Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010. I. szám - 2010. január

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Jogegységi határozat
 • I. 4/2009/BJE jogegységi határozat a nyomozás során zár alá vételről
 • II. 5/2009/BJE jogegységi határozat a pótmagánvádló fellépéséről
Kollégiumi vélemény
 • BK 80. vélemény Az ügyész előlegezi az általa benyújtott felülvizsgálati indítvány lefordításának költségét
Büntető ügyszak
 • 1 Feltételes szabadságra bocsátás esetén a büntetés elévülésének kezdő időpontja a feltételes szabadságra bocsátás napja
 • 2 Bűnsegédként nem lopás, hanem rablás bűntettét valósítja meg, aki a tetteseknek az elkövetés tervezett módjára vonatkozó elmondása alapján egyértelműen következtethet arra, hogy – a cselekmény kitervelését megkönnyítő információival – kizárólag erőszakos vagy azzal fenyegető magatartással megszerezhető idegen dolog jogtalan eltulajdonításához nyújt segítséget
 • 3 Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az eljárás megismétlését rendeli el, az előzetes letartóztatásnak a Be. 327. §-a (2) bekezdésében írt oka már valóban nem áll fenn, ez azonban nem teszi mellőzhetővé a Be. 129. §-ának (2) bekezdésében meghatározott okok vizsgálatát
 • 4 Felülvizsgálati eljárásban a megtámadott határozat hatályon kívül helyezését eredményező eljárási szabálysértés, ha a bíróság a terhelt terhére megállapított lőfegyverrel visszaélés bűntette elkövetési tárgyának a meghatározása körében az indokolási kötelezettségének oly mértékben nem tesz eleget, hogy emiatt az ítélet felülbírálatra alkalmatlan – Alkalmatlan tárgyra elkövetett kísérlet esetén a törvényi tényállásban meghatározott elkövetési magatartás megvalósul, elkövetési tárgy hiányában azonban a jogi tárgy sérelme nem következik be
 • 5 Törvény kizárja a felülvizsgálati indítványt akkor is, ha azt más jogosult terjeszti elő, de tartalma a korábbi felülvizsgálati indítványban foglaltakkal megegyezik – A perújítást elutasító jogerős végzés nem ügydöntő, ezért az felülvizsgálattal nem támadható
Polgári ügyszak
 • 6 A cselekvőképesség általános korlátozása helyett annak meghatározott ügycsoportokra szűkítése indokolt, ha az alperes – pszichés megbetegedése ellenére – más területeken az ügyeit önállóan képes ellátni
 • 7 Az autópálya kezelője felelős azért, a kárért, amely abból adódott, hogy a vadvédelmi kerítés hibája miatt az őz az autópályára feljutva ott gépkocsival ütközött és abban kárt okozott
 • 8 A tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt, a terhességmegszakítás lehetőségének elvesztésével okozott kárért a kórház csak akkor felel, ha a magzat fejlődési rendellenességét gondos eljárás mellett felismerhette volna olyan időben, amikor a terhesség még megszakítható lehetett volna
 • 9 Nem jön létre a felek között az adásvételi szerződés, ha az eladót közös tulajdoni hányad illeti csak meg és a szerződés tárgya meghatározott ingatlanrész átruházására, nem pedig a tulajdoni hányada egy részének átengedésére vonatkozik
 • 10 Az önkormányzat árhatósági jogkörében hozott ármegállapító rendelete a közüzemi szerződés tartalmává válik
 • 11 A társasház-alapító okirat mint szerződés a bíróság által – általában – nem módosítható, de a ráépítésen alapuló dologi jogi igény törvénynél fogva olyan jogváltozást eredményez, amely szükségszerűvé teszi az alapító okirat korábbi rendelkezéseinek megváltoztatását, annak megfelelő kiigazítását, amit a tulajdonosok tűrni kötelesek és a bíróságnak ítéletében erről is rendelkeznie kell
 • 12 A kártalanítási igény előterjesztésére megállapított hat hónapos jogvesztő határidő akkor is a nyomozást megszüntető határozatnak a terhelttel történő kézbesítésével kezdődik, ha ellene valamely érdekelt panaszt nyújtott be. A határidő megkezdése szempontjából – törvényi alap nélkül – nincsen jelentősége annak, hogy a nyomozó hatóság vagy az ügyészség bizonyítottság, illetve elkövetés hiányában hozta meg a döntését
 • 13 Az adóhatóság a Kft. adóellenőrzése során a Kft. számlavezető bankjától beszerzett – a bankszámla adatokból a magánszemélyre vonatkozó és személyes adatnak minősülő – adatokat jogosult megőrizni és nyilvántartani, illetve a magánszemély adóellenőrzése során jogosult azokat felhasználni
Gazdasági ügyszak
 • 14 Nem ad alapot a társadalombiztosítási támogatás visszafizetésének követelésére az a tény, hogy az egészségügyi szolgáltató a gyógyászati segédeszköz rendelésére kijelölt orvos személyében bekövetkezett változást késedelmesen jelenti be a finanszírozónak, ha az orvos a segédeszközök rendelésénél a vonatkozó jogszabályok szerint jár el
 • 15 Nincs helye felülvizsgálati eljárás lefolytatásának, ha felülvizsgálati kérelemben vitatott érték, vagyonjogi perben eléri, de nem haladja meg az 1 millió forintot
 • 16 A „garantálás” a szavak általános jelentése szerint a saját szerződésszerű magatartásért való jótállást jelent. Ha a felek a fizetési kötelezettséget a kötelemszegéshez mint objektív tényhez kapcsolják, akkor a kötbérkikötés gyakorlatilag garanciaígéretet tartalmaz és a mellékkötelezettség vállalója akkor mentesül a kötbér fizetése alól, ha a szerződésszegés a jogosult hibájából következett be
 • 17 A hitelező az adós által ellene indított perben jogosult a tartozásába beszámítani a felszámolás kezdő időpontjában fennálló, az adós által elismert és hitelezői igényként nyilvántartásba vett követelését
 • 18 Nem jogszabálysértő és a kisebbség méltányos érdekeit sem sérti az a társasházi közgyűlési határozat, amelyben a tulajdonosok nem vállalják a közös tulajdonban álló épületrész felújításának az egyik tulajdonostárs érdekkörében felmerült felújítási költségeit
Munkaügyi ügyszak
 • 19 A munkavállaló az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a munkáltató által befizetni elmulasztott tagdíjat saját javára akkor követelheti, ha az ebből eredő kárát bizonyítja
 • 20 A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése nem zárja ki a versenytilalmi megállapodás fennmaradását
 • 21 A kölcsönvevőnél súlyosan gondatlan magatartással jelentős kár okozása a munkáltató rendkívüli felmondását megalapozhatja
 • 22 Az átszervezés keretében történt, az egy munkakörbe tartozó feladatok szétosztásával megvalósuló munkakör-megszüntetést nem cáfolja a feladatok megmaradása
Közigazgatási ügyszak
 • 23 A visszamenőleges jogalkalmazás tilalmába ütközik a már benyújtott építési engedélykérelem elbírálásakor az időközben hatályba lépett változtatási, építési tilalom érvényesítése
 • 24 Az 1/2003. KPJE jogegységi határozat abban az esetben alkalmazható, ha a közigazgatási szerv vezetője a hatáskör címzettje
 • 25 A versenyjogba ütköző magatartás, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi szakaszba jutott versenytársak egy sajátos piac felosztásban, a nyereségből való részesedésükben megállapodnak. Ebben az esetben az érintett piac meghatározása
 • 26 A fogyasztók megtévesztésére alkalmas, ha a reklámszöveg hiányos, megtévesztő, félreérthető, és így nem valós információt tartalmaz
 • 27 Az elfogult műsorvezetői magatartás értékelése. A kiegyensúlyozatlan tájékoztatás
 • 28 Már meglévő üzemi létesítményre megállapítható új zajkibocsátási határérték, feltéve, hogy nincs ügyazonosság
 • 29 Már meglévő üzemi létesítményre megállapítható új zajkibocsátási határérték, feltéve, hogy nincs ügyazonosság
Az Európai Bíróság határozatai
 • I. Egy olyan gyógyszer, mint az alapeljárásban szereplő Nivalin, amely nem tartozik az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá, és amelynek valamely tagállamban való forgalomba hozatalát nem az alkalmazandó közösségi jog alapján engedélyezték, nem tekinthető referencia-gyógyszernek a 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében
 • II. A Bíróság kettős szankciót szab ki Görögországgal szemben az Olympic Airwaysnek nyújtott, 2005ben jogellenesnek minősített állami támogatások visszatéríttetésének elmulasztása miatt – A kényszerítő bírság összege 16 000 euró naponta, az átalányösszeg pedig 2 millió euró
 • III. A Bounty csokoládészelet formája nem lajstromozható közösségi védjegyként – A szelet térbeli formája nem alkalmas a megkülönböztetésre, és a Mars nem bizonyította, hogy a forma a közösség egészén belül megszerezte volna a használat révén a megkülönböztető képességet
 • IV. A vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK rendelet 27. cikkével nem ellentétes, ha azon csoportosan feladott áruk, amelyek összértéke meghaladja a hivatkozott 27. cikkben előírt értékhatárt, de amelyek egyenként elhanyagolható értékűek, mentesülnek a behozatali vám alól, feltéve hogy a csoportos küldemény minden egyes csomagját a Közösségen belüli egyéni címzettnek küldik. E tekintetben az a tény, hogy e címzettek szerződéses partnere maga is a Közösségen belül rendelkezik székhellyel, nem releváns, mivel az árukat közvetlenül harmadik országból adják fel a fenti címzettek részére
 • V. Az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló 1383/2003/EK tanácsi rendelet 5. cikkének (4) bekezdését – a 2003. október 27-ei 1992/2003/EK tanácsi rendelettel módosított, a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-ai 40/94/EK tanácsi rendelet 146. cikkére figyelemmel – úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a nemzetközi védjegyoltalom alatt álló védjegy jogosultja számára azt, hogy – a közösségi védjegyjogosultakhoz hasonlóan – kérje a kérelme előterjesztésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállam vagy tagállamok vámhatóságának intézkedését is
 • VI. A Közösségen belüli repülőjárat utasai járattörlés esetén átalány-kártérítés iránti kérelmüket a repülőgép indulási vagy érkezési helye szerinti bíróság elé terjeszthetik – A joghatósággal rendelkező bíróság kiválasztása tekintetében sem a járatot biztosító társaság székhelye, sem a légi szállítási szerződés megkötésének helye nem meghatározó

Fórum


Összes lapszám