Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010. VI. szám - 2010. június

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Büntető ügyszak
 • 139 Az idős korú, kiszolgáltatott helyzetű sértett – hosszú időn át tartó nemi megalázással is párosuló bántalmazása során véghezvitt, élet kioltását eredményező cselekmény – alapot ad a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés megállapítására; akkor is, ha ez utóbbi cselekvőség önmagában nem kirívóan embertelen, és az azt megelőző testi bántalmazás csak könnyebb, illetve súlyos testi sérülést eredményez, s e sérülések egy része a védekezés indirekt következménye
 • 140 A veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette akkor is megállapítható, ha a sértettek közlekedési szabályszegő magatartása is közrehatott ahhoz a halállal illetve sérüléssel végződő közúti balesetből származó és a segítségnyújtás kötelezettségét kiváltó közvetlen veszélyhelyzethez, amelyet a terhelt – sebesség korlátozás jelentős túllépésében megnyilvánuló – közlekedési szabályszegése okozott
 • 141 Megvalósítja a közokirat-hamisítást a más nevére szóló valódi, de valamilyen okból (pl. ellopás miatt) érvénytelenített közokirat felhasználása is, ha az érvénytelenség ténye magából a közokiratból nem állapítható meg
 • 142
 • I. Kábítószerrel visszaélésnél a kereskedői típusú magatartással az egyéb fogyasztói típusú cselekmény valódi halmazatban megállapítására nincs lehetőség, ha a terhelt a cselekményét a teljes kábítószer mennyiség tekintetében forgalomba hozatalra irányuló szándékkal valósítja meg.
 • II. A kábítószerfüggő elkövető forgalomba hozatallal vagy kereskedéssel megvalósult kábítószerrel visszaélés bűntettének értékelendő cselekménye üzletszerűen elkövetettként nem minősülhet
 • 143 Rablás valósul meg, ha az elkövető a sértett értékének megszerzése érdekében közvetlenül magára az elvenni kívánt dologra úgy fejt ki erőszakot, hogy a támadó magatartás (ellökés, rángatás, földre esett sértett vonszolása) következtében az erőszak a dologról áttevődik a sértett személyére és ezáltal a dolog elvételét megakadályozni akaró sértett ellenállását megtöri
 • 144 A büntethetőség elévülését a gyanúsítotti kihallgatásra szóló idézés kibocsátása akkor is félbeszakítja, ha az idézés a terhelthez nem jut el
 • 145 A pótmagánvádló vádindítványát elutasító jogerős végzés nem ügydöntő határozat, ezért az sem perújítási indítvánnyal, sem felülvizsgálati indítvánnyal nem támadható
 • 146 A másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlott tekintetében nem helyezheti hatályon kívül az elsőfokú bíróság határozatát és nem utasíthatja új eljárásra azért, mert álláspontja szerint a megismételt eljárásban a vádlott bűnösségének megállapítása indokolt
Polgári ügyszak
 • 147 A haszonélvezet mint abszolút szerkezetű jog értelmében a haszonélvezővel szemben mindenki mást – ideértve a tulajdonost is – negatív kötelezettség terhel: tartózkodnia kell minden olyan magatartástól, amely a haszonélvezetből eredő jogok gyakorlását akadályozza vagy veszélyezteti
 • 148 A színlelt szerződéssel kapcsolatban – ha az más szerződést leplez – nincs helye az érvénytelenség jogkövetkezményei levonásának, hanem arra – amennyiben a leplezett szerződés is érvénytelen – az utóbbi szerződés keretében kerül sor
 • 149 Fogyasztók érdekében történő közérdekű keresetindítás esetén a felperesi legitimáció és az érdemi döntés korlátainak összefüggése. Tisztességtelen az a biztosítási feltétel, mely lehetőséget teremt a biztosító részére a teljesítés határidejének indokolatlan meghosszabbítására
 • 150 A bérleti jogviszony egy éves felmondási idővel való megszüntetése akkor jogszerű, ha a felmondás közlésétől a jogviszony megszűnéséig az egy év eltelt
 • 151 A kötbér utáni kamat kikötésének tilalma nem jelenti azt, hogy a kötbértartozás, mint pénztartozás után nem állapítható meg késedelmi kamat
 • 152 A kiskorú gyermektől a vele együtt élő szülő magatartására hivatkozással az ajándékot súlyos jogsértés címén nem lehet visszakövetelni
 • 153 A lakásbérleti szerződés módosítása iránti kereset elbírálását megelőzi a felmondásra alapított lakás kiürítése iránti kereset elbírálása
 • 154 A tárgyalás felfüggesztése iránti kérelmet elutasító végzés ellen nincs helye fellebbezésnek
 • 155 Az ellentmondó, pontatlan, vagy értelmezésre szoruló szervezeti-működési szabályzat nem képes biztosítani a társasház zavartalan működését, ezért az azt elfogadó közgyűlési határozat érvénytelen
Gazdasági ügyszak
 • 156
 • I. Meg kell szüntetni a másodlagos fizetésképtelenségi eljárást, ha a hitelező nem tudja bizonyítani, hogy az adós – aki ellen az Európai Unió más tagállamában fizetésképtelenségi főeljárás indult – Magyarország területén telephellyel rendelkezett vagy rendelkezik. A telephely létezésének megállapítását önmagában nem alapozza meg a magyarországi székhelyű gazdasági társaságban szerzett részesedés, sem pedig bankszámla nyitása, illetve fenntartása.
 • II. A másodlagos felszámolási eljárást megszüntető jogerős végzés felülvizsgálati kérelemmel támadható.
 • 157 A részvénytársaság közgyűlése az osztalék kifizetéséről szóló határozatát utóbb módosíthatja, az osztalék kifizetésére vonatkozó határidőt megváltoztathatja
 • 158 Ha a másodfokú bíróság olyan ügyben, amelyben a felülvizsgálati eljárás nem kizárt, elutasítja az előzetes döntéshozatali eljárás iránti kérelmet, e végzés elleni fellebbezési eljárásban eljáró bíróság a kezdeményezés szükségességét nem vizsgálhatja és e körben a határozatot nem változtathatja meg
 • 159 A hitelezői igény felszámoló által történő nyilvántartásba vételének szempontjai, ha a hitelezői igény a bíróságnak egy szerződéskötés előtti állapot visszaállítását elrendelő jogerős határozatán alapul
 • 160 Vadásztársaság közgyűlési határozatának megsemmisítése iránti perben a vadásztársaság tagjának kell bizonyítania, hogy a vadásztársaságból kizáró fegyelmi határozat törvénysértő, mert az abban megállapított tényállás megalapozatlan
Munkaügyi ügyszak
 • 161 A munkaviszonyban álló szövetkezeti elnök megbízásának visszavonása a tisztség megszűnését eredményezi, a munkaviszonyának megszüntetéséről a munkajogi szabályok alkalmazásával kell intézkedni
 • 162 A jogalap nélkül folyósított rendszeres szociális járadék visszafizetésére az igénylő akkor köteles, ha az ellátás igénylésekor felróhatóan járt el
 • 163 Az igénylő a tőle elvárható adatszolgáltatásra köteles
 • 164 A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságát – a szabadság éves tervezésével – a tárgyévben kell kiadni
Közigazgatási ügyszak
 • 165 Adóügyben előterjesztett téves szakértői véleményre alapított jogerős ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelem elbírálása
 • 166 Ha az eladó az általa értékesített gépkocsik feltűnően alacsony vételárára elfogadható magyarázatot nem tud adni, az adóhatóság a valós ellenértéket megállapíthatja
 • 167 Fennáll az importvám-fizetési kötelezettség, ha a vámhatóság a korábban vámmentesen szabad forgalomba bocsátott, – nem közösségi áruk kapcsán folyt – vámeljárást követően, hatósági ellenőrzés során feltárja, hogy az árut a vámmentességet élvező szervezet a 918/83/EGK rendelet 65. cikkében előírtaktól eltérő célra használta fel. Ha a vámtartozás megfizetéséért több személy felel, úgy felelősségük az ilyen tartozásért egyetemleges
 • 168 A talajvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása nélkül végzett, termőföldet érintő, kárt okozó tevékenység talajvédelmi bírság kiszabását vonja maga után
 • 169 A bíróság nem mellőzheti a szakértő kirendelését, ha az a jogvita elbírálása szempontjából szükséges, és annak törvényi feltételei fennállnak
 • 170 Vagyonosodási vizsgálat
 • 171 A Jöt. 120. § (2) bekezdése értelmében elkobozható az a gépjármű, amelyen jövedéki törvénysértést célzó átalakítást végeztek. Nincs jelentősége, hogy a jövedéki törvénysértés elkövetőjével a gépjármű tulajdonosa nem azonos személy
Az Európai Bíróság határozatai
 • I. A Ciprusi Köztársaság bíróságának ítéletét a többi tagállam akkor is köteles elismerni és végrehajtani, ha az a sziget északi részén fekvő ingatlanra vonatkozik – A közösségi vívmányok alkalmazásának felfüggesztése azokon a területeken, amely felett a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést, illetve az a tény, hogy az ítélet a gyakorlatban nem hajtható végre azon a területen, ahol az ingatlan található, nem képezi akadályát az ítélet más tagállamokban történő elismerésének és végrehajtásának
 • II. A közösségi joggal ellentétes a könyvek árának rögzítésére vonatkozó osztrák szabályozáshoz hasonló szabályozás – A német nyelvű könyvek importőrei számára annak megtiltása, hogy a kiadó által a kiadó államra nézve rögzített vagy javasolt fogyasztói árnál alacsonyabb árat állapítsanak meg, az áruk szabad mozgásával szembeni, nem igazolható akadálynak minősül
 • III. A szállító nem teljesítése esetén a fogyasztónak joga van a hitelszerződés felbontására és a hitelezőnek már befizetett összeg visszatéríttetésére – Nem elengedhetetlen az eladó és a hitelező közötti kizárólagossági viszony fennállása

Fórum


Összes lapszám