Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2009/4. szám - 2009. december

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

 • Frivaldszky János: Politikai barátság és a jogi viszony
 • Harsági Viktória: A kézbesítés szerepe az európai polgári eljárásjog jogforrásaiban
 • Szabó István: Közjogi bíráskodás az I. osztrák köztársaságban
 • Tamási Erzsébet: The only good man is a battered man. Male victims – female perpetrators

DISSERTATIONES

 • Halász Zsolt: Az Európai Unió költségvetési jog szabályozásának kialakulása
 • Navratyil Zoltán: Dr. Moreau szigete? A kiméra embriók jogi helyzete az embrionális őssejtkutatásban.
 • Zakariás Kinga: Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Grundrechtswirkung im Privatrecht

OTDK 2009 (ELTE ÁJK, Budapest, 2009. április 6-8.)

 • Ablonczy Zsuzsanna: A laikus bíráskodás problémájának bemutatása a magyarországi esküdtszéki ítélkezés történetén keresztül
 • Farkas Balázs: Ésszerű előreláthatóság az új Ptk. felelősségi rendszerében. Elemzés az angol jog tükrében
 • Horváth Dusán: A számítógépi programokba foglalt találmányok nemzetközi védelme
 • Molnár Sarolta: Repedések a házasság intézményén. Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetőségek
 • Pintér Attila: Faktoring oda és vissza – szerződéstípusok határain túl (avagy a faktoring magánjogi kérdéseinek vizsgálata a magyar jogban és joggyakorlatban)
 • Schütt Attila: Racionalizmus és totális állam – kényszerpálya-e?
 • Tóth-Zsámboki Judit: Az életveszélyt okozó testi sértéssel kapcsolatos problémákról

VARIA

Könyvismertetés

 • Közszolgálati médiának márpedig lennie kell! A Public Broadcasting and European Law című kötetről (Koltay András)

Beszámoló

 • A szólásszabadság alapvonalai című kötet bemutatója (Koltay András)
 • Az urbinói Carlo Bo Tudományegyetemen tartott jogösszehasonlító konferenciáról (Németh Ágnes)

Összes lapszám