Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2009. X. szám - 2009. október

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Jogegységi határozat
 • 3/2009/BJE a csalás bűntettének megállapításával kapcsolatos kérdésekről
Kollégiumi vélemények
 • BK 79. vélemény az ittas járművezetéssel kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről
 • 2/2009. (VI. 24.) PK vélemény az elővásárlási joggal kapcsolatos egyes jogértelmezési kérdésekről
Büntető ügyszak
 • 291 Az emberölés bűntettét mulasztással követi el, aki a vele együtt élő, a halálához vezető okfolyamatot elindító súlyos fokú betegségekben szenvedő édesanyja ápolását oly mértékben elmulasztotta, hogy a szervezetének kiszáradása és a táplálékhiány mellett kialakult általános vérmérgezés következik be, amely a sértett halálát eredményezi. A sértett elhanyagolásából adódó, a betegséggel együtt járó fájdalomnál nagyobb kínszenvedés okozása a különös kegyetlenséggel elkövetés megállapítását is megalapozza
 • 292 A Btk. 244. §-a (2) bekezdése szerinti bűnpártolás bűntettének tettese a bűnpártoló cselekményt nem az alapcselekmény elkövetőjének haszonszerzése érdekében, hanem azért követi el, hogy magának vagy harmadik személynek szerezzen vagyoni előnyt
Polgári ügyszak
 • 293 Az adásvételi szerződések mint színlelt szerződések semmisek, ha ajándékozási szerződéseket lepleznek; az ajándékozási szerződések megkötésére pedig a felet megtévesztéssel vették rá, így a leplezett szerződések – az eredményes megtámadás következtében – szintén érvénytelenek
 • 294 Az elővásárlási jog jogosultjának tudomásszerzését követően, az ajánlati kötöttség időtartama alatt a felek már nem bonthatják fel a szerződésüket az elővásárlásra jogosultra is kiható hatállyal
 • 295 I. Tartási szerződés semmisségének megállapítását csak az kérheti, akinek ahhoz elismerhető jogi érdeke fűződik (Ptk. 234. §) II. Tartási szerződés semmisségének megállapítása iránti perekben a pertárgy értéke pontosan meghatározható
 • 296 Kártérítési jogalap megállapítása esetén a jogalap nélküli gazdagodás szubszidiárius szabályainak egyidejű alkalmazása kizárt
 • 297 Közszolgáltatás ellátására kötött – külön okiratokba foglalt – megállapodások egységes megítélése a felmondási jog szempontjából
 • 298 Ha a gyermek az egyik szülőjével Magyarországról jogszerűen az Európai Unió másik tagállamába költözik és ott szokásos tartózkodási helyet szerez, a másik szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás újraszabályozása tekintetében a költözést követő három hónapig a magyar joghatóság fennmarad. Azt, hogy a magyar hatóságok közül melyik szerv köteles eljárni, a hazai jog szabályai szerint kell eldönteni
Gazdasági ügyszak
 • 299 Nem ad alapot a választottbíróság ítéletének érvénytelenítésére az a körülmény, hogy a választottbíróság a beszámítási kifogás és viszontkereset tekintetében hatáskörének a hiányát megállapította annak ellenére, hogy korábban a rendes bíróság ugyanazon követelés iránt indított pert hatáskörének hiánya miatt megszüntette
 • 300 A kölcsönszerződés biztosítékául kötött üzletrész átruházási szerződés semmisségének vizsgálatánál irányadó szempontok
 • 301 Nincs jogi akadálya annak, hogy a földtulajdonosok gyűlése a korábban hozott határozatától eltérően újabb határozattal úgy döntsön, hogy a társult vadászati jogot – a vadásztársaság részére történő haszonbérbeadása helyett – a földtulajdonosok fogják gyakorolni. A nem tulajdonos vadásztársaság sem a határozat érvényességének, sem érvénytelenségének megállapítását nem kérheti
 • 302 Az önkormányzati vagyon felett a tulajdonosi jogok gyakorlásáról a képviselő testület rendelkezik. E rendelkezési jogok körében felhatalmazást adhat a polgármesternek a Szervezeti és Működési Szabályzatban arra, hogy az milyen jogokat, milyen vagyoni körben gyakorolhat
Munkaügyi ügyszak
 • 303 A közalkalmazotti jogviszony feltételeit tartalmazó kinevezés különválik a vezetői beosztás feltételeit rendező vezető megbízástól, ez utóbbi határozott ideje nem hat ki a közalkalmazotti jogviszonyra
 • 304 A létszámcsökkentés keretében kötelezettségszegéseket elkövető munkavállaló kiválasztása a munkáltató mérlegelési körébe tartozó döntésként nem ellentétes a rendeltetésszerűség követelményével
 • 305 I. Ha a kft.-ügyvezető július 15-én szerzett tudomást arról, hogy a taggyűlés a jogkörét elvonta, az ezzel szemben augusztus 5-én közölt rendkívüli felmondása elkésett abban az esetben is, ha az intézkedést angol nyelven közölték, ami a kft. munkanyelve volt és azt a felperes is magas szinten ismerte. II. A munkáltatónál alkalmazott angol nyelv (belső munkanyelv) magas szintű, bizonyított ismerete folytán a magyar nyelvű közlés hiányára hivatkozás nem felel meg a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményének
 • 306 A munkakörbe tartozó feladatokon kívül jelentékeny mértékben más munkaköri feladatok huzamos időn keresztül a munkavállaló szóbeli beleegyezésével történő végeztetése nem minősül átirányításnak, a rendes felmondás indokát a kettős munkakör alapján kell elbírálni
Közigazgatási ügyszak
 • 307 Az egyedi hatásleírások nem tekinthetők olyan tudományos ismeretnek, amelyek a gyógyhatást – gyógyszerkészítményekre jellemző indikációk hirdetése mellett – bizonyítani képesek. A gyógyhatást prospektív, kontrollált kísérletek igazolhatják
 • 308 A külföldit szállító közúti személyszállító jármű üzembentartójának meg kell bizonyosodnia a szállítást megelőzően arról, hogy a külföldi rendelkezik-e a beutazáshoz szükséges feltételekkel, pl. érvényes úti okmánnyal. Ehhez a kérdés-feltevés nem elégséges
 • 309 A tulajdonszerzéssel összefüggő illetékfizetési kötelezettség minden esetben tulajdonszerzésenként keletkezik
 • 310 Az Itv. 26. § (1) bek. p) pontja alapján nem illetékmentes a vagyonszerzés, ha a vásárlás időpontjában a termőföld haszonbérlő által hasznosított volt
 • 311 Adómentesség csak adóalany tekintetében és csak a törvény alapján fennálló adókötelezettség kapcsán értelmezhető
 • 312 Használatbavételi engedélyezési eljárásban csak azt kell vizsgálnia az építésügyi hatóságnak, hogy az építési munkát a fennmaradási engedélynek megfelelően végezték-e el
 • 313 Ugyanazon jogviszonyt az adóhatóság nem minősíthet adózónként eltérően
 • 314 Termőföld más célú hasznosításának engedélyezésénél nincs szükség társtulajdonosi hozzájárulásra
 • 315 A környezetvédelmi engedélyezési kérelem elutasítása miatti kártalanítási igény alaptalan, ha hatósági határozattal korlátozást nem rendeltek el, illetve nem következett be termelésszerkezet-változás
Választottbírósági határozat
 • A felek közötti jogviszony (amatőr sportolói szerződés) folyamatos megbízási jogviszonynak minősül, így a Ptk. 483. § (4) bekezdése értelmében folyamatos jogviszony esetén megengedett, hogy a felek a felmondás jogát korlátozzák. A Ptk. vonatkozó rendelkezései nem alapoznak meg olyan jogértelmezést, amely szerint a rendes felmondás jogát mindenképpen biztosítani kellene folyamatos megbízási jogviszony esetén is. A Választottbíróság álláspontja szerint a sportszövetségi bizottságok határozatai nem kötik a Választottbíróságot a felek jogvitájának elbírálásában
Az Európai Bíróság határozata
 • Nem ellentétesek az olyan tagállami jogszabályok az EK 56. cikkel és EK 58. cikkel, mint az alapügyben érintettek, amelyek – azáltal, hogy az e tagállam területén illetőséggel rendelkező, adójogi befektetési szervezet számára a nekik fizetett osztalék után másik tagállamban levont forrásadóval szemben adókedvezményt írnak elő

Összes lapszám