Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2008. májusi szám - 2008. május

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

JOGEGYSÉGI HATÁROZATOK

 • 1/2008. BJE jogegységi határozat a kábítószerrel visszaélés elkövetőjével szembeni vagyonelkobzásról
 • 1/2008. KJE jogegységi határozat a 3/2008. KJE jogegységi határozat alkalmazásának megszünte­téséről

KOLLÉGIUMI VÉLEMÉNYEK

 • BKv 61. a bűncselekmények megnevezéséről (334. o.)
 • BKv 62. a harmadfokú ítéletről (336. o.)

BÜNTETŐ ÜGYSZAK

 • 110 A büntetőeljárás felfüggesztése miatt nyugvó elévülés nem szakadhat félbe; közömbös ezért, hogy a felfüggesztés tartama alatt az elkövetővel szemben büntetőeljárást előbbre vivő cselekményeket foganatosítottak-e – Az elévülés határideje az elévülés nyugvását követően nem kezdődik újra (337. o.)
 • 111 Az Európai Unió tagállamainak Magyarországon lakóhellyel rendelkező állampolgára a közügyek gyakorlásától eltiltható (339. o.)
 • 112 Emberölés bűntettét és nem halált okozó testi sértés bűntettét valósítja meg az, aki az élettársát úgy bántalmazza, hogy a sértettet összesen 30 erőbehatás éri, amelynek kb. a fele az arcát és a fejét közepes-nagy erejű, ököllel, illetve rúgással támadja – A sértett által elszenvedett – keményburok alatti bevérzés, többrendbeli agyzúzódás, traumás agyvizenyő – sérülés 8 napon túl gyógyuló és közvetlenül életveszélyes (339. o.)
 • 113 Ha az eltulajdonítás végett elvett személyes tárgy (pénztárca, táska stb.) az általános élettapasztalat szerint közokiratot is tartalmazhat, meg kell állapítani a vádlott bűnösségét közokirattal visszaélés vétségében is (341. o.)
 • 114 Szolgálatban kötelességszegés vétségének és lopás bűntettének minősül, ha a rendőr vádlott a bűncselekmény helyszínén a szemlebizottság tagjaként – a pénz, mint bűnjel számolása során a kínálkozó alkalmat kihasználva – a bankfiókban a bankrabló által hátrahagyott pénz egy részét elviszi (342. o.)

POLGÁRI ÜGYSZAK

 • 115 A szerződés semmissége hivatalból a felek hivatkozásának a hiányában csak akkor észlel­he­tő, ha a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a felek által kötött adásvételi szerződés a szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalomba ütközik (345. o.)
 • 116 A dolog kicserélése iránti igényt általában nem alapozza meg az első sikertelen javítás (347. o.)
 • 117 A Hepatitis C vírusfertőzött beteg vérének átmeneti vírusmentessége nem jelenti azt, hogy a betegségből meggyógyult (348. o.)
 • 118 Az ügyvéd kárfelelősségét eredményezheti, ha a meghatalmazást a meghatalmazó távollété­ben ellenjegyzi – Helytállási kötelezettségét ebben az esetben nem érinti az a tény, hogy nem a száraz-, hanem a gumilenyomatú bélyegzőjét használja (349. o.)
 • 119 A tulajdoni lapról a földhivatal által kiadott, alaki és tartalmi szempontból aggálytalannak látszó másolatban bízó károsult fél általában nem tanúsít közreható magatartást azáltal, hogy a másolaton feltüntetett adatok, jogok és tények valóságát – az ingatlan-nyilvántartás egyéb iratainak megtekintésével – nem ellenőrzi (351. o.)
 • 120 A bírósági végrehajtásról szóló törvény csak a végrehajtó intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása miatt előterjesztett végrehajtási kifogás – mint rendes jogorvoslat – törvényességi elbírálására biztosít a bíróság részére hatáskört – Az intézkedést, illetve a mulasztást a bíróság a végrehajtási kifogás tartalmi keretei között bírálja el – Az önálló bírósági végrehajtó kárfelelőssége szempontjából a végrehajtást kérő csak akkor tett eleget a végrehajtási kifogással élés törvényi követelményének, ha abban annak a konkrét intézkedésnek, illetve mulasztásnak az orvoslását is kéri, amely miatt károsodott (353. o.)
 • 121 A biztosító szolgáltatása vagyonbiztosítási szer­ződés alapján a biztosítási esemény által okozott kár bekövetkeztével válik esedékessé (354. o.)
 • 122 Az öröklési szerződés ügyvédi ellenjegyzése a tanúkénti aláírást nem pótolja (355. o.)
 • 123 A rendőrség az általa telepített és működtetett térfigyelő kamerák pontos elhelyezkedéséről köteles a lakosságot tájékoztatni és erre irányuló kérelem esetén köteles ezen adatokat kiszolgáltatni – Önmagában az a körülmény, hogy ez általában veszélyeztetheti a bűnüldözési érdeket, az adatkérés megtagadását nem alapozza meg – A kamerák telepítésére és működtetésére az önkormányzatokkal kötött szerződést a rendőrség, mint szerződő fél ugyancsak köteles kiadni – A rendőrség technikai rendszerének fejlesztésével kapcsolatos tervek, elképzelések, mint a későbbi döntés meghozatalát előkészítő adatok, nem nyilvánosak (357. o.)

GAZDASÁGI ÜGYSZAK

 • 124 Ha a felszámoló több önálló, – de rendeltetését illetően egységes épületegyüttesként kezelendő – ingatlan együttes értékesítését hirdeti meg, az egyik ingatlant terhelő elővásárlási jog jogosultja e jogát jogszerűen csak akkor gyakorolhatja, ha a teljes ingatlan-együttesre vonatkozó vételi ajánlatot elfogadja (360. o.)
 • 125 A vagyonrendezési eljárásban a Cstv.-nak csak azok a rendelkezései alkalmazhatók, amelyeknek alkalmazását a Ctv. szabályai kifejezetten lehetővé teszik, ezért a vagyonrendezési eljárást lefolytató bíróság a nemperes eljárásban nem törölheti az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat és tényeket (363. o.)
 • 126 Jogellenesen jár el az állami vagyonkezelő szervezet, ha az állami tulajdon privatizációja során nem biztosítja, hogy az állami vállalat átalakulásával létrejött gazdasági társaság vagyonának értékesítése alkalmával elfogadott kárpótlási jegyek összességükben elérjék az adott társaság vagyonmérleg szerinti vagyonának legalább 10%-át (366. o.)
 • 127 Gyógyszertár működtetésére alakult, de a cégjegyzékbe be nem jegyzett betéti társaság megszűnt tagjának jogutódjával való elszámolásra irányadó szabályok (368. o.)
 • 128 Az engedményes csak az engedményezett követelés érvényesítésére rendelkezik perbeli legitimációval – Nem terjeszkedik túl a bíróság az alperes ellenkérelmén, ha az alperes a kereseti kérelem elutasítását kéri, de a kereshetőségi jog hiányára kifejezetten nem hivatkozik (371. o.)
 • 129 A másodfokú bíróság hatályon kívül helyező végzését követően és annak megfelelően meg­­hozott cégjegyzéki változást hivatalból bejegyző elsőfokú végzés sem fellebbezéssel, sem hatályon kívül helyezésre irányuló keresettel nem támadható, mert a bejegyzéssel a cégbíróság a másodfokú bíróság határozatának tett eleget (373. o.)

MUNKAÜGYI ÜGYSZAK

 • 130 Amennyiben a közal-kalmazott felmentése, illetve közös megegyezéses jogviszony megszüntetése összefügg a munkáltató működésével, azt a csoportos létszámcsökkentés szempontjából figyelembe kell venni (375. o.)
 • 131 Nem felel meg a törvénynek az a munkáltatói magatartás, amely az alkalmasnak minősített munkavállaló foglalkoztatását anélkül tagadja meg, hogy az általa vitatott orvosi vélemény felülvizsgálatát kérné, és ezután a munkakörre vonatkozó szerződés-módosítási ajánlatának elmulasztása miatt rendkívüli felmondással él (376. o.)
 • 132 A munkából történt ismételt, engedély nélküli távollétek, valamint a munkavállaló magatartásából eredő munkahelyi konfliktusok a rendkívüli felmondást megalapozzák (378. o.)
 • 133 A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel való megszüntetése érvényességét nem érinti, ha ezt nem a szokásos formanyomtatványon és értesítés megnevezéssel, de a jogszabálynak megfelelő tartalommal közölték (380. o.)

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYSZAK

 • 134 A bíróság eljárásával kapcsolatos kifogás nem megalapozott, ha a törvény a bíróság részére határidőt nem állapít meg (382. o.)
 • 135 A folyamatban lévő ügyben alkalmazni kell az EU Bíróságnak a magyar regisztrációs adóval kapcsolatos ítéletét (382. o.)
 • 136 A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény szervi hatálya az önkormányzatra nem terjed ki (384. o.)
 • 137 Termőföld vásárlása esetén az elővásárlási jog miatt előírt jegyzői kifüggesztési eljárás időtartama nem hosszabbítja meg az illetékkiszabásra történő bejelentésre előírt 30 napos

határidőt (385. o.)

 • 138 A költségvetési támogatások utáni általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alakulása, figyelemmel az Európai Bíróság döntésére (386. o.)

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI HATÁROZAT

 • Az együttműködési kötelezettség súlyos megsértése megalapozhatja a szerződés felmondását ex nunc hatállyal – A terminate angol kifejezés inkább a jövőre utaló megszüntetést jelenti (391. o.)

AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG HATÁROZATAI

 • I. Elvben összeegyeztethető a közösségi joggal a cégcsoportok részére biztosított olyan adókedvezmény, amely kizárja, hogy az anyavállalat az adóköteles nyereségéből levonja külföldi székhelyű leányvállalatai veszteségét. Azonban ellentétes a letelepedés szabadságával annak kizárása, hogy a belföldi illetékességű anyavállalat az adóköteles eredményéből levonja a külföldi illetőségű leányvállalatainál keletkezett veszteségeket, ha bizonyítja, hogy e veszteségeket e leányvállalatok illetősége szerinti államában nem számolták el, és azokat nem is lehet elszámolni (394. o.)
 • II. A tandíj jövedelemadóból való levonására vonatkozó német jogszabályok ellentétesek a közösségi joggal – A Németországban adóköteles adóalanyok esetében nem zárható ki általános jelleggel az egyes magániskoláknak fizetett tandíj után járó adókedvezmény nyújtása a más tagállamban lévő magániskoláknak fizetett tandíj tekintetében (394. o.)
 • III. Nem egyeztethető össze a munkavállalók szabad mozgásával az a belga szabály, mely szerint a belföldiek által vezetett gépjárműveknek belga forgalmi engedéllyel kell rendelkezniük – A Bíróság megállapítja: ilyen rendelkezés közlekedésbiztonsági okokkal és az adóalap (túlzott mértékű) csökkentése elleni fellépéssel sem indokolható (396. o.)
 • IV. Az Elsőfokú Bíróság csökkenti a Prymmel és a Coats-szal szemben tűpiaci kartellban való részvételükért kiszabott pénzbírság összegét – A pénzbírságot a mindkét vállalkozáscsoport esetében 30 millió eurós összegről a Prym esetében 27 millió, a Coats esetében 20 millió euróra csökkenti (396. o.)
 • V. Az Elsőfokú Bíróság részlegesen megsemmisíti a Bizottság Olympic Airways-nek nyújtott állami támogatásokkal kapcsolatos határozatát – A 2002. évi bizottsági határozat nem felel meg az indokolási kötelezettségnek az athéni repülőtérnek fizetendő díjak, valamint az üzemanyagok és a csere-alkatrészek után járó HÉA meg nem fizetésének tűrésével kapcsolatosan (397. o.)
 • VI. Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Bizottság azon határozatát, mely kötelezővé tette a De Beers által felajánlott, az ALROSA-tól való minden nyersgyémánt-vásárlás megszüntetésére vonatkozó kötelezettségvállalást – Az a tény, hogy valamely vállalkozás adott időpontban kötelezettségvállalást ajánl fel, nem mentesíti a Bizottságot a kötelezettségvállalás arányosságának megvizsgálására vonatkozó kötelezettség alól (398. o.)
 • VII. A Legrand-nal való összeolvadásának jogellenes megtiltása miatt a Schneider által elszenvedett kárt részlegesen meg kell téríteni – A Schneider védelemhez való jogának Bizottság általi súlyos és nyilvánvaló megsértése a közösségi jognak az ilyen jellegű kártérítési igény keletkezéséhez kellőképp egyértelmű megsértését valósítja meg (399. o.)

Összes lapszám