Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011. IV. szám - 2011. április

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Büntető ügyszak
 • 88 Három évi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűntett miatt próbára bocsátás abban az esetben sem alkalmazható, ha az öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntettet elkövető terhelt esetében – a tevékeny megbánásra figyelemmel – a büntetés korlátlanul enyhíthető
 • 89 A segítségnyújtásra köteles abban az esetben sem mentesülhet a büntetőjogi felelősségét megalapozó kötelezettsége alól, ha a sérülés súlyossága miatt a sértett halála a sérülés okozása után nyomban bekövetkezik
 • 90 A cégnyilvántartás a benne feltüntetett adatok, bejegyzett jogok és tények fennállását és változását közhitelűen tanúsító közokirat; ezért az ügyvezető részéről a cég székhelyének valótlan megjelölése az alapító okiratban, s ennek a cégbírósághoz történő bejelentése intellektuális közokirat-hamisítás
 • 91 Amennyiben a vad elejtésére a húsának eltulajdonítása érdekében kerül sor, a cselekmény jogi értékelésénél nem az élővad-érték, hanem a hús-érték az irányadó, feltéve, hogy az elkövető a vadászatra vonatkozó szabályokat mindössze azzal sértette meg, hogy a vad elejtésének a megtörténtét – az önleleplezés elhárítása érdekében – az egyéni vadászati naplóban az egyéni lőjegyzéken nem jegyezte be, és az elejtett vadat az előírások szerint nem jelölte meg, egyébként viszont az élővad elejtésére jogosult volt
 • 92
 • I. Megvalósítja a többrendbeli csalás bűntettét, aki több személytől olyan kölcsönöket vesz fel, amelyek visszafizetésének szándéka már az összegek felvételekor is hiányzik és ezek visszafizetésére objektív lehetősége sincs
 • II. A sikkasztás és a csalás az üzletszerűség szempontjából hasonló cselekmény. Az üzletszerűség egy bűncselekménnyel kapcsolatban is megállapítható, ha a terhelt rendszeres haszonszerzésre törekvő akarat-elhatározása további bűncselekmények elkövetése tekintetében is felismerhető
 • 93 Rablást és nem zsarolást vagy önbíráskodást valósít meg az, aki élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel kényszeríti a sértettet arra, hogy a gépkocsiját elcserélje
 • 94 A számviteli rend megsértésének bűntette esetében a bíróság illetékességét nem az elkövetési magatartás kifejtésének konkrét helye, hanem a cég székhelye határozza meg
 • 95 Nem valósít meg eljárási szabálysértést, ha a tárgyaláson az egyik vádlott meghatalmazott védőjét olyan ügyvéd helyettesíti, akinek ügyvédjelöltje a másik vádlott meghatalmazott védőjének helyetteseként jár el
 • 96
 • I. A büntetőügyben védőként eljáró ügyvéd perjogi legitimációját (eljárási jogosultságát) a területi kamara által kiállított és érvényes ügyvédi igazolvány felmutatásával igazolja
 • II. A bíróságnak ezen túlmenően nincs olyan kötelezettsége, hogy az eljáró védő kamarai tagságának keltét, illetve az alapszabály megalkotásának idejét vizsgálja
 • 97
 • I. Felülvizsgálati eljárásban megállapított törvénysértő minősítés esetén a büntetés abban az esetben is lehet törvénysértő, ha az a törvényes minősítésnek megfelelő büntetési tétel keretei között került kiszabásra
 • II. Törvénysértő minősítés miatt törvénysértő büntetés kiszabását sérelmező felülvizsgálati indítvány nyilvános ülésen bírálandó el abban az esetben is, ha a büntetés más, nem kifogásolt minősítő körülmény által meghatározott büntetési tétel keretei között került kiszabásra
 • 98 Ha a bíróság tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban meghozott ítéletében a váddal egyezően minősíti a cselekményt, téves jogi minősítésére és ennek következtében a büntetés törvénysértő voltára hivatkozva felülvizsgálatnak nincs helye
Polgári ügyszak
 • 99 Az, akit harmadik személy más – szintén megtévesztett – személy jóhiszemű közvetítése mellett vett rá a szerződés megkötésére, alappal támadhatja azt meg, ha erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett
 • 100 A közös tulajdonú ingatlanon végzett munkák fennmaradásának engedélyezéséhez szükséges jognyilatkozat pótlása iránt indított perben az alperes személyében bekövetkezett változás nem teszi szükségessé új per indítását
 • 101 A tettleges bántalmazással okozott kár megtérítése iránti igény elévülése nem nyugszik csupán amiatt, hogy az elkövetővel szemben indított büntetőeljárás folyamatban van, ha az elkövető személyének és a kár ismeretének hiánya nem akadályozza a károsultat a kárigénye érvényesítésében
 • 102 A bérlakások értékesítésére irányadó jogszabályokban foglalt kedvezményeket a bérlő a vételi jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozata időpontjában hatályos jogszabály alapján igényelheti. A lakás forgalmi értékét azonban a szerződést közvetlenül megelőző értékbecslés alapján kell megállapítani
 • 103 Lízingbevevő által a lízingelt vagyontárgyra kötött vagyonbiztosítási szerződés alapján a biztosító helytállási kötelezettsége a lízingbevevővel szemben fennáll, ha a lízing időtartama alatt a biztosítási esemény bekövetkezett. Ha időközben a lízingszerződés tulajdonszerzés nélkül megszűnt, a javítás gazdaságosságát a tulajdonos szempontjából kell megítélni
 • 104 Az apasági vélelem megdőlte esetén a vélelmezett apa a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint követelheti a gyermekre fordított költségei és a teljesített tartásdíj megtérítését attól a férfitól, aki teljes hatályú elismerés folytán a megüresedett apai státuszba lépett. A megtérítésre annyiban jogosult, amennyiben az elismerés folytán az apai jogállásba lépő férfi eltartási kötelezettsége az érintett időszakban fennállt
 • 105
 • I. Az életközösség megszűnésének időpontja szempontjából annak tartalmi elemeit a felek életviszonyával összefüggésben, a házasságuk sajátosságainak megfelelően kell értékelni [Pp. 164. § (1) és (2) bek., 206. § (1) bek.].
 • II. A törvény nem zárja ki, hogy a különélő szülő a gyermekek természetbeni tartásához maga is hozzájáruljon, de azt, hogy ily módon meddig és milyen mértékben tett eleget a tartási kötelezettségének, vita esetén, neki kell bizonyítania
 • 106 Ha a végrehajtási eljárásban a végrehajtó a felek személyében történt változás miatt beterjeszti az iratokat a végrehajtást foganatosító bírósághoz, az iratok beterjesztése és visszaérkezése között a végrehajtási ügy folyamatban marad, azonban nem a végrehajtó, hanem a végrehajtást foganatosító bíróság előtt
Gazdasági ügyszak
 • 107 A kölcsönszerződésben kikötött előtörlesztési díj a hitelintézet kieső kamatbevételének kompenzálására szolgál, ezért a feleknek erre vonatkozó megállapodása semmis. Az előtörlesztés következtében felmerült többletköltségek felszámításának jogi akadálya nincsen
 • 108 A Legfelsőbb Bíróság indokoltnak tartotta az Európai Unió Bíróságának megkeresését az alábbi kérdésekben történő előzetes döntéshozatal céljából. Amennyiben a származási tagállamokban székhelyáthelyezés címén egy adott cég megszűnését állapítják meg, majd a fogadó állam joga szerint új alapító okiratot készítenek, és kérik a cégbejegyzésüket, a fogadó államnak tekintettel kell-e lennie a szabad letelepedés EK-Szerződésben írt rendelkezésére. Amennyiben igen, ellentétes-e a fogadó államnak olyan jogi szabályozási rendszere, amely ezt a lehetőséget megtagadja a származási állam valamely volt vállalkozásától. Amennyiben igen, a fogadó állam cégjegyzékébe bejegyezhető-e az, hogy a vállalkozás a jogutódja a származási államban korábban nyilvántartott és törölt vállalkozásnak
 • 109 A megszűnt korlátolt felelősségű gazdasági társaság tagjainak a társaság tartozásaiért való felelősségére nem vonatkoznak a Ptk.-nak a többalanyú kötelmek kötelezetti pozíciójában lévő személyek kötelezettségére vonatkozó szabályok. A jogosult a követelését a tagokkal szemben csak a felosztott vagyonból nekik jutó rész erejéig érvényesítheti
 • 110 Oszthatatlan szolgáltatásnak minősül egy adott termék kizárólagos értékesítésével egybekötött reklámozása, ezért a részleges szerződésszegés jogkövetkezményeit a teljes szerződésre alkalmazni kell
Munkaügyi ügyszak
 • 111 Ha szolgálati viszonyra vonatkozó parancs egy része érvénytelen, és a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg, a parancs egésze érvénytelenné válik
 • 112 Az előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság akkor áll fenn, ha a törvény irányadó együttes feltételei megvalósulnak
 • 113 A vezetői megbízás visszavonásához a törvény nem kíván meg olyan súlyos okot, mint amit a munkáltatónak a jogviszony megszüntetése, vagy fegyelmi intézkedése esetén kell igazolnia
 • 114 A házvezetőnői feladatok ellátására létrejött jogviszonyt munkaviszonyként kell minősíteni, ha a felek között alá- és fölérendeltségi viszony állt fenn, és a munkáltató utasítási és ellenőrzési jogot gyakorolt. A munkavállaló havi rendszerességgel munkabérben részesült, a munkáját az alperes lakásában, az ő munkaeszközeivel végezte
Közigazgatási ügyszak
 • 115 Az Itv. 26. § (1) bekezdése szerinti illetékmentesség csak lakóház építésére alkalmas telektulajdon megszerzése után jár. Az illetékmentesség feltételei fennálltának vizsgálata során a szerződés megkötésének az időpontja az irányadó
 • 116 Ha a bíróság a perben bizonyítottnak értékeli a kölcsönügyletet, jogszerű az arra folytatott bizonyítási eljárása, hogy a kapott pénzzel az adózó a vizsgált időszak kezdetén rendelkezett-e
 • 117 A súlyosbítási tilalom nem érvényesülhet, ha az adóhatósági ellenőrzés nem fejeződött be és az adóhatósági eljárásban nem született jogerős határozat
 • 118 A korábbi községi közös tanács székhelyének képviselőtestülete önkényesen nem válhat ki a körjegyzőségből – A Legfelsőbb Bíróság az Alkotmánybíróságnak az alkotmányossági vizsgálat során kialakított jogszabály-értelmezését nem vizsgálhatja felül, és nem állapíthatja meg, hogy a jogszabály – az AB határozata ellenére – alkotmányellenes
 • 119 A kéttagú körjegyzőség megszűnik, ha abból az egyik község kiválik. Ez esetben a körjegyzőség, mint költségvetési szerv megszüntetéséről és a körjegyző felmentéséről a naptári év január 1-jei hatállyal kell dönteni
 • 120 A hulladék fogalmának értelmezése a vonatkozó uniós irányelvek tükrében
 • 121 A gépjárművezető heti pihenőidejét a hatósági ellenőrzés során igazolni kell
 • 122 A Ptk. 402. § (2) bekezdése szerinti jelzálogjog bejegyzéséhez benyújtott okiratnak meg kell felelnie az Inytv. 32. § (1) bekezdés feltételeinek, kivéve az érdekeltek megállapodását és a bejegyzési engedélyt
Az Európai Unió Bírósága határozata
 • 1) Amennyiben az újszülöttek köldökzsinórvérének begyűjtésére alkalmas eszköz rendelkezésre bocsátásában, e vér analízisében és feldolgozásában, valamint adott esetben az e vérből kinyert őssejtek esetleges jövőbeli terápiás célú felhasználása érdekében történő tárolásában álló tevékenységek célja kizárólag annak biztosítása, hogy valamilyen forrás álljon rendelkezésre orvosi kezelés céljából azon bizonytalan feltételezett helyzet megvalósulása esetén, ha az szükségessé válna, és önmagukban nem céljuk betegségek vagy egészségügyi zavarok diagnosztizálása, kezelése vagy gyógyítása, az ilyen tevékenységek – akár együttesen, akár külön-külön véve – nem tartoznak sem a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő „kórházi és orvosi gyógykezelés”, sem az említett irányelv 132. cikke (1) bekezdésének c) pontjában szereplő „egészségügyi ellátások” fogalma alá. A köldökzsinórvér analízise esetében csak akkor állna elő eltérő helyzet, ha ezen analízis ténylegesen orvosi diagnózis felállítását tenné lehetővé, aminek az ellenőrzése szükség esetén a kérdést előterjesztő bíróság feladata.
 • 2) A 2006/112 irányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett „kórházi és orvosi gyógykezelés[hez]” „szorosan kapcsolódó” tevékenységek fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az nem fedi le az alapügyben szóban forgókhoz hasonló azon tevékenységeket, amelyek az újszülöttek köldökzsinórvérének begyűjtésére alkalmas eszköz rendelkezésre bocsátásában, e vér analizálásában és feldolgozásában, valamint adott esetben a köldökzsinórvérből kinyert őssejtek esetleges jövőbeli terápiás célú felhasználása érdekében történő tárolásában állnak, amely felhasználáshoz e tevékenységek csak esetlegesen kapcsolódnak, az nem történik meg ténylegesen, és az nincs sem folyamatban, sem tervbe véve.

Összes lapszám