Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010. XI. szám - 2010. november

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Jogegységi határozatok
 • 1/2010. BKPJE az utazási kedvezmény igénybevételére jogosító utalvány közokirat
 • 2/2010. BJE a feltételes szabadsága bocsájtás egyes kérdéseiről
Kollégiumi vélemény
 • 2/2010. (VI. 28.) PK vélemény az érvénytelenségi perekben felmerülő egyes eljárásjogi kérdésekről
Büntető ügyszak
 • 289
 • I. Az emberölés bűntettét eshetőleges szándékkal követi el, aki egy 11 cm pengehosszúságú, élezett rugóskéssel, célzottan háromszor szúrja meg közepes-nagyerővel a sértett felsőtestét, életfontosságú szerveket magában foglaló testrészen
 • II. Az a körülmény, mely szerint a halálos eredmény bekövetkezésében orvosi tévedés is közrehatott, a terhelt emberölés miatti felelősségén nem változtat, mert a halálhoz vezető okfolyamatot az ő magatartása indította el
 • 290 Az adócsalás tettese és társtettese csak olyan személy lehet, aki az adókötelezettség szempontjából jelentős tény (adat) valótlan előadásával, elhallgatásával vagy más magatartással a hatóságot adóbevétel csökkentését eredményezően megtéveszti. Az adóhatóság megtévesztésére szolgáló valótlan tartalmú számlákat beszerző és azokat az adóbevallást elkészítője számára rendelkezésre bocsátó személy az adócsalásnak nem társtettese, hanem bűnsegéde
 • 291 A lopás vétsége természetes egység, ha az elkövető a sértettől ugyanezen alkalommal eltulajdonítani kívánt kisebb értékű dolgoknak csak egy, a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó részét veszi el dolog elleni erőszakkal
 • 292 Amennyiben az elkövető jogtalan eltulajdonítási célzata már az erőszak vagy a közvetlen fenyegetés kifejtése előtt vagy alatt is fennállt, az idegen dolog ilyen módon történő elvétele nem kifosztás, hanem rablás
 • 293 A védő kirendelésének – mérlegelést nem tűrő – kötelező esete, ha a vádlott az ügyésznek a tárgyaláson részvétele mellett védő kirendelését kéri. A védő kirendelésének az elmulasztása ez esetben feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés
Polgári ügyszak
 • 294 A jóhírnév megsértésének megállapítását megalapozza az, ha a más személyre vonatkozóan közölt valótlan tényállítás objektíve alkalmas az érintett személy hátrányos társadalmi megítélésének kiváltására. A jogsértés megállapításának tehát nem feltétele annak bizonyítása, hogy ez a hátrányos megítélés ténylegesen be is következett. Ennek kizárólag az egyéb szankciók, különösen a nem vagyoni kártérítés szempontjából van jelentősége
 • 295 A használati jog tárgya az egész dolog vagy annak természetben meghatározott része lehet. A használati jogot bármilyen módon érintő perekben eljáró bíróságnak a nyilvánvalóan jogszabálysértő bejegyzést észlelnie kell és a per tárgyalásának felfüggesztésével módot kell adnia a téves bejegyzés kiigazítására
 • 296 Az elővásárlási jog gyakorlása körében a bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a felek joggyakorlása megfelel-e a Ptk. alapelvi rendelkezéseinek, a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének
 • 297 Az önkormányzati és lakossági pénzeszközökből megvalósított gázközmű beruházásra tekintettel az állam által az önkormányzatnak nyújtott vagyonjuttatásból a hozzájárulást fizető lakosok a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint részesülhetnek
 • 298 Az önkormányzati bérlakásnak az élettársi kapcsolat fennállása alatt történő megvétele esetén az élettársak tulajdoni hányadai megállapításánál a bérlőt megillető vételárkedvezményt az egyedüli bérlő élettárs, a vevőnek az egyösszegű teljesítésre tekintettel adott kedvezményt mindkét élettárs javára kell figyelembe venni
 • 299 A szülőknek a gyermekkel szemben tanúsított felróható magatartása miatt harmadik személynél (nagyszülőnél) elhelyezett gyermek és a szülő között a kapcsolattartás csak fokozatosan, a kezdeti időszakban ellenőrzött formában állítható helyre
Gazdasági ügyszak
 • 300 Érvénytelen a bérlő – mint jogosult – javára az a vételi jogot engedő szerződés, amely feljogosítja a jogosultat, hogy az öt évre szóló opció időtartamát egyoldalúan további öt évvel meghosszabbíthatja és az opciós jog nem gyakorlása esetére a jogosultat bánatpénz fizetésére kötelezi
 • 301 A dologi zálogkötelezett és a jogosult között – a személyes adós követelésének a biztosítására – létrejött jelzálogszerződés nem minősül a zálogkötelezett vagyonát terhelő olyan ingyenes juttatásnak, amely alapul szolgálhatna arra, hogy a hitelező a dologi zálogkötelezett (adós) elleni felszámolási eljárásra tekintettel, a Cstv. 40. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a zálogszerződést sikerrel megtámadhassa
 • 302 A földtulajdonos – a földtulajdonosok vadászati közösségének gyűlésén meghozott – határozatot csak a saját személyét érintő lényeges érdeksérelemre alapítva támadhatja meg, nem indíthat keresetet más földtulajdonosok érdeksérelmére hivatkozva
 • 303 Az adós gazdálkodó szervezettel szemben a felszámolás kezdő időpontja előtt viszontkeresettel érvényesített pénzkövetelést is be kell jelenteni hitelezői igényként az adós ellen meginduló felszámolási eljárásban. A pénzkövetelés hitelezői igényként történő bejelentésének elmulasztása jogvesztést eredményez
Munkaügyi ügyszak
 • 304 A rokkantsági nyugdíjas állapotváltozásának és ennek bekövetkezése időpontjának megítélése orvosi szakértelmet igénylő kérdés, ezért az állapotváltozás időpontja az orvosszakértői szerv által megállapított nap. Csak ennek hiányában tekinthető az állapotváltozás időpontjának az állapotrosszabbodás bejelentésének napja
 • 305 Átszervezéskor a munkáltató mérlegelési körébe tartozik a feladatok új szervezeti egységek szerinti elosztása, továbbá annak eldöntése, hogy a megváltozott szervezetben kivel, és milyen eljárás igénybevételével láttatja el a vezetői feladatokat
 • 306 A köztisztviselő és a munkáltató között létrejött kinevezés módosításáról szóló megállapodás megtámadására is az Mt. 7. §-ában foglaltak irányadók
 • 307 Az üzemi tanács választás lebonyolításával kapcsolatos vitára vonatkozó szabályok hatálya nem terjed ki a központi üzemi tanács delegálás útján történő megalakítására
 • 308 Amennyiben a munkavállaló munkaköre úgy szűnik meg, hogy azt korábban is foglalkoztatott három másik munkavállaló között felosztották, ez a felmondás jogszerű okának minősül
 • 309 Ha a külföldön élő nyugdíjas öregségi nyugdíjának folyósítását a jogosultsága fennállását bizonyító adategyeztető igazolás hiányában felfüggesztették, az örökösöket a jogosult által fel nem vett összeg illeti meg, amely az ellátásra való jogosultság utólagos igazolásának időpontjától legfeljebb öt évre visszamenőleg, a jogosult haláláig járó nyugdíjösszegnek felel meg
Közigazgatási ügyszak
 • 310 A fogyasztóvédelmi törvény hatálya a hulladék-felvásárlási tevékenységre – mint szolgáltatásra – is kiterjed
 • 311 Önkormányzati hatósági ügyben a polgármester csak akkor járhat el első fokon, ha számára ezt a hatáskört a képviselő-testület rendeletben biztosította. A hatáskör nélkül eljáró polgármester határozata elleni fellebbezés elbírálásával a képviselő-testület másodfokú határozata is jogszabálysértő lesz, mert fellebbezés elbírálására irányuló hatáskör hiányában járt el
 • 312 A polgármesteri tisztség megszüntetését nem alapozza meg, ha a törvénysértő intézkedések vagy mulasztások csekély súlyúak és nem sorozatosak, hanem esetiek
 • 313 Kompenzációs felár visszaigénylésének felté­telei
 • 314 Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az építményadó alanya
 • 315 A helyi adó megállapításakor az adókötelezettségben bekövetkező változást a következő év első napjától kell figyelembe venni
 • 316 Jogszabályi rendelkezés hiányában nem minősül építési tilalomnak a telek nem teljes közművesítettsége, ezért a telekadó fizetési kötelezettség fennáll
Az Európai Bíróság határozata
 • I. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 21. és azt követő cikkeiben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos, az e rendelet 20. cikkének hatálya alá tartozó ideiglenes intézkedésekre

Összes lapszám