Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2009. XI. szám - 2009. november

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Kollégiumi vélemény
 • 3/2009. (VI. 24.) PK vélemény a társasági jogban érvényesülő elővásárlási jog egyes kérdéseiről
Büntető ügyszak
 • 316 Ha a fogyasztói jellegű kábítószerrel visszaéléshez forgalmazói típusú elkövetési magatartás (kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés) is társul, a Btk. 283. §-ában írt büntethetőséget megszüntető ok alkalmazása – függetlenül attól, hogy az eltérő típusú visszaélések önálló, halmazati értékelést nyernek – a saját fogyasztást érintő mennyiségre is kizárt
 • 317 Csalás elkövetése esetén az elkövetési magatartás (a tévedésbeejtés) kifejtésének és az eredmény bekövetkezésének helye mellett a károkozó magatartás kifejtésének a helye is megalapozhatja a bíróság illetékességét – Felülvizsgálati okot nemzetközi jogi egyezménysértés csak akkor valósíthat meg, ha a nemzetközi szerződés valamely rendelkezésének a megsértését olyan nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv állapította meg, amely joghatóságának a Magyar Köztársaság alávetette magát – A többszörös visszaesői minőség (Btk. 137. § 16. pont) nem a bűncselekmény jogi minősítésének része, ezért az erre vonatkozó megállapítás vagy annak hiánya összességében felülvizsgálati okot nem képez
 • 318 A büntetőeljárásban csak a törvényes határidőn belül, és kizárólag a természetes személy halála vagy a jogi személy megszűnése esetén van lehetőség a sértetti pozícióban jogutódlásra. Arra más okból – így a polgári jog szerint érvényes engedményezési szerződés alapján sem – nyílik lehetőség. Az engedményes ezért pótmagánvádlóként nem léphet fel, vádemelésre sem jogosult
 • 319 Ha a bíróság illetékességét az ügyész vádirata a bűncselekmények elkövetési helyére alapozta, az eljárás részvevőinek méltányolható személyi körülményei, és az ebből származó célszerűségi szempontok sem vezethetnek a lakóhely szerint illetékes bírósághoz való áttételéhez
 • 320 A határidő utolsó napján történt akadályoztatásra hivatkozás esetén az igazolási kérelem elutasításának pusztán azon az alapon nincs helye, hogy a mulasztó a határidő megelőző napjain kötelezettségének eleget tehetett volna
 • 321 Nemzetközi szerződés rendelkezésének megsértése miatt indult felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság a nemzetközi emberi jogi szerv döntésének alapulvételével a jogerős határozatban megállapított tényállás alapján önállóan vizsgálja, hogy a terhelt bűnösségének megállapítása tekintetében lehetséges-e a nemzetközi szerződésnek megfelelő határozat hozatala, vagy ahhoz az eljárás megismétlése szükséges – Több emberen elkövetet emberölés bűntettének kísérletével megvalósított emberiség elleni bűncselekmény tekintetében törvényes a terhelt bűnösségének a megállapítása, ha a bíróság jogerős határozata a nemzetközi szerződést csak a felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállásban szereplő egyik részcselekmény megítélése tekintetében sértette meg, míg a tényállás többi részét illetően a büntetőjogi felelősség megállapítása a nemzetközi szerződésnek megfelelően történt
 • 322 Fiatalkorú terhelt esetében önmagában a büntetés céljával összefüggő speciális büntetéskiszabási és/vagy intézkedés-alkalmazási szabályok sérelmére hivatkozva – a „büntetőjog más szabályainak megsértése” címén – felülvizsgálatnak nincs helye
Polgári ügyszak
 • 323 Általános szerződési feltétel tisztességtelen voltát egyedileg, a konkrét jogügylet keretei között kell vizsgálni
 • 324 Abban az esetben, ha a felek a szerződésben a dolog valamely tulajdonságát kifejezetten meghatározzák, a szolgáltatás akkor is hibásnak minősül, ha az a rendeltetésszerű használatra alkalmas ugyan, de nem rendelkezik olyan tulajdonsággal, mint amelyet a felek a szerződésben meghatároztak
 • 325 A közigazgatási szerv kártérítési felelőssége – a kirívóan súlyos jogértelmezési tévedésen alapuló – jogalkalmazási gyakorlatról adott tájékoztatásért
 • 326 Az építésügyi hatóság kárfelelőssége szempontjából a rendszeres hatósági ellenőrzés törvényi követelménye nem jelenti az építési munka folyamatos ellenőrzését
 • 327 Az éjszakai szórakozóhelyen ittas állapotban lévő biztosított a gépjárművének kulcsait tartalmazó kabátjának őrizet nélküli elhelyezésével mintegy lemond a kulcsbirtoklásról, ezáltal a jármű ellopását maga idézi elő
 • 328 A többletköltségek fedezeteként külföldön kapott költségtérítés a gyermektartás alapjaként nem vehető figyelembe, a tartásdíj mértékének meghatározása során azonban értékelni kell, hogy a tartásra kötelezettnek a saját megélhetését nem teljes egészében a tartás alapjául szolgáló jövedelemből kell biztosítania
 • 329 A fedezetelvonó szerződés hatálytalanságának a megállapítása iránt indított per – a pertárgy értékének a megállapítása szempontjából – a követelés biztosítása iránti pernek minősül. Ebből következően a pertárgy értéke főszabályként a követelés összege, a fedezetelvonó szerződés értéke pedig csak akkor jön számításba, ha az ennél kisebb
Gazdasági ügyszak
 • 330 Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Kassza bevételeit kizárólag az egyetemes szolgáltatás támogatására és a Kassza működési költségeinek fedezetére, tehát meghatározott célra lehet fordítani. Emiatt a szolgáltató a befizetési kötelezettségén alapuló tartozásával szemben nem számíthatja be a támogatási igényen alapuló követelését
 • 331 A megbízási jogviszony folyamatosságának megállapításánál irányadó szempontok. A felmondás jogának jogszerű korlátozása ellenére gyakorolt azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei
 • 332 A szerződés érvénytelenségének, hatálytalanságának megállapítására irányuló perben a felülvizsgálati kérelemben vitatott értékként a szerződésben kikötött ellenszolgáltatás értékét kell figyelembe venni; ha ez az érték nem éri el az egymillió forintot, a felülvizsgálati kérelmet hivatalból el kell utasítani
 • 333 Ha a fürdő üzemeltetője a vendégek értékeinek megőrzésére fokozott biztonsági őrizetet lehetővé tévő értékmegőrzőt tart fenn és a vendég a gépjármű indítókulcsát nem az értékmegőrzőbe helyezi el, hanem az öltözőszekrényben hagyja, a fürdő üzemeltetője mentesül a fokozott felelősség alól a gépjármű ismeretlen tettes általi eltulajdonításból eredő kárért
 • 334 A korábban önkormányzati tulajdonból társasházi közös tulajdonba került házfelügyelői szolgálati lakásban visszamaradt jóhiszemű jogcímnélküli lakáshasználó elhelyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásának feltételei
Munkaügyi ügyszak
 • 335 I. Autóbuszvezető munkakörű, fordabeosztás szerint, munkaidőkeretben, egyenlőtlen munkaidő beosztásban foglalkoztatott munkavállaló ún. kiállási idejét (amely alatt munkavégzésre nem kötelezték) tartalma és rendeltetése alapján kell vezetési szünetnek, illetve rendelkezésre állási időnek minősíteni. II. Az a jogszabály, amely az 50 km távolságot meg nem haladó járathosszon menetrend szerinti személyszállítást végző gépjárművezető munkabeosztásáról rendelkezik, 2008. január 1-jétől
 • 336 A kórházi fekvőbetegként történő ellátásra orvosi javaslatra gépkocsival, hozzátartozó kísérő igénybevétele mellett oda- és visszautazó 65. életévét betöltött személy utazási költségtérítésre jogosult
Közigazgatási ügyszak
 • 337 A reklám tekintetében követelmény, hogy ne egyoldalúan, hanem valamennyi, a fogyasztót befolyásoló körülményről tájékoztasson
 • 338 Ha a személyi kérdések a szervezet alapszabálya szerint titkos szavazást igényelnek, a nyílt szavazáson hozott határozatot meg kell semmisíteni. A társadalmi szervezet határozatainak megsemmisítésére csak az érdemi döntésre kiható és a határozat hozatalkor meglévő alapszabálysértés esetén kerülhet sor
 • 339 A vámtarifaszám besorolás jogkérdés, a vámáru és tulajdonságainak meghatározása ténykérdés
 • 340 Az ellenőrzés kapcsán – a bizonyítás, a tényállás megállapítása szempontjából – ügydöntő jelentősége lehet az erről készült feljegyzésnek, illetve jegyzőkönyvnek
 • 341 Az adóhatóság kézbesítője az adózó jogi képviselőjének postai küldemények átvételére jogosult meghatalmazottjának szabályszerűen kézbesíthet határozatot
 • 342 Ha a reklám megtévesztő jellege miatt indul reklámfelügyeleti eljárás arra a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel
 • 343 Ismételt ellenőrzési kérelmet elutasító másodfokú adóhatározat nem érdemi, bírósági felülvizsgálatra nincs lehetőség
Az Európai Bíróság határozatai
 • I. A szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével ellentétes a valamely tagállam által alkalmazott, az alapügyben szereplőhöz hasonló olyan táppénz-rendszer, amely alapján az a migráns munkavállaló, akinek házastársa másik tagállamban lakik, hivatalból kedvezőtlenebb adózói osztályba – azaz a házas, de házastársától tartósan különélő munkavállaló adózói osztályába – kerül besorolásra, mint amelybe a tagállamban lakó, házas és keresőtevékenységet nem folytató házastársával az adott tagállamban együtt élő munkavállaló tartozik, és amely nem teszi lehetővé az említett, az adózói osztály alapján meghatározott nettó jövedelem függvényében kiszámított juttatásnak a migráns munkavállaló által tényleges családi állapota alapján kifejezetten kért utólagos módosításának visszaható hatályú figyelembevételét
 • II. A közösségi jog egyáltalán nem kötelezi a hatóságokat arra, hogy közszolgáltatási feladataik közös ellátása érdekében különleges jogi formához folyamodjanak – A hatóságok közötti hasonló együttműködés nem kérdőjelezheti meg a közbeszerzésre vonatkozó közösségi szabályok elsődleges célját, azaz a szolgáltatások szabad mozgását és a torzulásmentes verseny megnyitását valamennyi tagállamban, mivel ezen együttműködés végrehajtását kizárólag a közérdek szolgálatán alapuló megfontolások és követelmények határozzák meg, és biztosítva van a 92/50 irányelvben előírt, az érdekeltek közötti egyenlő bánásmód elve, ily módon egyetlen magánvállalkozás sem kerül versenytársaival szemben előnyösebb helyzetbe
 • III. A közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK bizottsági rendelet 3a. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló 1254/1999/EK tanácsi rendeleten alapuló csökkentések és kizárások nem vehetők figyelembe az 1782/2003 rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében előírt számítás elvégzésekor

Fórum


Összes lapszám