Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010. II. szám - 2010. február

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Jogegységi határozat
 • 1/2009. KPJE jogegységi határozat a parkolási díj érvényesíthetőségéről szóló jogegységi határozat alkalmazásának mellőzéséről
Büntető Ügyszak
 • 30 A közvetítői eljáráshoz kapcsolódó tevékeny megbánás csak akkor állapítható meg, ha az érintett a törvényben meghatározott bűncselekményekkel okozott kárt a sértettnek közvetítői eljárás keretében megtérítette vagy a bűncselekmény káros következményeit egyéb módon jóvátette – Közvetítői eljárás lefolytatása érdekében történő eljárás felfüggesztése, illetve annak mellőzése miatt nincs helye felülvizsgálatnak
 • 31 Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében a terhelt büntetőjogi felelőssége akkor is megállapítható, ha – a foglalkozás szabályainak gondatlan megszegésével okozati összefüggésben lévő – közvetlen veszélyhelyzet, illetve súlyos eredmény nem azonnal, hanem valamely közbülső tényező hatására később következik be
 • 32 Az a körülmény, hogy a bíróság a vádlottat az emberölés bűntettének vádja alól bizonyítottság hiányában menti fel, nem zárja ki bűnösségének a segítségnyújtás elmulasztásának bűntettében, illetve bűnpártolás bűntettében történő megállapítását, amennyiben az ezek alapjául szolgáló magatartást a vádirati tényállás tartalmazza
 • 33 Fontosabb ügyben eljáró más hivatalos személyként követi el a vesztegetést a polgármesteri hivatal okmány irodájában dolgozó ügyintéző, aki jogtalan előnyért vizsga letétele nélkül jegyez be valótlan adatokat az országos közhitelű Közúti Közlekedési Nyilvántartás számítógépes nyilvántartási rendszerébe – Az üzletszerűség megállapítása szempontjából a hivatali vesztegetés, a hivatali visszaélés, a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény, a közokirat-hamisítás, valamint a sikkasztás hasonló jellegűek, ha a bűncselekményeket a hivatalos személy rendszeres haszonszerzésre törekedve a hivatásából folyó kötelességeinek a megszegésével valósítja meg
 • 34 Az ügy érdemi elbírálásából nincs kizárva az a bíró, aki megelőzően a nyomozási bíró által hozott határozatot másodfokon felülbíráló tanács tagja volt
 • 35 Általában kizárt a pótmagánvád, ha az adott bűncselekmény alapvetően az állami, társadalmi vagy gazdasági rendet sérti vagy veszélyezteti, s a természetes vagy jogi személyt érintő jogsérelem csupán áttételesen következik be. Ez vonatkozik a hamis tanúzás bűncselekménye esetére is, ezért pótmagánvádlói fellépésre ilyenkor sincs lehetőség
 • 36 Ha az elsőfokú bíróság ítéletének meghozatalát követően kézre került terhelt kellő kioktatás után az ítélet ellen fellebbezéssel él és a távollétében lefolytatott elsőfokú tárgyalás megismétlését nem indítványozza, utóbb ugyan a fellebbezését visszavonhatja, de az elsőfokú tárgyalás megismétlését már nem kérheti – Nem felülvizsgálati ok a tárgyalásnak a vádlott távollétében való megtartása, ha arra a Be. XXV. Fejezetében szabályozott eljárás keretében kerül sor
 • 37 Az európai elfogatóparancs végrehajtásának megtagadása kizárólag a törvényben tételesen felsorolt – mérlegelést nem tűrő vagy mérlegelhető – megtagadási okon alapulhat, ennélfogva a Fővárosi Bíróság az átadni kért személynek az előállított személlyel való azonosításán túlmenően csak a megtagadási okok körében folytathat le bizonyítást – Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény kimerítően és a Be. szabályaitól eltérően szabályozza az átadási letartóztatás feltételeit, ezért a Be.-nek az előzetes letartóztatás általános feltételeire és különös okaira vonatkozó előírásai az európai elfogatóparancs végrehajtása miatt folyó eljárásban nem vizsgálhatók
Polgári ügyszak
 • 38 A bíróság kártérítési felelőssége fennáll, ha a bűncselekményre vonatkozó anyagi jogszabály megváltozását nem ismerve állapította meg a – végül felmentett – károsult büntetőjogi felelősségét
 • 39 Jogalap nélküli gazdagodásra alapított követelés csak akkor tekinthető alaposnak, ha a jogosult más jogcímen a kötelezettel szemben igényét nem érvényesítheti
 • 40 Nem minősül kereskedelmi forgalomban való eladásnak, ha az eladó a vevővel szemben fennálló bérleti díj tartozását részben készpénzzel, részben gépjárművek tulajdonjogának átengedésével, tehát természetben kívánja teljesíteni
 • 41 A bérbeadó felmondás előtti felszólítása akkor tekinthető közöltnek, ha az érdekelt fél tudomására jut, vagy azért nem jut tudomására, mert a felszólítást tartalmazó irat átvétele az érdekelt fél hibája miatt hiú­sult meg
 • 42 Az alacsonyabb jövedelemmel járó munkahely-változtatás nem kifogásolható, ha azért történt, hogy a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett szülő a gyermekek neveléséből, gondozásából többet vállalhasson – A házastársak közös tulajdonában álló lakás használatát meg kell osztani, ha azt sem objektív, sem szubjektív körülmények nem zárják ki
 • 43 Ha a kapcsolattartás módosítása iránt indított perben az alperes viszontkeresetében a kapcsolattartás szünetelésének megállapítását kéri a bíróságtól, és erre tekintettel a bíróság a jogerős ítéletnek a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezésének végrehajtását felfüggeszti, a gyermeket gondozó szülő nem köteles az eljárás jogerős befejezéséig önként, a jogosult által igényelt módon a kapcsolattartást biztosítani. Ha ezt megtagadja, ezzel személyhez fűződő jogot nem sért
Gazdasági ügyszak
 • 44 Jogszabálysértő a tagváltozást bejegyző végzés, ha az új tag az üzletrész átruházásakor előtársasági szakban lévő gazdasági társaság volt. Súlyos eljárási szabálysértést követ el a perben eljáró bíróság, ha nem hívja fel a tagváltozás bejegyzését kérő céget a jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére, amennyiben a jogszabálysértés a felek együttműködésével kiküszöbölhető
 • 45 Külföldi bíróság vagyonjogi ügyben hozott határozatát viszonosság hiányában akkor lehet végrehajthatónak nyilvánítani, ha a felek az ügyben eljárt külföldi bíróság joghatóságát kikötötték, és amennyiben ez az alávetés megfelel a felek között fennálló üzleti kapcsolatban kialakult szerződéskötési formának
 • 46 Gépjármű-vásárlásokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelszerződések megkötése során használt általános szerződési feltételek tisztességtelensége megállapításánál irányadó szempontok
Munkaügyi ügyszak
 • 47 A rendőrjárőrök a balesetek többségét jelentő károkozással, illetve kisebb sérüléssel járó események helyszínelésénél szolgálati feladataikat látják el. Amennyiben kivételesen, egyes esetekben végeznek magasabb beosztáshoz tartozó balesetvizsgáló helyszínelő szolgálati feladatokat (súlyosabb baleseteknél), ez a magasabb beosztás szerint járó illetmény, illetve illetménykülönbözet iránti igényt nem alapozza meg
 • 48 A szolgálati nyugdíj összegének megállapításakor a jogosult részére ténylegesen megfizetett illetményt, illetmény jellegű juttatásokat kell figyelembe venni – A Hszt. 182. § (8) bekezdésében írt határidő nem értékelhető jogvesztő határidőként
 • 49 A volt közalkalmazottak a jogutód részvénytársasággal 2004 augusztusában munkaszerződést kötöttek, a közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnt. Emiatt közalkalmazotti jogviszonyból folyó igényt nem érvényesíthetnek
Közigazgatási ügyszak
 • 50 Nem ellentétes a Tpvt. 78. § (3) bekezdésével, ha a versenytanács a bírság megállapítása során a korábbi jogsértések számát, mint szorzót alkalmazza, bíróság azonban ezt a szorzást felülmérlegelheti, ha a bírság összege ezáltal eltúlzott
 • 51 Megilleti a tulajdonost az Étv. 30. § (1) bekezdése szerinti kártalanítás, ha a szabályozási terv a vegyes övezeti telken úgy változtatja meg az övezeti besorolást, hogy jelentősen kisebb rész marad lakóövezet, és jelentősen nagyobb rész kerül üdülőövezetbe. A kártalanítás jogalapja szempontjából lényeges, hogy ezzel egyidejűleg az üdülőövezet helyének önálló megközelítését később biztosító út megnyitásának lehetőségét is törlik
 • 52 A kezest a vámadós által meg nem fizetett vámtartozás megfizetésére kötelező határozat vámadóssá teszi, így a vámtartozás teljesítése során saját adószámára és az őt kötelező határozatszámra hivatkozhat
 • 53 A vadászterületek határát beazonosításra alkalmas módon kell megjelölni. E követelmény nem teljesül, ha a vadászterület leírása pontatlan vagy nem létező adatokat tartalmaz
 • 54 A telekadót az adóhatóság kivetéses adózás szerint állapítja meg, így a telek, mint adótárgy adómentességét is az adóhatóság állapítja meg határozatában
 • 55 A bevallások utólagos ellenőrzése során, a vagyonosodási vizsgálatban az adóhatóság becslés alkalmazása nélkül is eljárhat
 • 56 Az építési engedély nélkül megépített építményrészre annak készültségi foka szerint megállapított bírságot kell kiszabni – A Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati ítéletében foglalt döntés, és annak indokolása a megismételt eljárásokban is köti a közigazgatási hatóságokat
Választottbírósági határozat
 • Az azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, ugyanakkor a perben bizonyítani szükséges a kötelességszegés súlyos voltát
Az európai Bíróság határozatai
 • I. A tárgyalásos eljárás alkalmazásakor a közbeszerzési szerződés akkor is odaítélhető, ha az alkalmas jelentkezők száma nem éri el a hármat – A tényleges verseny biztosításának kötelezettsége már azzal teljesül, hogy az ajánlatkérő a részvételi szakaszban a hirdetményt az irányelvnek megfelelően közzéteszi és szabályszerűen lefolytatja a tárgyalásos eljárást
 • II. A bírósági eljáráson kívül keletkezett bíróságon kívüli iratok, például a közjegyzői okiratok a közösségen belüli kézbesítési rendszer hatálya alá tartoznak – Az e rendszer szerinti igazságügyi együttműködésre mind bírósági eljáráson belül, mind azon kívül sor kerülhet
 • III. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK tanácsi irányelv 1., 2. és 6. cikkét úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely annak érdekében, hogy ne hozza hátrányos helyzetbe az általános képzést a szakképzéshez képest, és hogy a fiatal szakmunkástanulók munkaerőpiacra való beilleszkedését elősegítse, kizárja a 18. életév betöltése előtt teljesített szolgálati idő figyelembevételét azon fizetési fokozat meghatározása során, amelybe valamely tagállam közszolgálatának szerződéses alkalmazottait besorolják
 • IV. Az EK 43. és EK 48. cikket úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes azon tagállami szabályozás, amely az adott államban székhellyel rendelkező leányvállalat által ezen államban székhellyel rendelkező részvénytársaság vagy befektetési alap számára fizetett osztalékokat mentesíti a forrásadó alól, azonban forrásadót vet ki a más tagállamban székhellyel rendelkező, változó alaptőkéjű befektetési társaság (VABT) jellegű anyavállalat számára fizetett hasonló osztalékokra, amely társaság az előbbi állam jogában nem ismert jogi formát ölt, nem szerepel a 2003/123/EK tanácsi irányelvvel módosított, a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 90/435/EGK tanácsi irányelv 2. cikke a) pontjában hivatkozott jegyzékben, és a másik tagállam jogszabályai értelmében jövedelemadó-mentességet élvez
 • V. Hivatkozhatnak a magánszemélyek a nemzeti bíróság előtt az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött keretmegállapodásról szóló 96/34/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, 1995. december 14-ei, a szülői szabadságról kötött keretmegállapodás 2. szakaszának a 6. pontjára

Összes lapszám