Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011. V. szám - 2011. június

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Büntető ügyszak
 • 155 Ha a magánvádas eljárásban a feljelentés nem felel meg a joghatályos magánindítvány tartalmi követelményeinek, a bíróságnak az eljárást magánindítvány hiánya és nem érdemi vizsgálat eredményeként, bűncselekmény hiánya okából kell megszüntetnie
 • 156 Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségét és nem közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt valósít meg, aki a közlekedés biztonságát nem aktív magatartásával veszélyezteti, hanem a foglalkozása szabályainak megszegésével gondatlanságból idézi elő a sértett halálát eredményező veszélyhelyzetet
 • 157
 • I. Az embercsempészést a jogellenes tartózkodás elősegítésétől az határolja el, hogy amíg a jogellenes tartózkodás elősegítésének elkövetője jogtalan vagyoni haszonszerzés végett kizárólag a jogellenes belföldön tartózkodáshoz nyújt segítséget, de a törvényben meghatározott külföldi személynek az országba belépését semmiféle módon nem segíti; addig az embercsempész magatartása – mely nem feltétlenül jogtalan vagyoni haszonszerzést céloz – nem csak a belföldön tartózkodást, hanem akár az országba belépő, akár onnan kilépő oldalon az államhatár tiltott vagy meg nem engedett módon való átlépését segíti, és cselekménye akár olyan személy jogellenes határátlépését is segítheti, akinek a belföldön tartózkodása egyébként nem jogellenes
 • II. Az embercsempészés nem csak az országhatár közelében, hanem az országban bárhol, sőt az ország határain kívül is elkövethető
 • 158 Nincs helye a lőfegyverrel visszaélés miatt emelt vád alól a terhelt felmentésének, ha az általa engedély nélkül tartott lőfegyver csak a hibás összeszerelése folytán nem működőképes, a szerkezeti elemek helyes összeszerelésével azonban működése biztosítható
 • 159 Kábítószerrel visszaélés kereskedéssel elkövetése megállapítható, ha a terhelt a súlyosabb minősítéshez szükséges határt sokszorosan meghaladó mennyiségre több éven keresztül folytat olyan tevékenységet, amelynek célja kábítószer kereskedelmi forgalomba hozatala
 • 160
 • I. A csalás kapcsán a teljesítőképesség és a teljesítési készség nem ugyanaz, a bűnösség kérdését ez utóbbi – akarati tényező – dönti el
 • II. Az üzletszerűség esetében – szemben a folytatólagossággal – nem a „rövid időközönkénti” elkövetésnek, hanem a rendszerességnek van jelentősége, így az ismétlődésig eltelt idő hossza önmagában véve közömbös
Polgári ügyszak
 • 161 Amennyiben a korábban nyilvántartásba vett jogi személy tényleges gazdasági tevékenységet nem végez, nem állapítható meg a sérelmezett névhasználattal összefüggésben a működési kör hasonlósága és az azonos területen kifejtett tevékenység, ezért a névviseléshez fűződő jog sérelme miatt a védjegy törlése iránt előterjesztett igény alaptalan. Névviseléshez fűződő érdeksérelem hiányában a védjegy törlése rosszhiszemű bejelentés alapján sem rendelhető el. A törlést kérő fél joggyakorlásának minősítése nem lehet tárgya a védjegy törlése iránt indult eljárásnak
 • 162 A pályázati kiírástól való eltérés nem róható a nyertes pályázó terhére, ha arra az eladó érdekkörében felmerült okból került sor és nem irányul a többi pályázó kijátszására
 • 163 A légi személyszállítási vállalkozási szerződés olyan sajátos vállalkozási szerződés, amelynek körében a Ptk.-nak a vállalkozási szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezései csak a külön jogszabályban foglaltakkal összhangban alkalmazhatók
 • 164 Hibás teljesítés folytán érvényesített kártérítési igény esetén a kivitelezőnek a közreműködőjétől – akinek magatartásáért felel – beszerzett tervdokumentációt a szakvállalattól elvárható gondossággal kell megvizsgálnia. Nem mentesül a kártérítési felelősség alól, ha ennek a kötelezettségének nem megfelelően tesz eleget, és a kötelezően alkalmazandó építésügyi szabványtól eltérő tervhibát nem ismeri fel
 • 165 Az élettársi közös vagyonhoz tartozik, mint az együttélés alatti megtakarítás, az egyik élettárs halálakor a lakossági folyószámláján, illetve az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számláján meglévő összeg, ezért annak a szerzésben való közreműködéssel arányos részére a másik élettárs igényt tarthat
 • 166 A társasházi közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítását bármely érvénytelenségi ok – így a közgyűlés összehívásának szabálytalansága – esetén is a hatvan napos elévülési határidő alatt lehet kérni a bíróságtól
 • 167
 • I. A szülői felelősség tárgyában egy másik uniós tagállamban hozott határozat elismerése és végrehajthatóságának megállapítása nem tagadható meg amiatt, hogy magyar bíróságnak a jogellenes gyermekelvitel tárgyában hozott jogerős végzése alapján már végrehajtás van folyamatban.
 • II. A külföldi határozat elismerését a Brüsszel II. A. Rendelet alapján kizáró okokat azonban – ha a kötelezett ilyen okra hivatkozik – a magyar bíróságnak vizsgálnia kell
Gazdasági ügyszak
 • 168
 • I. Az adós megállapítási kereset indítására jogosult, ha a szóbeli kölcsönszerződés alapján hitelezőként több személy tart igényt a kölcsön összegének visszafizetésére
 • II. A Legfelsőbb Bíróság a BH-ban közzétett legfelsőbb bírósági határozat tartalma és nem a szerkesztő által elkészített összefoglaló alapján ítéli meg, hogy az adott jogkérdésben el kíván-e térni a közzétett határozattól, kell-e jogegységi eljárást kezdeményeznie
 • 169 A vagyonfelügyelői díj számításának módja a 2009. szeptember 1-je után kezdeményezett csődeljárásokban
 • 170 A bejegyzési kérelmet az egyesülési jogról szóló 1989. II. tv. (Etv.) 15. § (3) bekezdése alapján elutasító jogerős végzés ellen felülvizsgálatnak nincs helye. Az Etv. 15. §-ában meghatározott határidők a hatályon kívül helyező határozatnak az elsőfokú bírósághoz történt visszaérkezésével újraindulnak
 • 171 A polgári eljárás során kiszabott pénzbírság végrehajtására a büntető eljárás során a bíróság által kiszabott rendbírság behajtásának a szabályait kell alkalmazni
Munkaügyi ügyszak
 • 172
 • I. A csapaterő alkalmazása kényszerítő eszköznek minősül
 • II. A különleges bevetési pótlék a különlegesen veszélyes szolgálati feladatok ellentételezésére, továbbá e feladatok végrehajtásához szükséges folyamatos intenzív felkészülés ösztönzésére szolgál, kizárólag az ilyen jellegű tevékenységet közvetlenül ellátó állomány részére. A pótlékra jogosultak körére vonatkozó részletes szabályokat miniszteri rendelet tartalmazza, az ott fel nem sorolt beosztást betöltő részére a pótlék nem jár
 • III. A Hszt. 50. §-a szerinti megbízás feltételei nem állnak fenn, ha a hivatásos szolgálati viszonyban állókat ideiglenesen megüresedett szolgálati beosztás ellátásával, a szolgálati beosztás ellátásában tartósan akadályozott személy helyettesítésével, továbbá a hivatásos állomány tagjának szolgálati beosztásához nem tartozó feladatkör ellátásával nem bízták meg
 • 173 Alapítványnál, munkaviszony keretében, vezető munkakörben foglalkoztatott személyre a gazdasági társaságoknál lehetséges visszahívás nem alkalmazható
 • 174 A 2005. évi CXXXIX. tv. (új felsőoktatási tv.) hatálybalépésekor alkalmazott oktatók kinevezését a törvény hatálybalépése nem érinti. Oktatói, illetve kutatói munkakört 2008. szeptember 1-jétől kezdődően csak e törvény alapján lehet létesíteni
Közigazgatási ügyszak
 • 175 A kisajátítás jogalapjának megállapításához nemcsak a kisajátítási cél közérdekűségét kell vizsgálni, hanem azt is, hogy a közérdekű cél megvalósítására kizárólag az adott ingatlanon kerülhet sor, ennek bizonyítása azonban az ezt állító fél kötelessége
 • 176 A kivitelezési munka fizikai elvégzésének helye nem azonosítható a vállalkozói tevékenység helyszínével. Helyi adó alóli mentesség feltételeinek értelmezése
 • 177 A postai különszolgáltatások ellenőrzése a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hatásköre
 • 178
 • I. Hivatalból indult, engedély nélküli közterület-használattal kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárásban a tényállás-tisztázási kötelezettség az önkormányzati szerveket kötelezi, a közigazgatási perben a tényállás valóságának bizonyítására a felperes nem kötelezhető.
 • II. Az önkormányzat hatósági ügyben másodfokon eljárt képviselő-testület határozatának – a testület által megismert indokoláson és tényálláson nyugvó – írásba foglalása és közlése során a polgármester nem hozhat önálló, külön határozatot
 • 179 A rendőri intézkedéssel szembeni panasz kivizsgálása során a rendőrség nyomozati cselekményei már nem vizsgálhatók
 • 180 A magyar szabvány előírásainak nem megfelelő gázolaj adózott voltát a magyar szabvány előírásainak megfelelő beszerzési bizonylatokkal nem lehet igazolni
 • 181 Fordított adózás esetén is lehetőség van az adólevonásra, és a nemzeti bíróság köteles biztosítani a közösségi jog hatályosulását, a nemzeti jogszabályokat a közösségi irányelvek szövegének és hatályának megfelelően
 • 182 Bennfentes kereskedelem tilalma. A pénzügyi felügyelet az adott helyzetben általában elvárhatóan és ésszerűen eljáró személy magatartásával való összevetéssel állapíthatja meg a bennfentes kereskedés tényét
Az Európai Unió Bírósága határozata
 • 1) Sem a 2001. május 14-i 2001/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított, a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelvvel, sem pedig az ügyvédi hivatásnak a képesítés megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről szóló, 1998. február 16-i 98/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel nem ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely az ügyvédi hivatásnak a fogadó tagállam ügyvédi címével történő gyakorlása céljából az ügyvédi kamarához hasonló szervezetbeli tagság kötelezettségét írja elő.
 • 2) A 89/48 és a 98/5 irányelv kiegészíti egymást azáltal, hogy két módot vezet be a tagállamok ügyvédei számára arra vonatkozóan, hogy miként kezdhetik meg az ügyvédi hivatás gyakorlását a fogadó tagállamban ez utóbbi szakmai megnevezésével.

Összes lapszám