Folyóiratok » Bírósági Határozatok

Bírósági Határozatok

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2009. VIII. szám - 2009. augusztus

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr. (Szerkesztőbizottság elnöke)

A jogászok között csak "BH"-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az egyes számok tartalmazhatnak továbbá jogegységi határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, választottbírósági határozatokat, az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Közösségek Bíróságának ítéleteit, valamint az egyes kollégiumok véleményét valamely jogi szabályozással kapcsolatos kérdés viszonylatában.

Kollégiumi vélemény
 • BK 78. vélemény a vesztegetés bűncselekményével kapcsolatos egyes jogalkalmazási kérdésekről
Büntető ügyszak
 • 228 A lízingelt két gépkocsinak a lízingbevevő által – egymástól távol eső időpontokban történt – jogellenes bérbeadásával megvalósult sikkasztás a cselekmény alkalmi jellege folytán akkor sem tekinthető üzletszerű elkövetésnek, ha a bérleti díj meghatározása naponkénti elszámolási egységben történt meg, ami a jövedelemszerzés rendszerességének a látszatát kelti
 • 229 A végrehajtás alól elvonással elkövetett zártörés vétsége miatti eljárás csak akkor szüntethető meg, ha a terhelt a lefoglalt dolgot a vádirat benyújtásáig visszaszolgáltatja a lefoglalást elrendelő hatóságnak – A lefoglalás alapjául szolgáló követelés teljesítése nem büntethetőséget megszüntető ok, de a cselekmény társadalomra veszélyességének fokát csökkenti
 • 230 A rendőri jelentés közokirat, mely igazolja az abban megjelenített intézkedés megtörténtét – A hiányos, de a lényeges tényeket valósan tartalmazó közokirat nem lehet közokirat-hamisítás elkövetési tárgya
 • 231 Románia uniós csatlakozását követően a területén lévő áruk elveszítették nem közösségi áru jellegüket, ezért nem vámáruk, így a csempészet vétségének nem lehetnek az elkövetési tárgyai – A büntetőtörvény időbeli hatályára vonatkozó rendelkezés alkalmazásánál a cselekmény elbírálásának az ideje az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének a napja
 • 232 A nem ingyenes – a nem szabad felhasználás körébe tartozó – számítógépes programnak az interneten elérhető ún. „kalóz-szerverek”-ről – emelt díjas SMS-ek fejében – történő letöltése nem tekinthető jogszerű felhasználásnak, hanem olyan többszörözés, ami a jogtulajdonosnak vagyoni hátrányt okozva a szerzői jogok megsértése bűncselekményét valósítja meg – Aki a nem ingyenes számítógépes programot kalóz szerverről tölti le – még ha a letöltés csak emelt-díjas SMS fejében történhet is –, a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás nyilvánvaló aránytalansága folytán eredményesen nem hivatkozhat arra a téves feltevésre, hogy a többszörözés nem jogellenes, mert a programért az emelt-díjas SMS-el ellenszolgáltatást fizetett
 • 233 A tárgyalás előkészítésének szakaszában az eljárás bűncselekmény hiányában történő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a bizonyítékok értékelése nélkül megállapítható, hogy a vád tárgyává tett cselekmény nem ütközik egyetlen különös részi tényállásba sem. Ennek vizsgálata során a vádban leírt tényeket érintetlenül kell hagyni, a bizonyítékok értékelése tilalmazott
 • 234 A pótmagánvádló (amint az ügyész, illetőleg a magánvádló is) a vádemelésig (a vádirat, vádindítvány, feljelentés benyújtásáig) választhat a vagylagos illetékességű bíróságok között, ezt követően az ügy még célszerűségi okból sem tehető át a vagylagos illetékességű másik bírósághoz
 • 235 A házi őrizetnek a napok bizonyos óráira történő rendszeres feloldása ellentétes e kényszerintézkedés céljával, ezért még munkaviszony létesítése céljából sem megengedhető
 • 236 Nem abszolút, hanem relatív eljárási szabálysértés, ha a perújítási indítványt aláíró ügyész azonos az alapügy másodfokú eljárásában a vádat képviselő ügyésszel
 • 237 A perújítás elrendelése esetén az alapügyben kiszabott szabadságvesztés végrehajtását csak akkor lehet felfüggeszteni, ha annak végrehajtását még nem kezdték meg. Indokolatlan a szabadságvesztés végrehajtásának a félbeszakítása, ha a perújítás eredményeként lényegesen enyhébb büntetés kiszabása nem várható
 • 238 A határőrségnek a rendőrségbe beolvadása miatt bekövetkezett jogszabályi változások nem eredményezik a katonai tanácsok előtt a korábban határőrök ellen indult – folyamatban levő – büntetőügyek más bíróságokhoz történő áttételét – A Be. hatálybalépésére vonatkozó szabályai abban az esetben is irányadók, ha a hatálybalépését követően bármikor sor kerül az eljárási törvény újabb módosítására, és a jogalkotó a módosítás kapcsán az eddigiektől eltérő hatályba léptető rendelkezés meghozatalát nem tartja szükségesnek
 • 239 A kirendelt védő irattanulmányozásáért megállapítható munkadíj számítása
Polgári ügyszak
 • 240 A cselekvőképtelen állapotban lévő és a végrehajtási ügy vitelére meghatalmazottal nem rendelkező adós ellen lefolytatott árverés hatálytalan
 • 241 Ha a károsult nem tudja bizonyítani a kártérítés feltételei közül a károkozó magatartást, a kárt és a kettő közötti okozati összefüggést, akkor szükségtelen annak vizsgálata, hogy a károkozó ki tudja-e menteni magát a felelősség alól
 • 242 Kárfelelőssége szempontjából az okiratszerkesztő és ellenjegyző ügyvéd nem jár el jogellenesen, ha az okiratot a felek közös kérelmére azért nem nyújtja be 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz, mert a felek a szerződés hatályának beálltát kölcsön visszafizetésétől tették függővé, és a felfüggesztő feltétel még nem következett be
 • 243 Ha az elővásárlási jog alapjául a tulajdonosi minőség szolgál, akkor a fél csak az ezt megállapító jogerős ítélet alapján válik jogosulttá arra, hogy elővásárlási jogát gyakorolja
 • 244 Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kiigazítása iránti perek két fajtája – a kijavítási, illetve pótlási perek közül – pótlási per megindítására akkor van jogi lehetőség, ha az ingatlanügyi hatóság határozatán alapuló bejegyzés elmaradt, vagy a bejegyzés hiányosan történt. A bejegyzés hiányosságát, illetve annak elmaradását az arra hivatkozó félnek kell bizonyítania
 • 245 Elhelyezésének megváltoztatásánál döntő súllyal értékelendő a tizennegyedik életévét betöltött gyermek véleménye akkor is, ha szülője – évekkel korábban – jogellenesen vette magához
 • 246 Ügyészi fogyasztóvédelmi kereset elbírálása során a fogyasztóvédelmi jogszabálysértés jogszabályban meghatározott tárgyi súlyának és a miatta alkalmazandó szankció szükségességének megítélése
 • 247 A sajtó-helyreigazítási eljárásban csak a jogszabályban meghatározott sajtószerv ellen indítható kereset. Nem megfelelő alperes perlése esetén a jogszabályban meghatározott személy perbevonására, illetőleg a kereset pontosítására a bíróságnak a felperest fel kell hívnia
Gazdasági ügyszak
 • 248 Megvalósítja a hitelező előnyben részesítését a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása után kötött szerződés, amelyben az adós harmadik személlyel szemben fennálló nagy értékű követelését ellenérték fejében a hitelezőjére engedményezi, aki az adóssal szembeni követelésébe az engedményezett követelésért fizetendő vételártartozását beszámítja. Az ilyen szerződés nem minősül a rendes gazdálkodás keretében kötött jogügyletnek
 • 249 Törvénysértő a vadászati közösség földtulajdonosai gyűlése által hozott működési szabályzat, ha a vadászati jog gyakorlásával kapcsolatos terveket, valamint annak hasznaiból való részesedést a földtulajdonosok között nem vadászterület kiterjedésének a megállapításánál figyelembe vett összes földterület, összes tulajdonosának a tulajdoni arányában osztotta meg
 • 250 Ha a jogosult a vételi jogát nem gyakorolja, a biztosítéki célú vételi jog kötelezettje nem igényelheti, hogy a jogosult a vétel tárgyából elégítse ki a kölcsönszerződésből eredő követelését
 • 251 Jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására szolgáló bankgarancia kötelezettje ésszerű gondossággal köteles vizsgálni, hogy az igénybejelentés és a benyújtott okmányok külső megjelenésük alapján megfelelnek-e a bankgarancia feltételeinek. Nem köteles és nem is jogosult vizsgálni azok valóságtartalmát. A fizetési kötelezettség tejesítését csak akkor tagadhatja meg, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy a kedvezményezett csalárd módon – a jótállási kötelezettség teljesítése ellenére – kívánja igénybe venni a bankgaranciát
 • 252 A küldő állam nagykövetsége a fogadó államban a küldő állam képviseleti szerve, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik – Érvénytelenítési oknak minősül, ha a Választottbíróság ítélete olyan alperesre – egy állam nagykövetségére – vonatkozóan tartalmaz marasztaló rendelkezést, amelynek önálló perbeli jogképessége nincsen
Munkaügyi ügyszak
 • 253 Amennyiben a munkaügyi ellenőrző hatóság az érintett munkaterületen talált bizonyított körülmények alapján megállapítja a szokásos munkavégzésre való előkészületeket, a feltárt munkabiztonsági szabálytalanságok értékelésénél nincs jelentősége, hogy az adott ellenőrzési időpontban a munkavállalók éppen nem végeznek munkát
 • 254 A fegyelmi tanács büntetést kiszabó határozatának meghozatalával a fegyelmi eljárás befejeződik. A határozat kézbesítése nem a fegyelmi eljárás része, hanem az azt lezáró munkáltatói intézkedés közlése
 • 255 Ha a munkavállaló lényeges munkavállalói kötelezettségét figyelmen kívül hagyva folyamatosan a munkáltatója helytelen megítélésére alkalmas módon járt el, ez az együttműködési kötelezettség megsértésének minősül, és a felmondást megalapozza
Közigazgatási ügyszak
 • 256 Jogszerűen, a természet védelmében erdőterületen elrendelt gazdálkodási korlátozás nem jogosít kártalanításra
 • 257 Az elővásárlási jog jogosultja kifejezett és konkrét nyilatkozta hiányában a tulajdon átszállása az ingatlan-nyilvántartásban nem vezethető át
 • 258 A nyitvatartási idő alkalomszerű megszakítása nem tekinthető a nyitvatartási idő módosításának, külön bejelentést nem igényel
 • 259 A pénznyerő automaták működtetésére vonatkozó szabályozás betartásának ellenőrzésekor és a szankcionáló határozat meghozatalakor az akkor hatályos jogi előírásokat kell alapul venni. Az AB által később hatályon kívül helyezett jogi norma nem teszi a határozatot utólagosan jogszabálysértővé
 • 260 A németországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező kiskorúval való kapcsolattartás meghiúsulása miatti költségtérítési igény elbírálására a magyar hatóság joghatósággal nem rendelkezik
 • 261 Adózatlan jövedéki termék birtoklása adófizetési kötelezettséget keletkeztet, a jogszabály nem ad lehetőséget a felelősség alóli kimentésre
Választottbírósági határozat
 • A perbeli szerződésnek a kiemelt megbízás tartalmára és megsértésének következményeire vonatkozó rendelkezései jelentős mértékben korlátozzák a megbízó cselekvési szabadságát, amennyiben nem csak közvetítőként biztosítanak kizárólagosságot a megbízó számára, hanem arra az esetre is az eredményhez kötött megbízási díj fizetését írják elő, ha a megbízó az ingatlant értékesítve a saját eljárásával maga idézi elő azt az eredményt, amelynek elérése a megbízási szerződés alapján a megbízott ingatlanközvetítő feladata. Ilyen kikötés alkalmazása a megbízók szempontjából a forgalomban szokásosnak nem tekinthető, különösen nem olyan elnevezés alatt, amely egyáltalán nem utal még a kizárólagosságra sem. Ezért azok a szerződési feltételek, amelyekre a felperes a keresetét alapította, a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából fogyasztói szerződésben alkalmazott, a forgalomban nem szokásos általános szerződési feltételnek minősülnek, mely csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és ha azt a másik fél kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta
Az Európai Bíróság határozatai
 • I. A hulladékokról szóló tanácsi irányelvvel és a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló tanácsi irányelv meghatározásával nem ellentétes az, ha a hulladék termelője a keletkezési helyen a gyűjtésig való ideiglenes tárolás során a 2000/532 határozathoz mellékelt jegyzék különböző kódjainak megfelelő hulladékokat kever össze – A tagállamok azonban kötelesek olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek értelmében a hulladék termelője a keletkezési helyen a gyűjtésig való ideiglenes tárolás során az említett jegyzék kódjainak e célból való alkalmazásával köteles a hulladékokat különválogatni, és így tárolni, amennyiben úgy vélik, hogy az ilyen intézkedések szükségesek a 75/442 irányelv 4. cikkének első bekezdésében megállapított célkitűzések eléréséhez
 • II. Az EK 49. cikkel ellentétes az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló olyan tagállami szabályozás, amelynek értelmében a beruházási támogatást a tárgyi eszközöket beszerző vállalkozásoktól pusztán azzal az indokkal tagadják meg, hogy azokat az eszközöket, amelyek után e támogatást igénylik, és amelyeket ellenérték fejében rendelkezésre bocsátottak, elsősorban más tagállamokban használják

Összes lapszám