcin: Rural Development Policy 2007-2013 as a Factor of the Competitiveness. Poland and Hungary – Legal Aspects
 • Szuromi, Szabolcs Anzelm O.Praem.: Some New Observations on the Textual Development of the Collectio Canonum Anselmi Lucensis
 • Tattay Levente: A szellemi alkotások teljes körű újraszabályozása Magyarországon
 • Varga, Csaba: The Philosophy of Teaching Legal Philosophy in Hungary

DISSERTATIONES

 • Navratyil Zoltán: Kirepült méhraj és polgári jog
 • Sipos Kinga Ágnes: A nemzeti önrendelkezési elv problematikája
 • Wetzel Tamás: A magyar migrációs jog története

VARIA

Közlemény

 • Boleratzky Lóránd: Száz éve született Szabó József

Könyvismertetés

 • David L. Tubbs: Freedom’s Orphans. Contemporary Liberalism and the Fate of American Children (Németh Ágnes)
 • Sonja Buckel – Ralph Christensen – Andreas Fischer-Lescano (Hrsg.): Neue Theorien des Rechts (Techet Péter)

Összes lapszám