Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2009. XII. szám - 2009. december

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Kollégiumi vélemény
 • 2/2009. (X. 7.) KK vélemény a választási ügyek bírósági felülvizsgálatának határidejéről
Büntető ügyszak
 • 344 Zsarolás kísérlete mindaddig befejezetlen és az attól való önkéntes elállás lehetséges, amíg az alkalmazott erőszak vagy fenyegetés nem kényszeríti a passzív alanyt a tettes akarata szerinti tevésre, nem tevésre vagy tűrésre. A zsaroló akarata szerinti magatartással megvalósult befejezett kísérlet esetén – amely még nem eredményezi a kár bekövetkezését – csak önkéntes eredmény-elhárítás lehetséges – Zsarolás bűntettét hivatalos minőség színlelésével követik el, akik rendőrként fellépve valótlanul állítják, hogy a sértett cége ellen nagy összegű adócsalás miatt büntetőeljárás van folyamatban, emiatt nem kizárt az előzetes letartóztatás elrendelése és az eljárás megszüntetése attól függ, hogy a sértett és munkatársai a terheltek által kért összeget megfizetik
 • 345 Közúti veszélyeztetés bűntette valósul meg, ha a terhelt észleli a járműve előtt tartózkodó, őt az eltávozásban megakadályozni akaró sértettet, ennek ellenére nagy gáz adásával elindul, eközben a sértett jobb keze a gépkocsi visszapillantó tükrébe ütközik és a nagyobb sérüléssel járó balesetet kizárólag a sértett magatartása hárítja el
 • 346 A hivatali befolyással üzérkedés súlyosabban minősülő esetét – és nem a csalás bűncselekményét – követi el, aki valótlanul azt állítja vagy azt a látszatot kelti, hogy hivatalos személyt megvesztegetéssel befolyásol, s ezért jogtalan vagyoni előnyt kér vagy fogad el, kivéve, ha a cselekményt csalásként minősítve az a befolyással üzérkedés minősített eseténél súlyosabb büntetéssel fenyegetett
 • 347 Lőfegyverrel visszaélés bűntettét a lőfegyver tartására engedéllyel rendelkező személy nem valósítja meg, ha a lőfegyverét fegyvertartási engedéllyel nem rendelkezőnek a felügyelete mellett engedi át használatra
 • 348 Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának vétségét nem valósítja meg, aki a társadalmi szervezetek nyilvántartásába bejegyzett adat változásának bejelentését mulasztja el
 • 349 A lejárt érvényességű bankkártya nem lehet elkövetési tárgya a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűncselekményének
 • 350 Ha a távolmaradás kimentését célzó bejelentés előzetes ugyan, de nem haladéktalan, alkalmatlan a mulasztás következményének elhárítására
 • 351 Másodfellebbezésnek van helye a másodfokú bíróság olyan határozata ellen, amellyel a Be. 332. § (2) bekezdésében írt eljárást megszüntető elsőfokú döntését változtatta meg. Ugyanígy – ezzel ellentétesen – akkor is, ha az elsőfokú bűnösséget kimondó rendelkezéssel szemben az eljárást a jelentéktelennek ítélt cselekmény miatt megszüntette
 • 352 Az indokolási kötelességnek az ítélet felülbí­rálatra alkalmatlanságát eredményező nagymértékű elmulasztása nem állapítható meg, ha a bíróság a terhelt tagadásával szemben a tényállás megállapításának az indokairól a bizonyítékok mérlegelése körében kellő részletességgel számot ad
 • 353 Az elítélt személyi körülményeit érintő olyan új bizonyíték, amely az alapügyben hozott jogerős ügydöntő határozatot követően bekövetkezett tényre vonatkozik, perújítási okot nem képez
 • 354 A szabadságvesztés büntetés átvétele során a büntetést a magyar törvény alapján kell végrehajtani, ha az a magyar törvénnyel nem egyeztethető össze. Ez abban az esetben állapítható meg, ha az ítéletben rögzített bűncselekményt a magyar törvények alapján elbírálva nem lehetne olyan nemű, tartamú és végrehajtási fokozatú szabadságvesztést kiszabni, mint amelyet a külföldi bíróság kiszabott
Polgári ügyszak
 • 355 A teljesedésbe ment ajándékozási szerződés vonatkozásában a teljesítés ajándékozó általi megtagadása fogalmilag kizárt – Az ajándék súlyos jogsértés címén kizárólag a megajándékozottól követelhető vissza, annak örökösétől nem – Az ajándékozás alapjául szolgáló feltevés kinyilvánításának hiányában az ajándék visszakövetelésére – téves feltevés címén – nem kerülhet sor
 • 356 Az ügyvéd ellen indított kártérítési per bírósága érdemben nem vizsgálhatja azt a kérdést, hogy a korábbi pert, amelyben az ügyfél pervesztes lett, az ügyvéd mulasztása hiányában biztosan megnyerte volna
 • 357 Ha az ingatlan tehermentesítése a felperes által szabott határidőben nem történik meg, a felperest érdekmúlás bizonyítéka nélkül megilleti a szerződéstől való elállás joga
 • 358 A csuklótörés konzervatív kezeléséből eredő károsodás esetén az orvosnak kell bizonyítania, hogy a kezelés választása megfelelő volt és a károsodás ennek ellenére következett be. Ennek hiányában a kártérítési felelősség alól nem mentesül
 • 359 A vonatból kieső utas alkoholos állapota csak akkor mentesíti a veszélyes üzem üzembentartóját a kár egy része megfizetése alól, ha az is bizonyított, hogy ez az állapot közrehatott a kár bekövetkezésében
 • 360 Az egyik házastárs „önálló” bérleményének minősülő lakásingatlan megvásárlása kapcsán kapott vételárkedvezmény nem a megvásárolt ingatlan – közös vagyonba tartozó – haszna, hanem az önálló bérleti joggal rendelkező házastárs e jogának ellenértéke, ami különvagyonaként vehető figyelembe
 • 361 Közalapítvány törvényben meghatározott, címzett állami céltámogatása teljesítése érdekében a bírói út igénybevételét törvény nem zárja ki
 • 362 Cserével vegyes adásvételi szerződésben nem gyakorolható az elővásárlási jog, akkor sem, ha az értékkülönbözet megfizetésére olyan – a vevőkkel akarategységben cselekvő – személy vállalkozik, akit a csereingatlanon tulajdonjog sem illetett meg
Gazdasági ügyszak
 • 363 A másodfokú bíróságnak a felszámoló felmentésére irányuló kérelmet elutasító első fokú végzést megváltoztató és a felszámolót e tisztségéből felmentő végzés ellen fellebbezésnek nem, csak felülvizsgálati kérelemnek van helye – A felszámolónak az a mulasztása, hogy nem tesz eleget a kifogásnak helyt adó jogerős végzésben részére előírt kötelezettségnek, a felmentését megalapozza
 • 364 A versenyhivatali eljárásban lefoglalt okirat védett okiratnak minősül, ha az ügyfél védelemhez való jogának gyakorlása keretében az ügyfél és megbízott ügyvédje között keletkezett
 • 365 A Ptk. 4. §-ában megfogalmazott alapelvek megsértése nem ad alapot a felszámolási eljárás során megkötött adásvételi szerződés semmisségének a megállapítására. A felszámoló az ingatlan értékesítése során tanúsított felróható magatartásáért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint tartozik helytállni
 • 366 A bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti igény elévülése nem következik be addig, amíg a károkozó bűncselekmény miatti büntethetőség el nem évül; ezért, ha a büntetőeljárási cselekmények a büntethetőség elévülését félbeszakítják, ezzel a polgári jogi igény elévülési ideje is meghosszabbodik
Munkaügyi ügyszak
 • 367 A baleseti járadék tárgyában hozott határozat felülvizsgálata iránt indított perben rokkantsági nyugdíj iránti igény nem érvényesíthető
 • 368 A létesítményre vonatkozó jogszabály figyelmen kívül hagyása – a megtérítési kötelezettség fennállása szempontjából – az elvárható magatartás tanúsításának elmulasztását valósítja meg
 • 369 A köztisztviselők osztályba sorolásának feltételeit együttesen tartalmazza a Ktv. és a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet, így a besoroláshoz először a Ktv.-ben megjelölt, ettől függően a Kormányrendeletben felsorolt feltételeket kell vizsgálni
 • 370 A jogállás-változás megvalósulásakor, és ha a köztisztviselő nem kíván élni a továbbfoglalkoztatás lehetőségével, a munkáltató felmentése jogszerű
 • 371 A jövőben járó munkabérről szóló előzetes lemondás érvénytelen
Közigazgatási ügyszak
 • 372 Az iratmegküldésnek és további intézkedéseknek akkor van helye, ha a Kamara eljárása során a szakmai szabályszegés gyanúja beigazolódott
 • 373 A termék lényeges tulajdonságát elhallgató, fő látómezőben megjelenő felirat sérti a vonatkozó rendelet előírását – A forgalombahozatal helye szerint illetékes hatóság eljárhat a gyártóval szemben
 • 374 A tulajdonjog bejegyzésére irányuló külön kérelemre indult eljárásban akkor is meg kell fizetni az igazgatási szolgáltatási díjat, ha korábban ugyanazon szerződés alapján az ügyfél már tényfeljegyzését kérte – A hatóság levelezési költsége a jogellenes magatartást tanúsító ügyfélre átterhelhető
 • 375 Nem felel meg az elfogulatlan tájékoztatás követelményének az a műsorvezető, aki a riportalany véleményének kifejtését akadályozza és saját álláspontját folyamatosan kényszeríti a riportalanyra
 • 376 Toll-felvásárlásnál a „beszállítók” gazdasági tevékenységet nem folytattak, így nincs áthárított áfa, amit vissza lehetne igényelni
 • 377 Nem ellentétes a Pp.-nek a bizonyítékok mérlegeléséről és a szakértő kirendeléséről szóló rendelkezésével, ha a kisajátítási kártalanítás összege miatt előterjesztett kereset elbírálása során a bíróság azért nem rendel ki szakértőt, mert az összeg megalapozottságát más bizonyítékok alapján el tudja bírálni, ha ezt kellőképpen megindokolja és a más bizonyítékok (pl. illetékkiszabó végzés) mérlegelése okszerű
 • 378 Közigazgatási bírság kiszabása jogszerű, ha a gépjárművezető az ellenőrzés időpontjában nem tudja az adatrögzítő lapokat bemutatni
 • 379 Honlapra való közzététel elmaradása olyan mulasztási jellegű jogsértés állítása, amely a vélelmezett jogsértés megszűntéig fennáll, ezért azzal szemben mindvégig választási kifogás nyújtható be
 • 380 Csak beépítetlen lakótelek megvásárlása esetén kérhető feltételes illetékmentesség az Itv. 26. § (1) bek. a) pontja alapján
 • 381 Az illetéket akkor is vissza kell téríteni a jogorvoslattal élő ügyfélnek, ha az eredetileg jogszerűen hozott elsőfokú közigazgatási határozat a tények időközi módosulása folytán bizonyult jogszabálysértőnek
 • 382 Az előállítása jogszerű annak a szabálysértést elkövetőnek, aki a rendőri intézkedésnek ellenszegül, és a demonstráció szándékával nem hagy fel
Választottbíróság határozatai
 • I. A peres felek által kötött szerződés a választottbíráskodásról szóló törvényben a választottbíró­sági szerződés érvényességéhez megkövetelt írásba foglalás követelményének eleget tesz, ha a felek a választottbírósági kikötés tartalmazó ÁSzF-et külön nem írták alá, de a felek által aláírt egyedi szerződés tartalmazza a választottbírósági kikötést magába foglaló ÁSzF-re történő utalást
 • II. A vételárat a szerződéskötéskor hatályos „Áfa törvény” szerint kell meghatározni
Az Európai Bíróság határozatai
 • I. A védjegyjogosult megtilthatja az olyan összehasonlító lista használatát, amely valamely árut úgy mutat be, mint az ő árujának utánzatát – A hirdető által az ilyen összehasonlító listának köszönhetően realizált nyereség tisztességtelen verseny eredménye, és azt ebből következően tisztességtelen kihasználásnak kell tekinteni

Összes lapszám