Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság V. évfolyam 2011/2. szám - 2011. május

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

A De iurisprudentia et iure publico - Jog- és politikatudományi folyóirat 2011/2. száma a 2010. november 18-19-én, a Kovács István Emléknapok 2010 keretében „Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában” címmel Szegeden az Állam- és Jogtudományi Kar, valamint a Szegedi Akadémiai Bizottság épületeiben megrendezett országos konferencia válogatott tanulmányait tartalmazza.

Tartalomjegyzék:
 • Bakos Kitti  (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, PhD-hallgató): A tisztességes eljáráshoz való jog a jogágak határán
 • Bencsik András (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, PhD-hallgató): A fogyasztóvédelem, mint az alapjogvédelem új eszköze
 • Dránovits Tímea (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, PhD-hallgató): A gyermek mindenek felett álló érdekének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonya a hazai szabályozás tükrében
 • Fekete Orsolya (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): A fogyasztóvédelmi ombudsman
 • Gárdos-Orosz Fruzsina (Magyar Tudományos Akadémia, Jogtudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs): A bíróságok sajátos kötelezettségei és ennek korlátai az alapjogérvényesítésben
 • Hadi Nikolett (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, PhD-hallgató): A fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó joggyakorlat értékelése (Az Alkotmánybíróság gyakorlata)
 • Homicskó Árpád (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus) - Kun Attila (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, egyetemi docens): A munkáltató "méretének" relevanciája a munkajogi szabályozásban a 41/2009 (III. 27.) AB határozat fényében
 • Joó Imre (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, PhD-hallgató) - Strihó Krisztina (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, gyakornok): Fogyasztóvédelem és elektronikus kereskedelem az AB gyakorlatának tükrében
 • Körtvélyesi Zsolt (Közép-európai Egyetem, Összehasonlító Alkotmányjogi Program, PhD-hallgató): Alapjogi tesztek a Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatában
 • Lápossy Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, PhD-hallgató): Áthatás-átvétel – az alkotmánybírósági értelmezések, sztenderdek használata az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyakorlatában
 • Molnár András (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, PhD-hallgató): A magánszférához való jog az amerikai Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában
 • Molnár Judit (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): A bírósághoz fordulás joga és a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás
 • Nagy Adrienn (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi adjunktus): A közrend tartalmáról - az Európai Bíróság esetjogán keresztül
 • Nyilas Anna (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): A hatékony jogvédelemhez való jog érvényesülése a polgári perekben
 • Pákozdi Zita (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az új fizetési meghagyásos eljárás néhány alkotmányos és uniós jogi vonatkozása
 • Tilk Péter (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, egyetemi docens): Az Alkotmánybíróság eljárásának korlátozása és az ehhez vezető események
 • Tóth J. Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszék, egyetemi docens): Élet vs. méltóság, élethez való jog vs. méltósághoz való jog: Az oszthatatlansági tézis és az eutanáziahatározat
 • Varga Norbert (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus): Ideiglenesség és jogfolytonosság. Történeti jogintézmények szerepe a magyar alkotmányozásban

Összes lapszám