Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010. IV. szám - 2010. április

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Tartalom

Jogegyszégi határozatok
 • 6/2009. BJE jogegységi határozat a vád tárgyává tett és a bűncselekmény egységébe tartozó cselekmény jogerős elbírálásáról
 • 1/2010. KJE jogegységi határozat a közúti bírság kiszabásának határidejéről
Kollégiumi vélemények
 • 4/2009. (XII. 14.) PK vélemény a perköltségről való rendelkezésről a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban, ha a bíróság az ügyben részítélettel vagy közbenső ítélettel határoz
 • 2/2010. (II. 22.) KK vélemény a perköltség megállapításáról a választási bizottság határozatának bírósági felülvizsgálata iránti nemperes eljárásban
Büntető ügyszak
 • 85 A más által előidézett veszélyhelyzet elhárítására képtelenséget eredményező szabályszegő magatartás miatt kell megállapítani közúti baleset gondatlan okozásában annak a járművezetőnek a felelősségét, aki lakott területen védett útvonalon 108 km/h sebességgel haladva hajt be járművével a kereszteződésbe, azonban a megengedett sebességgel haladva a más járművezető szabályszegéséből származó balesetet akár lassító fékezéssel is elháríthatta volna
 • 86 Az üzletszerű kéjelgés elősegítésének bűntettét bordélyház fenntartásával valósítja meg, aki szolgáltató üzleti vállalkozásként szervezi a prostitúciót, függetlenül a szexuális szolgáltatás célját szolgáló helyiségek számától, épületen belüli illetve földrajzi elhelyezkedésétől. Bordélyház fenntartására utal a prostitúciót folytató személyzet biztosításáról és a prostitúció tárgyi feltételeiről való rendszeres gondoskodás, a szexuális szolgáltatások díjainak, a bevétel felosztásának, az elszámolás módjának a személyzet (a prostituáltak) számára kötelező érvényű előzetes meghatározása
 • 87 Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény rendelkezéseinek megsértése miatt büntető anyagi jogi, illetve eljárási szabálysértésre hivatkozással nincs helye felülvizsgálatnak
 • 88 Amennyiben az alapügyben a terheltnek több meghatalmazott védője volt, felülvizsgálati indítvány védői jogon történő benyújtására – feltéve, hogy azt a terhelt kifejezetten nem tiltotta meg – bármelyikük jogosult
Polgári ügyszak
 • 89 Lelkészi szolgálati jogviszonyból eredő követelés bírói úton nem érvényesíthető, akkor sem, ha a felperes a követelését megbízási jogviszonyból eredő követelésként kívánja érvényesíteni
 • 90 Nem lehet semmisnek tekinteni a tartási szerződést, ha a gondnokság alá helyezés nélkül is cselekvőképtelen jogosult jognyilatkozata tartalmából és körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a jognyilatkozat cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna
 • 91 A szerződés semmisségének megállapítása iránti ügyészi kereset eredményességének két együttes feltétele van, a közérdekben esett sérelem és a támadott szerződés semmissége. A bíróság elsősorban a közérdekben esett sérelem bekövetkezését köteles vizsgálni. Ebben a körben a konkrét ügy körülményeinek figyelembevételével kell arról döntenie, hogy a közérdek sérelme bekövetkezett-e
 • 92 Az elővásárlási jog fennállásának megállapításához nem szükséges, hogy az elővásárlásra jogosultakat nevesítsék, elegendő, ha az ügyben keletkezett iratok alapján egyértelműen megállapítható, hogy kiket és melyik ingatlanra illet meg elővásárlási jog
 • 93 Környezetkárosodás megállapításánál irányadó szempontok
 • 94 A pályázat nyerteseként kinevezett, cégjegyzékbe bejegyzett vezérigazgató és az Rt. között – munkajogviszony hiányában – megbízási jogviszony jön létre
 • 95 Nincs helye a közös egyetértéssel megállapított házastársi tartás megszüntetésének, illetve leszállításának, ha a jogosult a tartásdíj megállapításakor sem volt rászorult, a kötelezett oldalán pedig nem következett be a teljesítőképességét csökkentő lényeges változás
Gazdasági ügyszak
 • 96 A választottbírósági ítélet érvénytelenítésére ad alapot, ha az eljárást befejező határozat meghozatala előtt a választottbíróság egyik tagja lemond választottbírósági tisztségéről és a tanács másik két tagja anélkül hozza meg határozatát, hogy a felek a tisztség megszűnésében megállapodtak volna, illetve a megbízatás megszűnését a rendes bíróság megállapította volna
 • 97 Svájci frank alapon 1929-ben kibocsátott állami pénztárjegyeken alapuló követelés elévülésének nyugvása
 • 98 Vezető tisztségviselői tevékenységgel összefüggésben tanúsított magatartás, mulasztás a szövetkezetből való tagkizárás alapjául nem szolgálhat
 • 99 Jogszabálysértő a vadászterület földtulajdonosi közösségének az a közgyűlési határozata, amely a közösség működési szabályzatát azzal a tartalommal fogadja el, hogy a vadászatra jogosultat megillető valamennyi jogosítvány gyakorlására és a közösség bevételeivel való rendelkezésre a vadászati közösség képviselőjét jogosítja fel és számára csak a többlet-használati díj tekintetében ír elő elszámolási kötelezettséget
Munkaügyi ügyszak
 • 100 Beszámított szolgálati időnek a jogszabályban megjelölt szolgálati idők minősülnek
 • 101 Külön nyilatkozattal vállalható magasabb járulékfizetéssel magasabb összegű társadalombiztosítási ellátás megszerzésére a törvény csak 2003. január 1-jétől ad lehetőséget
 • 102 A közút síkossága miatt bekövetkezett baleset folytán felmerült ellátások és járulékai megtérítésére a közút kezelője köteles
 • 103 Társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálatánál a keresetlevélben megjelölt jogszabálysértésről kell dönteni
 • 104 A hivatásos állomány tagját pótlékra megállapodás és parancs sem jogosíthatja
 • 105 Ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának megszűnése és a nyugdíjazása nem egybefüggő folyamat, a volt köztisztviselő utóbb történő nyugdíjazása kedvezményes jubileumi jutalomra való jogosultságot már nem eredményez
Közigazgatási ügyszak
 • 106 A panasz, közérdekű bejelentés, kérelem elhatárolása
 • 107 Vagyonosodási vizsgálatban is a teljes bizonyító erejű magánokirat a benne szereplő tények valódiságát nem bizonyítja, a nem ügyleti tanúk vallomását pedig megfelelő súllyal kell értékelni
 • 108 A becslés bizonyítási módszer, amelynek alkalmazásáról az adóhatóságnak külön értesítési kötelezettsége nincs
 • 109 Nem minősül forgalmi okból történő megállásnak a behajtásban akadályozott gépkocsi miatt a „megállni tilos” tábla alatt történő várakozás
 • 110 A tartalma szerint végzésnek minősülő döntés nemperes eljárásban ítélettel történő elbírálása olyan súlyos eljárási jogsértés, amelyet a felülvizsgáló bíróságnak hivatalból hatályon kívül kell helyeznie, új eljárásra utasítás nélkül. Az új eljárásra utasítás a nemperes eljárás lefolytatására való utasítást jelenti
 • 111 A 3821/85/EGK rendelet hatálya alá tartozó járművet annak tulajdonosaként vezető személy a menetíró készülék megfelelő használata alól nem mentesül
 • 112 Az iparűzési adó nem a jövedelmet, nem a vagyont terheli, hanem a forgalmat adóztatja, így nem tartozik a német–magyar kettős adóztatás elkerülése tárgyában meghirdetett egyezmény hatálya alá
 • 113 A földhivatali eljárásban a beadvány elbírálása csak az Inytv.-ben szabályozott esetben tartható függőben. A törvényi feltételek hiányában a függőben tartás mellőzhető és a kérelem elbírálása nem jogszabálysértő
Az Európai Emberi Jogi Bíróság határozata
 • I. Az eljárás teljes hosszára, s különösen arra a másfél éves inaktív periódusra figyelemmel, amelyért a hazai bíróságok felelősek, s tekintettel arra, hogy munkaügyi perekben a hazai bíróságoknak rendszerint különleges gondossággal kell eljárniuk, a Bíróság arra a következtetésre jut, hogy a kérelmező ügyét nem bírálták el ésszerű időn belül. Ezért az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdését megsértették

Fórum


Összes lapszám