Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010. XII. szám - 2010. december

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Jogegységi határozatok
 • 1/2010. PJE a készfizető kezesség egyes kérdéseiről
 • 2/2010. PJE az önkéntes tűzoltóságról
 • 4/2010. KJE a környezetvédelmi egyesületek ügyféli jogállásáról
Büntető ügyszak
 • 317 Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszé­lyeztetés vétségében a vadászmester foglalkozású terhelt bűnössége nem állapítható meg, ezért az ellene emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentése indokolt, ha az ítéletben megállapított foglalkozási szabályszegése – a nem biztonságos helyen történő vadásztatás – más vagy mások életét, testi épségét közvetlenül nem veszélyeztette, s legfeljebb „absztrakt veszélyhelyzetet” eredményezhetett
 • 318 Bűnsegédként elkövetett csődbűntettet és társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettét valósítja meg az ügyvéd, aki az adós vagyonával rendelkezésre jogosult eladók és a céget megvásárolni nem kívánó, általa is tudottan fiktív vevők közötti, a cég vagyonáról nem rendelkező okiratok elkészítésében és a cégjegyzékbe való bejegyzésében működik közre, aminek következtében a tartozás fedezetéül szolgáló vagyon eltűnik és ezáltal a hitelezők számára hozzáférhetetlenné válik
 • 319
 • I. Az adócsalást a vezető tisztségviselő megtévesztésével közvetett tettesként valósítja meg a betéti társaság gazdasági tevékenységét ténylegesen irányító kültagja, aki az általa készített és az adóhatósághoz benyújtott valótlan tartalmú adóbevallást az adókötelezettség teljesítésére jogosult, de a társaság gazdasági tevékenységében részt nem vevő, arról érdemi információval nem rendelkező beltaggal íratja alá
 • II. Rövidített indokolás alkalmazásának minden olyan esetben helye van, amikor az ügydöntő határozat még az elsőfokú bírósági eljárásban jogerőre emelkedik függetlenül attól, hogy azt az érdekeltek eleve tudomásul vették, avagy a bejelentett fellebbezésüket még a részletesen indokolt ügydöntő határozat írásba foglalása és felterjesztése előtt visszavonták
 • 320 Rablást valósítanak meg azok a terheltek, akik a sértettet – az italboltban keletkezett valós adósságának kifizetése ürügyével az – utcára csalják, majd ott a maguk számára követelnek tőle 20 000 forintot és annak elvétele érdekében veréssel fenyegetik, majd tettleg bántalmazzák
 • 321 Bűnsegédként elköveti a hitelsértés vétségét, illetőleg e bűncselekmény kísérletét az a gépkocsi-kereskedő, aki az eladótól a személygépkocsit – a piaci értékét az általa eladott másik gépkocsi árába is beszámítva – annak ismeretében veszi át továbbértékesítésre, hogy erre korábban a hitelt nyújtó pénzintézet az eladóval szembeni kölcsönkövetelése biztosítására vételi jogot és elidegenítési és terhelési tilalmat kötött ki
 • 322 A bírósági szakban folyamatban levő büntetőeljárásban az eljáró bíróság annak az ügyészi nyilatkozatnak, illetőleg e nyilatkozat azon részének a fordítói költségét köteles előlegezni, amely a magyar nyelvet nem ismerő vádlottat az eljárásban szereplő más vádlottakkal való kapcsolatát is tekintetbe véve érinti
 • 323 A bíró elfogultságára alapozott kizárás iránti bejelentést alapos és konkrét okokkal kell alátámasztani. Az elfogultság általánosság szintjén történő megfogalmazása, amely még közvetett összefüggésben sincs a bíró személyével, nem alkalmas kizárási ok megállapítására – Nem alapoz meg ezért kizárási okot az sem, hogy a vádlottnak a Magyar Állammal szemben kártérítési pere van folyamatban, továbbá, hogy minisztereket, ügyészeket és magas rangú rendőri vezetőket jelentett fel
 • 324 Fiatalkorúval szemben pénzbüntetés kiszabá­sa törvényi előfeltételek hiányában a felnőttkorúakra előírt általános részi rendelkezések téves felhívásával nem az ítélet rendelkező része és indokolása közötti teljes ellentétet, és abszolút eljárási szabálysértést, hanem a büntető anyagi jog szabályának megsértését és törvénysértő büntetés kiszabását valósítja meg, amely felülvizsgálati ok
Polgári ügyszak
 • 325 A bíróság csak a társasházakról szóló törvénynek a bírói út igénybevételét biztosító eseteiben avatkozhat be a társasház belső működési rendjébe
 • 326 Mint összefüggően művelhető földek, szomszédosak azok az ingatlanok is, melyek között út terül el, ezért a helyben lakó szomszéd előhaszonbérleti joga megelőzi a szomszéd ezen jogosultságát
 • 327 A jogi képviselővel eljáró valamennyi fél közös kérelmében előterjesztett indítvány hiányában a fellebbező alperesek fellebbezését a Legfelsőbb Bíróság másodfokon nem bírálhatja el; azt el kell utasítania és a hiánypótlás nélkül felterjesztett fellebbezést a per összes iratával vissza kell küldenie az elsőfokú bíróságnak a szükséges intézkedések megtétele végett
 • 328 Ha a filmgyár a szerző hozzájárulása nélkül engedélyezi harmadik személynek a rajzfilmfigura másodlagos hasznosítási jogát, és a hasznosító a szerző tiltakozása miatt kénytelen e gazdasági tevékenységet abbahagyni, az ebből eredő elmaradt vagyoni előnyét kárként nem érvényesítheti, mert a jogosulatlan gazdasági tevékenységből elért vagyoni előny jogszerűtlen
 • 329 A kisajátítási kártalanítás után járó kamatot jogszabály határozza meg, megalapozatlan ezért az ezt meghaladó – a kártalanítási összeg alacsony voltára, valamint a késői kifizetésre alapított – kamatigény
 • 330 A követelés engedményezésének érvénytelensége nem ad alapot a végrehajtás megszüntetésére
 • 331 A szövődménynek nem minősülő műtéti következményről tájékoztatni kell a beteget. A tájékoztatásnak az adott beteg egészségi állapotához kell igazodnia és az orvos által ismert tényeken kell alapulnia
 • 332 A cserelakásnak a felmondáskor kell megfelelőnek lennie, ennek hiányában a felmondás a bérleti jogviszonyt nem szünteti meg és a bérlő kiköltözésre nem kötelezhető
Gazdasági ügyszak
 • 333 A jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazhatóságát a felek közötti szerződéses kapcsolat önmagában nem zárja ki. Amennyiben a vagyoneltolódásra a szerződéses jogviszony nem adott jogalapot és az igazolatlanul előállott gazdagodás a szerződésszegés szabályai alapján sem orvosolható, annak visszatérítésére a Ptk. 361. §-a szerint kerülhet sor
 • 334 Az adóhatóság az adótartozás fedezetének elvonására irányuló szerződés relatív hatálytalanságának megállapítása iránti igényét bírósági úton érvényesítheti
 • 335 A felszámoló által nyilvántartásba nem vett hitelező a gazdálkodó szervezet által indított perben nem érvényesítheti beszámítási kifogás útján a gazdálkodó szervezettel szemben fennálló követelését. A perben eljáró bíróságot köti a hitelezői minőség kérdésében a felszámolási eljárásban hozott jogerős határozat
 • 336 A felszámolás alatt álló tulajdonostárs is jogosult a közös tulajdon megszüntetése iránt keresetet indítani, az alkalmazott megszüntetési mód a természetben történő megosztás vagy a bírósági végrehajtó által lefolytatott árverés lehet
 • 337 A közhasznú társaság mint cégforma 2009. július 1-jével megszűnt. A közhasznú társaságok nonprofit kft.-vé történő átalakulásának nyilvántartásba vételére 2009. június 30-ig biztosított határidő jogvesztő jellegű
Munkaügyi ügyszak
 • 338 A korkedvezményre jogosító munkaköröket 2010. december 31-ig a 2006. december 31-én hatályos rendelkezések alkalmazásával kell megállapítani. A törvény a munkakör azonosítása kérdésében felmerülő viták eldöntését a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv hatáskörébe utalja
 • 339 A hivatásos állomány tagjaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések kogensek. Ebből kö­vetkezően erre vonatkozó bizonyíték hiányában megalapozottan nem mondható ki, hogy a fegyveres szerv ugyan hallgatólagosan, de hozzájárult az állomány tagjának magasabb besorolásához, illetve a képesítés megszerzése alól mentesítette. Az egy beosztási kategóriával történő előbbre sorolás, illetve a képesítés megszerzése alóli mentesítés kivételes, méltányossági lehetőség és feltételhez kötött. Ennek megtörténtét csak a fegyveres szerv erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata támaszthatja alá
 • 340
 • I. A munkáltató gazdasági társaság megalakulása előtt végzett tevékenységből eredő igényt a munkavállaló az utóbb megalakult munkáltatóval szemben munkaügyi vitában munkaviszony hiányában, illetve adhéziós perben nem érvényesítheti
 • II. A kölcsönösen kialkudott, és a munkavállaló által hosszabb időn át elfogadott munkabérnél magasabb munkabér a munkáltatónak a munkaszerződés megkötése előtt tett ígérete alapján nem igényelhető
 • 341 Ha a létszámcsökkentésre hivatkozással történt köztisztviselői jogviszony-megszüntetést követően, a felmentési idő megkezdődése előtt ugyanabban a munkakörben mást alkalmaztak, a felmentés jogellenes
Közigazgatási ügyszak
 • 342 Az őrző-védelmi tevékenység ellátására kötött szerződés vállalkozási elemeket tartalmaz, ezért a helyi iparűzési adó alapjának csökkentése továbbértékesített szolgáltatás értékével nem zárható ki
 • 343 Harmadik országbeli állampolgár esetén a lakhatás igazolására az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlanra vonatkozó használati jogosultság fogadható el
 • 344 A szavazás megkezdéséig vizsgálható a jelölt passzív választójogának megléte
 • 345 Csak az adózó által elvégezhető eljárást jogi képviselője joghatályosan nem teheti meg
 • 346 Az energiatámogatásra való jogosultság esetében a jövedelem meghatározásának módja. Ingatlan csereszerződéssel történő átruházásából származó bevételből le kell vonni az átruházó magánszemélyt terhelő költségeket, így a megszerzésre fordított összeget is
 • 347 Az adóhatóság az Art. 1. § (7) bekezdése alapján az érvénytelen szerződés valós gazdasági eredményeit veheti figyelembe, de munkajogi szempontból a szerződést nem minősítheti. A Gt.-ben foglalt, a gazdasági társaság irányításával, vezetésével összefüggő feladatok nem azonosíthatóak a gazdasági társaság által lebonyolított beruházások vezetésével
 • 348 A dohányreklám tilalmába ütközik az a promóciós tevékenység, amely az árubemutatáson túlmutat. Reklámfelügyeleti eljárásban ügyfél a fogyasztók érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezet, e minőségére a külön törvény rendelkezései vonatkoznak
 • 349 Az ingatlant – a helyi építési szabályzat rendelkezései által megengedett – korlátozott beépíthetősége nem teszi beépítésre szánt területen fekvővé. Ebből a szempontból az övezeti besorolás az irányadó
Az Európai Bíróság határozatai
 • I. A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK tanácsi rendelet 15. cikke (3) bekezdése első albekezdésének harmadik mondatát úgy kell értelmezni, hogy az lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy saját kezdeményezésére írásbeli észrevételeket nyújtson be valamely nemzeti bírósághoz a Bizottság által az EK 81. cikk vagy az EK 82. cikk megsértése miatt kiszabott bírság összegének vagy egy részének az (adózási) eredményből való levonhatóságára vonatkozó eljárásban
 • II. A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7 európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdése első albekezdésének második mondatát, valamint (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a távollévők között kötött szerződés keretében lehetővé teszi a szállítónak, hogy az áruk megküldésének költségeit a fogyasztóra hárítsa, ha a fogyasztó elállt a szerződéstől

Összes lapszám