Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság IV.évfolyam, 2010/3-4. szám - 2010.12.15.

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

Folyóiratunk 2010/3-4. száma a 2010. június 18-19-én „Választás – Válság – Demokrácia” címmel Szegeden megrendezett XVI. Politológus Vándorgyűlés tanulmányaiból közöl válogatást.

A 2010-es parlamenti választások idejére a magyar demokrácia korábban nem tapasztalt kihívásokkal nézett szembe. A rendszerváltozás utáni első tizenöt évben sokszor felemlített
stabilitás (a kormányok nálunk kitöltik a parlamenti ciklusokat, nem merül fel előrehozott választás, az éles politikai küzdelmek szereplői legalább a játékszabályokat illetően tudnak közös álláspontra jutni, az „utcai politizálás” is alapvetően demokratikus-jogállami keretek között zajlik stb.) megingott. Nyílt politikai konfliktus az államfő-választásnál, kormányválságok, felbomló koalíciók, miniszterelnök-cserék lemondással és konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal, kisebbségi kormányzás, utcai zavargások, éles etnikai konfliktusok – a magyar demokrácia egymásra torlódó jelenségei. Mindeközben politikai pártok jönnek létre a „semmiből” és érnek el választási sikereket, mások felmorzsolódnak és eltűnni látszanak, a szilárdnak hitt bipoláris pártstruktúra politikai erőegyensúlya felbillenőben van, a „politikai kompasz” zavarodottan forog körbe, a pártküzdelmek új dimenziói nyílnak meg, hagyományos eszközök (mint a népszavazás) új szerepet kapnak, erős civil mozgalmak és szerveződések bontakoznak ki.

Közben viharos gyorsasággal válik a pénzügyi válság az egész világot megrázó gazdasági recesszióvá, melynek értelmezése és kezelése kapcsán szerte a világban gyökeresen eltérő
gazdasági és politikai koncepciók rajzolódnak ki. Vannak, akik az állami szerepvállalás fokozásában, mások éppen annak visszaszorításában vélik megtalálni a megoldást, de felmerül az is, hogy e hagyományos dilemmán túllépve, új paradigmákban kell gondolkodni és cselekedni. Itthon is egyre gyakrabban halljuk: az elmúlt húsz év átmeneti időszak volt, melynek tanulságai alapján itt az ideje egy új alapokon és elveken működő – akár más kormányformában/államformában megtestesülő – demokratikus rendszer kialakításának. Mindezek a dilemmák szakmánk számára is komoly kihívásokat jelentenek. A szervezők célja az volt, hogy a XVI. Politológus Vándorgyűlés – a 2010-es választások után, amikor néhány feltételezés már beigazolódott vagy cáfolatot nyert – alkalmat adjon a jelzett kérdésekben kialakult, a nyilvánosság különböző, de gyakran egymással nem érintkező fórumain jó ideje jelen lévő tudományos álláspontok megtermékenyítő vitájára.

A Társaság Elnöksége a vándorgyűlés házigazdájának a Szegedi Tudományegyetem Politológiai Tanszékét, szakmai igazgatóknak Fábián György és Kovács László Imre egyetemi docenseket kérte fel. A rendezvény szervezési igazgatói Molnár Judit és Soós Edit egyetemi docensek voltak.

Lapunk következő száma 2011 januárjában jelenik meg.

Paczolay Péter
főszerkesztő


Összes lapszám